Արխիւ

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 9, 2015

Չեմ փոր­ձեր յու­շագ­րու­թեան մը ճան­կե­րուն մէջ իյ­նալ, ո­րով­հե­տեւ մար­դիկ պի­տի կար­ծեն, որ ես իս­կա­պէս ծե­րա­ցած եմ եւ սկսած եմ մէկ առ մէկ յու­շերս գրի առ­նել: Պէտք է գիտ­նալ, որ ան­ցեա­լը մար­դուն ան­բա­ժան մաս­նիկն է: Ան­ցեալ մը ու­նե­նա­լը կը նշա­նա­կէ, թէ ապ­րուած կեանք մը կայ:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 9, 2015

Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ եւ Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ վաղը կը սկսի Ե­րե­ւա­նի 9-րդ մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նը։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բի հիմ­նադ­րու­թեան 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած է այս փա­ռա­տօ­նը, ո­րու ծրագ­րին մէջ նա­խա­տե­սուած է սիմ­ֆո­նիք եւ սե­նե­կա­յին ե­րաժշ­տու­թեան տասնչորս հա­մերգ՝ բազ­մա­թիւ ա­նուա­նի ե­րա­ժիշտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 9, 2015

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թը կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­դա­ռաջ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեան, հա­մոյ­թի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քան եւ ե­րի­տա­սարդ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­լին Քո­շան ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 9, 2015

Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յով­հան­նէս Կո­պո­յեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան, մաս­նակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեա­նի։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 9, 2015

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ռա­ջին մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 4-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սա­մա­թիոյ մէջ։ Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, ե­ղա­նա­կի ա­ռա­ջին սի­րոյ սե­ղա­նը պի­տի կազ­մա­կեր­պուի ի նպաստ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ա­նոր յա­րա­կից գոր­ծող Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ս. Գէոր­գի տօ­նը այս տա­րի կը զու­գա­դի­պի իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի տօ­նա­կան ար­ձա­կուր­դի օ­րե­րուն, Սա­մա­թիոյ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը շա­բաթ մը ու­շա­ցու­մով պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

1576 տա­րի ա­ռաջ, ­Սեպ­տեմ­բեր 7-ին, ծե­րու­նա­զարդ 91 տա­րե­կա­նին, վախ­ճա­նե­ցաւ հա­յոց վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը՝ ­Սուրբ ­Սա­հակ Պար­թեւ (348-439)։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Իս­րա­յէ­լի Ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կը ար­ժա­նա­ցաւ հայ ե­րաժշտա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի տնօ­րէ­նի ժա­մա­նա­կա­ւոր պաշ­տօ­նա­կա­տար Տ. Զա­քա­րիա Վար­դա­պետ Բա­ղու­մեան ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ին ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան խոր­հուր­դի, պատ­մու­թեան եւ նա­խա­պատ­րաս­տու­թեան մա­սին ման­րա­մաս­ներ: Այս ան­գամ ան սի­րով կը ներ­կա­յաց­նէ բուն Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, որ այս տա­րի, ինչ­պէս ծա­նօթ է, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն Տքթ. Սար­գիս Թաթ­լըէր վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած է «Յու­շեր ման­կու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան» խո­րագ­րեալ գրքոյկ մը։ Հե­ղի­նա­կը ազ­նուու­թիւ­նը ու­նե­ցած է նաեւ խմբագ­րու­թեանս հա­մար մա­կագ­րել այդ գրքոյ­կէն օ­րի­նակ մը, որ կ՚ընդգր­կէ նաեւ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ձե­ւա­չա­փով քա­նի մը է­ջեր։  

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցանք, թէ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով վեր­ջին օ­րե­րուն վնաս կրած է Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին, ինչ որ ար­ձա­գանգ կը գտնէ նաեւ թրքա­կան զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ։ Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նի Սուր գա­ւա­ռա­կին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն կ՚ապ­րուին լուրջ խռո­վու­թիւն­ներ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Փա­րիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ազ­գա­յին եւ կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն դէմ բռնու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման ձօ­նուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րուն հրա­ւի­րուած են շուրջ վեց տաս­նեակ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­ներ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

«Եւ­րօ-2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիան։ Ե­րե­ւա­նի «Վազ­գէն Սարգ­սեան» հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հան­դի­պու­մը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերութեան օրակարգի խնդիրները խոշորացոյցի տակ:
Սերժ Սարգսեան եւ Վլատիմիր Փութին տեսակցեցան՝ քննարկելով երկկողմանի համագործակցութեան ընթացքը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Տաղլըճայի մէջ ապրուած դէպքէն վերջ Թուրքիա աննախընթաց դիմադրութիւն մը ցոյց կու տայ ահաբեկչութեան դէմ՝ ամուր միասնականութեամբ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի գլխաւորութեամբ երէկ երեկոյեան Պէշթէփէի մէջ տեղի ունեցաւ անվտանգութեան գագաթաժողով մը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա կ՚ապ­րի ծանր շրջան մը։ Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր ա­մէն օր ա­րիւ­նա­հե­ղու­թիւն կ՚ապ­րուի երկ­րին մէջ։ Զի­նուոր­ներ, ոս­տի­կան­ներ թի­րախ կը դառ­նան ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու։ Հան­րա­յին կար­ծի­քը խոր մտա­հո­գու­թեամբ ու ցա­սու­մով կը հե­տե­ւի այս տմար­դի զար­գա­ցում­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սրբու­հի Ժան տ՚Արք կ՚ը­սէ. «Ե­թէ Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին մէջ չեմ, թող Աս­տուած հա­ճի հոն դնել զիս, իսկ ե­թէ հոն եմ, թո՛ղ Աս­տուած հա­ճի պա­հել զիս հոն»։­

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Մուս­թա­ֆա Սա­րը­կիւ­լի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ պոլ­սա­հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն ան­դամ­նե­րը ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան «Փե­լիթ» ծա­ղա­րա­նի սե­փա­կա­նա­տէր Սե­լա­հատ­տին Ա­յա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Պոլիսէն եւ Ատըեամանէն 19 երախաներ երէկ մկրտուեցան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ կանոններուն ու ծէսին համաձայն:
Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հաւաքական մկրտութեան հանդիսապետեց Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ե­րե­ւան: Իր ա­նու­նը կրող կա­ռու­ցուող թա­ղա­մա­սի տան մէջ կամ ճա­շա­րա­նը յա­ճախ միա­սին ե­ղած էինք Վա­հագն Յով­նա­նեա­նի հետ: Ար­տա­կարգ անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը, ո­րուն հա­մար հայ­րե­նի­քը եւ ա­նոր կա­ռու­ցու­մը ո՛չ լու­սան­կար էին, ո՛չ ճառ, այլ՝ կեան­քի ա­րա­րում:

 

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ներսէսեան Դպրաց Դաս-երգչախումբը կը շարունակէ վառ պահել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կանթեղը:
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն հանդիսապետեց եւ օրուան պատգամը տուաւ Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Էջեր