Արխիւ

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աս­տուած՝ բնու­թեամբ սէր եւ ճշմար­տու­թի՛ւն է։ 
Ան ճշմար­տու­թիւն է, քա­նի որ Ան լո՛յս է եւ Ա­նոր մէջ չկա՛յ եր­բեք խա­ւար (Ա. ՅՈՎՀ. Ա 5) եւ Աս­տուած սէ՛ր է (Ա. ՅՈՎՀ. Դ 8), ո­րով­հե­տեւ Ան Ինք­զինք յայտ­նեց «շնորհ­քով ու հա­ւա­տար­մու­թեամբ» (ԵԼՔ. ԼԴ 6)։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Հոկ­տեմ­բե­րի 23-25 թո­ւա­կան­նե­րուն, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­պու Տա­պիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աշ­խար­հի ժու­տո­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­խո­յե­նու­թիւ­նը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ նաեւ Հա­յաս­տան՝ ե­րեք մար­զի­կով:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ​

221 տա­րի ա­ռաջ, 14 Հոկ­տեմ­բե­րը նոր հո­րի­զոն բա­ցող տա­րե­թիւ մը դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դի պատ­մու­թեան մէջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Նո­րա­ձե­ւու­թեան եւ ո­ճի բնա­գա­ւա­ռի հե­ղի­նա­կա­ւոր հան­դէս­նե­րէն մէ­կուն՝ Vogue-ի ռու­սա­կան տար­բե­րա­կի խմբագ­րու­թիւ­նը Victoria’s Secret ըն­կե­րու­թեան «հրեշ­տակ» Սթե­լլա Մաք­սուէ­լի հետ ար­շաւ  կազ­մա­կեր­պած է Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայկական երաժշտական աշխարհի առանցքային սիւներէն ԳՈՀԱՐ համոյթը կը պատրաստուի համերգաշարի մը ձեռնարկել իր նոր խմբավարին՝ Նաթալի Գալստեանի մականին ներքեւ:
Պէյրութի յառաջիկայ ելոյթներուն ընդառաջ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը Կիւմրիի մէջ ականատես եղաւ ստեղծուած մեծ խանդավառութեան:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լի վեր­ջին օ­րե­րուն շփում­ներ ու­նե­ցաւ Իս­րա­յէ­լի մէջ։ Պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Նա­խա­գահ Մարկ­վե­լաշ­վի­լի եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Մա­կի Չի­չուա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015

Հոլանտահայութիւնը շատ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեց Հրանոյշ Յակոբեանը:
Հայաստանի սփիւռքի նախարարը մասնակցեցաւ Ս. Հոգի եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 300-ամեակին:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող 48 ժա­մե­րուն լրա­տուա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր հե­տաքրք­րու­թիւ­նը Հա­լէ­պի շուրջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն են: Սու­րիոյ մէջ գրե­թէ եր­կու շա­բա­թէ ի վեր սկիզբ ա­ռած ռու­սա­կան մի­ջամտու­թիւ­նը սկսած է շատ ա­րագ ար­դիւնք­նե­րու հաս­նիլ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

​Հանրապետութեան նախագահն ու վարչապետը երէկ հիւրընկալեցին Գերմանիոյ շանսէօլիէն:
Անկելա Մերքէլի շփումներուն շրջագծով համաձայնութիւն՝ առանցքային նիւթերու շուրջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Ա­մի­սը ան­գամ մը նոյն տա­րի­քի եւ ծննդա­վայ­րի բա­րե­կամ­նե­րու եւ ըն­կեր­նե­րու հետ մեզ­մէ մէ­կուն տան մէջ քա­նի մը ժա­մե­րու համ­րան­քով ե­րե­կոյ մը զոյ­գե­րով միա­սին ան­ցը­նե­լը, ի­րա­րու մօտ գա­լը թէեւ գե­ղե­ցիկ սո­վո­րու­թիւն, նոյ­նիսկ ա­ւան­դու­թիւն դար­ձու­ցած էինք, սա­կայն տա­րիէ մը ա­ւե­լի էր, որ թե­րա­ցած էինք:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 220 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տան Աշ­խար­հի վրայ ար­շա­ւած Ա­ղա ­Մո­համ­մէտ խան ա­նու­նով աս­պա­տա­կի մը զի­նո­ւոր­նե­րուն ձե­ռամբ, սրա­խող­խող պո­կո­ւե­ցաւ կեան­քի թե­լը հայ ժո­ղո­վուր­դի հան­ճա­րեղ ծնունդ­նե­րէն ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յ

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Նա­րե­կա­ցի» ա­րուես­տի միու­թեան եր­դի­քին տակ այս օ­րե­րուն գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ «Ա­փի մէջ» ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րու շրջագ­ծով կը ներ­կա­յա­ցուին ման­րա­կերտ նուա­գա­րան­ներ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Զ. ՍՕ­ՆԱ

Այդ ա­ռա­ւօտ տան սի­րուն փի­սի­կը՝ Ֆըն­տը­քին առ­ջե­ւի ձախ ոտ­քը կը կա­ղար եւ շա­րու­նակ զայն պա­հե­լու կը ջա­նար, երբ լի­զե­լէ յոգ­նած, յու­սա­հատ վի­ճա­կով մը կը նա­յէր խեղճ կա­տուն տնե­ցի­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութեան ներքեւ կազմակերպուած ձեռնարկներու շարք:
Քեմալ Եալչընի «Հոգիս ձեզմով կը խայտայ»ն բեմադրուեցաւ Կիւմրիի, Վանաձորի եւ Երեւանի մէջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

«Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր կը գոր­ծէ Պեր­լի­նի մէջ, նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մի­ջո­ցով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան տա­րած­քին ապ­րած հա­յու­թեան բնաշ­խարհն ու կեն­սա­կեր­պը։ «Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի նաեւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հետ՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի շարքերը կը համալրուին նոր մասնակիցներով, որոնք կը կրկնապատկեն ոգեւորութիւնը:
2015-2016 շրջանի պարապմունքները շաբաթավերջին սկսան Իրիս եւ Կարպիս Չափքան ամոլի վերահսկողութեան ներքեւ, երկու խումբերու ձեւաչափով:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Բախտ», «դի­պուած», «պա­տա­հար» կ՚ը­սեն շա­տեր այն դէպ­քե­րուն՝ ո­րոնց պատ­ճա­ռը յայտ­նի չ՚ըլ­լար եւ կը պա­տա­հին ա­նակն­կալ կեր­պով։ Բայց սա ա­նու­րա­նա­լի ճշմար­տու­թիւն մըն է, որ ո՛չ մէկ ի­րո­ղու­թիւն, ո՛չ մէկ ի­րա­դար­ձու­թիւն կամ դէպք կը պա­տա­հի ա­ռանց պատ­ճա­ռի։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2015

Երեւան-Թեհրան վերջին պայմանաւորուածութիւնները կրնան նոր փուլի մը սկիզբը դնել։
Հայաստան եւ Իրան թափ կու տան ուժանիւթի եւ փոխադրութեան բնագաւառներու համագործակցութեան։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն-100. ճա­նա­չու­մէն հա­տու­ցում» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015

Բե­մադ­րիչ Տե­նիզ Էօզ­տէն, որ «Մրցու­մի մը օ­րագ­րու­թիւ­նը» խո­րագ­րեալ կարճ ժա­պա­ւէ­նով ազ­գա­յին ու մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն­նե­րու մէջ նուա­ճած էր տասն­չորս մրցա­նակ­ներ, այս օ­րե­րուն հան­րու­թեան կը ներ­կա­յա­նայ իր փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քով։

Էջեր