Արխիւ

Ուրբաթ, Յունուար 1, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Կա­ղան­դի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը իւ­րա­յա­տուկ վա­յել­չու­թեամբ:

Ուրբաթ, Յունուար 1, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցան Կա­ղան­դի խան­դա­վառ խրախ­ճանք­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Ուրբաթ, Յունուար 1, 2016

Ս. Փ. Ազգային հիւանդանոցէն ներս բժիշկներու մեծարման հաւաքոյթը եւ մնայուն բնակիչներու ամանորեան ընթրիքը այս տարի տեղի ունեցաւ միացեալ ձեւաչափով: Պատրիարքաւան Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց աւանդական երեկոյթին, որու ընթացքին յուշանուէրներ ստացան Փրոֆ. Մերի Ուրկանճըօղլու եւ Տքթ. Արմենակ Մեծատուրեան:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, այ­սօր կէս գի­շե­րին՝ ժա­մը ճիշդ 24.00-ին, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ կը կա­տա­րուի գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք եւ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ նռնօրհ­նէք։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցեալ տա­րե­մու­տին օ­րա­կար­գի կի­զա­կէ­տին էին հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը մնա­ցեալ ա­մէն ին­չը երկ­րոր­դա­կան հար­թու­թեան վրայ մղեց. Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան ան­ցան մեծ մրցակ­ցու­թեան մը բո­վով։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Ա­ՐԱՔՍ ՓԻ­ԼԱՒ­ՃԵԱՆ-ԽՏՐԼԱ­ՐԵԱՆ

Կա­ղան­դի օ­րե­րը տա­րօ­րի­նակ թա­խի­ծով մը կը պա­տեն հո­գիս եւ սիրտս. ման­կու­թիւնս կը վե­րապ­րիմ, ումպ առ ումպ կ՚ըմ­պեմ յու­շե­րուս վառ բա­ժա­կէն:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Դեկ­տեմ­բե­րի վեր­ջին օ­րերն են. տան մէջ ար­դէն կա­մաց-կա­մաց կը սկսին Կա­ղան­դի պատ­րաս­տու­թեանց։ Մեծ­մայ­րի­կը իր նստած ան­կիւ­նէն կը հե­տե­ւի աղջ­կա­նը աշ­խա­տու­թեան։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷՈ­ՍԵԱՆ

Ա­մե­րի­կա­յի հա­յոց ա­րե­ւե­լեան թե­մին կից «Զօհ­րա­պ» տե­ղե­կա­տուա­կան կեդ­րո­նը (Նիւ Եորք) պա­հուող թղթա­կալ մը կը պա­րու­նա­կէ «Ա­մէ­նուն Տա­րե­ցոյ­ց­»ի նշա­նա­ւոր հրա­տա­րա­կի­չին՝ Թէո­դի­կի (1873-1928), եւ իր նուազ ծա­նօթ մտե­րիմ գրա­սէր ըն­կե­րոջ՝ Սար­գիս Սա­քաեա­նի վե­րա­բե­րող կամ ա­նոնց կող­մէ հա­ւա­քուած ան­տիպ նա­մակ­նե­րու եւ այլ նիւ­թե­րու լու­սա­պատ­ճէն­ներ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Հայաստանի մէջ 2016-ի տարեմուտին կը տիրէ աւանդական խանդավառութեան մթնոլորտ:
Տօնական շրջանին Երեւանի նախագահական ապարանքը հանդիսացաւ երկրի մանուկներուն ժամադրավայրը:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Ե­րա­նի  խա­ղա­ղա­րա­րաց,
զի նո­քա որ­դիք Աս­տու­ծոյ կո­չես­ցին
(Մատ­թէոս, 5.9)

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Գեր­մա­նա-ֆրան­սա­կան Arte հե­ռուս­տաա­լի­քը 3 Յու­նուար 2016-ին պի­տի տե­սասփ­ռէ ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի հա­մեր­գը, որ ան­ցեալ աշ­նան տե­ղի ու­նե­ցած էր Փա­րի­զի «Palais des Sports»ի եր­դի­քին տակ։ Ցու­ցադ­րուե­լիք այս նիւ­թը նկա­րա­հա­նուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին տե­ղի ու­նե­ցած հա­մեր­գին ժա­մա­նակ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

​Եւ ա­հա­ւա­սի՛կ տա­րի մը եւս կը բո­լո­րենք՝ բայց խնդրա­կան է, թէ՝ տա­րի մը կը շա­հի՞նք, թէ տա­րի մը եւս կը կորսնց­նենք։ Ու­րա­խա­նա­լո՞ւ է որ տա­րի մը եւս կը շա­հինք մեր կեան­քէն, թէ ոչ՝ տրտմե­լու ենք որ տա­րի մը եւս կորսն­ցու­ցինք մեր կեան­քէն։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը (ԵԽԽՎ) 2016 թուա­կա­նին իր տա­րե­կան նստաշր­ջա­նը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ Թիֆ­լի­զի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ժո­ղով­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 1-5 Յու­լիս 2016 թուա­կա­նին։ Սա պի­տի ըլ­լայ ԵԽԽՎ-ի 25-րդ նս­տաշր­ջա­նը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին շուրջ 700 քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ՝ աշ­խար­հի 57 եր­կիր­նե­րէն։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

2016 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը պի­տի սկսի հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ՝ 2018 թուա­կա­նին կա­յա­նա­լիք Ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լին շրջագ­ծով։ Եւ­րո­պա­յի գօ­տիի E խում­բին մէջ Հա­յաս­տա­նի մրցա­կից­նե­րը պի­տի ըլ­լան Ռու­մա­նիա, Դա­նիա, Լե­հաս­տան, Գա­րա­տաղ եւ Ղա­զա­խիս­տան։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

2016 եւ 2017 թուա­կան­նե­րուն յա­տուկ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի կող­մէ ճշդուած հռչա­կա­ւոր մար­դոց եւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու օ­րա­ցոյ­ցին մէջ ընդգր­կուե­ցան հայ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ յատ­կան­շա­կան եր­կու ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ոս­կան Ե­րե­ւան­ցիի տպագ­րու­թեամբ հա­յե­րէն ա­ռա­ջին Աս­տուա­ծա­շուն­չի (1666 թուա­կան) 350-ա­մեա­կը եւ աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի (1817-1900) ծննդեան 200-ա­մեա­կը ընդգր­կուե­ցան վե­րո­յի­շեալ օ­րա­ցոյ­ցին մէջ։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը 2016-ին մտադիր է այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

Հարցախոյզներու արդիւնքներով՝ մարդկութիւնը լաւ տրամադրուած է Ամանորին:
Աշխարհի բնակչութեան 54 տոկոսը 2016-ի համար ունի լաւատես ակնկալութիւն:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովը պիտի գումարէ յատուկ նիստ մը:
Գոնկրէսականները Յունուարին պիտի անդրադառնան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Ճէյմս Ուորլիքի մասնակցութեամբ:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

2016-ին հա­մայն հա­յու­թիւ­նը պի­տի նշէ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կը։ Տա­րին յո­բե­լե­նա­կան է այս ա­ռու­մով։ Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին պատ­շաճ շու­քով պի­տի նշուի այս յո­բե­լեա­նը։ 

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Տա­րուան վեր­ջին գի­րը պի­տի թա­կէ սպա­սում­նե­րու պա­րիս­պին վեր­ջըն­թեր դու­ռը: Վեր­ջըն­թեր, ո­րով­հե­տեւ սպա­սու­մը եւ յոյ­սը ի­րա­րու հետ պի­տի քա­լեն եր­կար ճա­նա­պար­հով:

Էջեր