Արխիւ

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գին վրայ մշտա­կան տեղ կը զբա­ղեց­նեն ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի շրջագ­ծով անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րուն կող­մէ յա­ռաջ տա­րուած լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ դար­ձեալ ցա­ւա­լի լու­րեր հա­սան Տիար­պա­քը­րէն։

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Րէճէպ Թայյիպ Է­րտողան. «Մեր սրտերն ու դռները բացինք այն մարդոց առջեւ, որոնք խոյս կու տան ռումբերէն»:
Հանրապետութեան նախագահը Շիլիի մէջ մասնակցեցաւ ՄԱԿ-ի Լատին Ամերիկայի եւ Գարիպեաններու Տնտեսական յանձնաժողովի նիստին:

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան դպրե­վան­քի տե­սուչ Տ. Թոր­գոմ Վրդ. Տօ­նո­յեա­նը։ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Տ. Թոր­գոմ Վրդ. Տօ­նո­յեան Իս­թան­պուլ այ­ցե­լեց խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­նա­լու հա­մար Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ։

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ սկսաւ նար­տի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր հո­գե­լոյս Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան ա­ւան­դա­կան ձեռ­նարկ­նե­րէն մին է այս մէ­կը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց հայոց վանքէն ներս երէկ գումարուեցաւ Միաբանական ընդհանուր ժողով։ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի նախագահութեամբ գումարուեցաւ ժողովը, որուն մասնակցեցաւ Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան 37 անդամներէն 24-ը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օքսֆորտի համալսարանի գրադարանը, իր կարգին, կը համարուի առանձին ու շատ կարեւոր գիտահետազօտական կեդրոն մը:
Հինգ մասնաշէնքերու մէջ տեղակայուած համալիրը կը ցոլացնէ հնագոյն անկրկնելի ճարտարապետութեան մը հետքերը:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Պեր­լի­նաբ­նակ եր­գիչ, եր­գա­հան Մա­սիս Ա­ռա­քե­լեան «Կռունկ» խո­րա­գի­րը կրող եր­կու հա­մեր­գով հան­դէս պի­տի գայ Հա­յաս­տա­նի մէջ՝ Փետ­րուար 5-ին «Նա­րե­կա­ցի» ա­րուես­տի միու­թեան կեդ­րո­նէն ներս, Փետրուար 9-ին՝ Գա­ֆէս­ճեան ա­րուես­տի կեդ­րո­նէն ներս:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի հիմնադրութեան 50-ամեակին ձօնուած հանդիսութիւնները անցան տօնական մթնոլորտի մէջ:
Իսթանպուլահայ կրթական շրջանակները եւ բազմաթիւ հիւրեր համախմբուեցան հաստատութեան վարչութեան կողմէ երէկ երեկոյեան կազմակերպուած պաշտօնական ընթրիքին առթիւ: Ձեռնարկը հովանաւորեց Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վոյ ո­րո­շու­մով եւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հրա­ւէ­րով, 31 Դեկ­տեմ­բեր 2015, Հինգ­շաբ­թի օր, Թուր­քիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նի Դահ­լի­ճին մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ե­կե­ղե­ցա­կան ընդ­հա­նուր հա­մա­գու­մար, ո­րուն  նա­խա­գա­հեց Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Սուրբ Խաչ դպրեվանքի հիմնադրութեան 63-րդ տարեդարձին առթիւ կրօնական եւ աշխարհիկ փայլուն հանդիսութիւններ՝ Գումգաբուի մէջ:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ համախմբուած համայնքային շրջանակները արձանագրեցին հերթական յաջողութիւնը՝ հաւասարակշռելով տարեկան պիւտճէն:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կը շա­րու­նա­կենք դի­տել Հայ Ե­կե­ղե­ցին՝ պատ­մու­թեան հին է­ջե­րու մէջ, պատ­մա­կան վկա­յու­թիւն­նե­րու լոյ­սով։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Հա­յաս­տան տա­սը մար­զի­կով կը մաս­նակ­ցի Միւ­նի­խի մէջ սկսած հրա­ցա­նաձ­գու­թեան մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քին, որ կը կրէ «IWK» International Air Gun խո­րա­գի­րը:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան առ­կայ լա­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցան խո­րա­պէս մտա­հո­գիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին մօտ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող ռու­սա­կան ռազ­մաօ­դա­նաւ մը վերս­տին ի­րա­կա­նա­ցուց օ­դա­յին մար­զի խախ­տում մը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան վա­ղը Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի սար­քէ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րով պի­տի կա­տա­րէ ան­ցեալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան տա­րուան ամ­փո­փու­մը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ խմո­րում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին՝ հա­մա­խո­հա­կան նոր իշ­խա­նու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մի­ջո­ցէ մը ի վեր ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան եւ Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան (ՀՅԴ) մաս­նակ­ցու­թեամբ հա­մա­խո­հա­կան իշ­խա­նու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման վար­կա­ծը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան գոր­ծա­դիր մար­մի­նը՝ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վը այ­սօ­րուն դրու­թեամբ կը սկսի աշ­խա­տիլ նոր կազ­մով մը։ Դար­ձեալ այ­սօ­րուան դրու­թեամբ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգ­սեան։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Սերժ Սարգսեան Ուաշինկթընի մէջ պիտի մասնակցի Միջուկային անվտանգութեան գագաթաժողովին:
Ըստ Պարաք Օպամայի, Հայաստանի մէջ ԱՄՆ-ի ներդրումներու ծաւալը պիտի շարունակէ բարձրանալ:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Հայաստանի եւ Վրաստանի Պաշտպանութեան նախարարութիւններու ծրագրաւորեալ համագործակցութիւնը կը շարունակուի այս տարի եւս:
Նախարար Սէյրան Օհանեան կը հիւրընկալէ Թինաթին Խիտաշելին, որ պաշտօնական այցելութեամբ կը գտնուի Երեւանի մէջ:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Բրի­տա­նա­կան տի­րա­պե­տու­թեան տակ գտնուող Մոմ­պէ­յի (նախ­կին Պոմ­պէյ, Հնդկաս­տան) մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան տաղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն Ճո­զէֆ Ռու­տիըրտ Քիփ­լինկ (1865-1936):

Շաբաթ, Յունուար 30, 2016

Աշխար­հի վրայ միակ պե­տու­թիւնն է Պու­տա­նը, ո­րու պաշ­տօ­նա­կան կրօնն է թանթ­րիա­կան պու­տիզ­մը:

Էջեր