Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Երուսաղէմի պատրիարքը այս շաբթուան սկիզբէն ի վեր կը գտնուի Իսթանպուլի մէջ:
Մանուկեան, որուն կ՚ընկերանայ Տ. Պարէտ Ծ. Վրդ. Երէցեան, վաղը հրաժեշտ պիտի առնէ քաղաքէս:

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

​Աչ­քը լո՜յս ա­մե­րի­կա­ցի քուէար­կող­նե­րուն, նաեւ՝ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կը հա­ճո­յա­նան ա­մե­րի­կեան քա­ղա­քա­կան կեան­քի… խեղ­կա­տա­կու­թիւն­նե­րով։ Նա­խա­գա­հա­կան յա­ռա­ջի­կայ ընտ­րա­պայ­քա­րի կրկէ­սը բա­ցուա՜ծ է եւ կը խոս­տա­նայ ա­ւե­լի քան տա­րի մը հա­ճե­լի ժա­ման­ցի դրուագ­ներ ներ­կա­յաց­նել զան­գուած­նե­րուն, զա­նոնք զբա­ղեց­նել դա­տար­կա­բա­նու­թեան նո­րա­գոյն հնարք­նե­րով, ա­մե­նէն ու­ժեղ մրցա­կի­ցը դառ­նա­լով պատ­կե­րաս­փիւ­ռի սնա­մէջ կա­տա­կեր­գու­թիւն­նե­րուն…

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Ե­ԴՈ­ՒԱՐԴ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Կո­մի­տա՜ս…
Հայ բազ­մա­դա­րեան մշա­կոյ­թի ան­պա­րա­գիծ մե­ծու­թիւ­նը։
Կո­մի­տա՜ս…
Հայ ե­րաժշ­տու­թեան ո­գե­ղէն տա­ճա­րը եւ հայ հո­գիի խորհր­դա­նի­շը։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս Աւ­րե­լիոս ծնած է Ափ­րի­կէի Տա­գաս­տէ քա­ղա­քը՝ նախ­կին Նու­մի­տիան, այժմ Ալ­ճե­րիա, 354 թուա­կա­նին։ Ե­կե­ղեց­ւոյ մե­ծա­գոյն հայ­րե­րէն Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս բարձ­րա­ցած է աս­տուա­ծա­յին Սի­րոյ եւ Միու­թեան գա­գաթ­նա­կէ­տե­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

«Մահմետական մը քրիստոնեայ դառնալու համար պէտք է նախ դիմէ իր հոգեւոր առաջնորդին»:
Տ. Կոմիտաս Վարդապետ Յովնանեան անդրադարձաւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ դիրքորոշման:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին մէջ Ե­րուանդ Օ­տեա­նի «Ա­նի­ծեալ տա­րի­ներ» գիր­քը լոյս տե­սաւ պարս­կե­րէ­նով։ «Ար­մէն-փ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս թարգ­մա­նու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ Թեհ­րա­նի մէջ 100-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ո­գե­կո­չում­նե­րու ծրագ­րին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սո­վո­րու­թիւն է, տա­րին ան­գամ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ «Մայ­րե­րու օր»ուան տօ­նին առ­թիւ։ Ը­սե­լիք չու­նինք այդ մա­սին ան­շուշտ, բայց երբ կա՛յ մայ­րու­թեան մեծ տի­պար մը՝ Աս­տուա­ծա­մայ­րը, ա­պա ու­րեմն մենք ալ կ՚ու­զենք ամ­բողջ շա­բաթ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ Աս­տուա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման յա­ջոր­դող օ­րե­րուն, քա­նի որ ըստ Ե­կե­ղեց­ւոյ, տօ­նը կը տե­ւէ ի­նը լման օ­րեր։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս շրջա­նին վե­րա­նո­րոգ­ման կ՚են­թար­կուի Օ­ձու­նի պատ­մա­կան վան­քը։ Երկ­րի հիւ­սի­սին գտնուող այս հնա­մե­նի սրբա­վայ­րը Հա­յաս­տա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն հարս­տու­թիւն­նե­րու շար­քին կը դա­սուի։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ շրջա­նի պա­տա­նի­նե­րուն հա­մար այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­մառ­նա­յին ճամ­բար մը։ Ժա­ման­ցի ու զուար­ճան­քի ա­ռըն­թեր ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէր նաեւ շարք մը դա­սըն­թացք­ներ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տը յե­տաձ­գուե­ցաւ եր­կու շա­բա­թով։ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ դպրոց­նե­րու բա­ցու­մը յե­տաձ­գուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Թէ՛ Ցիփ­րաս եւ թէ իր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րա­կան տուին եւ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին կան­խա­հաս ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան երկ­րին մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

​ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը երէկ աշխատանքային շփումներ ունեցաւ Երեւանի մէջ:
Սերժ Սարգսեան եւ Նիքոլայ Պորտիուժա քննարկեցին Հայաստանի յառաջիկայ նախագահութեան շուրջ հարցեր:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Նահատակներու յուղարկաւորութիւններուն մթնոլորտը ուղղակիօրէն կը պայմանաւորէ ներքին քաղաքական իրադարձութիւններուն ընթացքը:
Վարչապետը փափաք յայտնեց, որ մինչեւ Երկուշաբթի ԱՔ կուսակցութեան, ՃՀՓ-ի եւ ՄՀՓ-ի միջեւ համաձայնութիւն մը գոյանայ՝ Ազգային մեծ ժողովի երդիքին տակ կանխահաս ընտրութեան ձեռնարկելու որոշումը ընդունելու առաջադրութեամբ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի յա­ռա­ջա­տար աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւ­նով սկսած է ներ­կայ ե­ղա­նա­կին եւ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կով Գեր­մա­նիոյ լի­կին մէջ կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միու­թիւն-2015. Յաղ­թա­նա­կի ժա­ռանգ­ներ-Հա­յաս­տան» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը։ Ռազ­մա­մար­զա­կան այս հա­ւա­քը ձօ­նուած է Բ. Աշ­խար­հա­մար­տի ա­ւար­տին տա­րուած յաղ­թա­նա­կի 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Բա­զէ-2015» ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­րե­կան հա­ւա­քը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցին հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ե­րեք խում­բե­րու բաժ­նուած՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն, կը գոր­ծադ­րեն ի­րենց ծրա­գի­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

ԱՄՆ-ի եւ Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարները քննարկեցին համագործակցութեան ընթացքը:
Ուաշինկթըն կը պատրաստուի յաւելեալ ձեւով 20 միլիոն ամերիկեան տոլար յատկացնել Թիֆլիզին:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

​Թուրքիա իրերայաջորդ ցնցումներ կ՚ապրի ահաբեկչական անիծելի յարձակումներով՝ միշտ դիմադրելով բարձր գիտակցութեամբ:
Շիրվան-փերվարի ճանապարհին վրայ զինուորական ինքնաշարժ մը ենթարկուեցաւ յարձակման. 8 նահատակ: Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահութեան կողմէ հրապարակուեցաւ ցաւակցական մը Անվտանգութեան ուժերը անմիջապէս նոր գործողութիւններու ձեռնարկեցին ՓՔՔ-ականներուն դէմ, որոնք վերջին օրերուն կու տան ծանր կորուստներ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան սրբազան արարողութեան ընդառաջ քառասնօրեայ ժամանակաշրջան:
Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարի Աւագ Խորանին վրայ շղարշածածկ արծաթեայ կաթսան արդէն զետեղուած:

Էջեր