Արխիւ

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՏՔԹ. ՆՈՒ­ՊԱՐ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Ջեր­մա­կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ կնքուե­ցաւ Աւստ­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Վիեն­նա­յի մէջ, Ի­րա­նի եւ վեց գեր­պե­տու­թեանց մի­ջեւ, ան­կաս­կած պատ­մա­կան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին, ու­շագ­րաւ դէպք մըն է։ Այդ վեց պե­տու­թիւն­ներն են Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մակեր­պու­թեան Ա­պա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի հինգ մնա­յուն ան­դամ­նե­րը - Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը, Ռու­սաս­տա­նը, Ֆրան­սան, Մեծն Բրի­տա­նիան ու Չի­նաս­տա­նը - ինչ­պէս նաեւ Գեր­մա­նիան։ Այս ա­ռի­թով մաս­նա­կից ե­ղաւ Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը եւս։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Կիւմրիի ոճրագործի դատավարութեան առաջին փուլին լայն արձագանգները կը շարունակուին:
Փաստաբանները կը դժուարանան համոզուիլ, թէ Փերմեաքով առանձին էր Աւետիսեանները սպաննելու ժամանակ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս շրջա­նին վե­րա­նո­րոգ­ման կ՚են­թար­կուի Օ­ձու­նի պատ­մա­կան վան­քը։ Երկ­րի հիւ­սի­սին գտնուող այս հնա­մե­նի սրբա­վայ­րը Հա­յաս­տա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն հարս­տու­թիւն­նե­րու շար­քին կը դա­սուի։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ շրջա­նի պա­տա­նի­նե­րուն հա­մար այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­մառ­նա­յին ճամ­բար մը։ Ժա­ման­ցի ու զուար­ճան­քի ա­ռըն­թեր ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէր նաեւ շարք մը դա­սըն­թացք­ներ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տը յե­տաձ­գուե­ցաւ եր­կու շա­բա­թով։ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ դպրոց­նե­րու բա­ցու­մը յե­տաձ­գուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Թէ՛ Ցիփ­րաս եւ թէ իր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րա­կան տուին եւ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին կան­խա­հաս ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան երկ­րին մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

​ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը երէկ աշխատանքային շփումներ ունեցաւ Երեւանի մէջ:
Սերժ Սարգսեան եւ Նիքոլայ Պորտիուժա քննարկեցին Հայաստանի յառաջիկայ նախագահութեան շուրջ հարցեր:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Նահատակներու յուղարկաւորութիւններուն մթնոլորտը ուղղակիօրէն կը պայմանաւորէ ներքին քաղաքական իրադարձութիւններուն ընթացքը:
Վարչապետը փափաք յայտնեց, որ մինչեւ Երկուշաբթի ԱՔ կուսակցութեան, ՃՀՓ-ի եւ ՄՀՓ-ի միջեւ համաձայնութիւն մը գոյանայ՝ Ազգային մեծ ժողովի երդիքին տակ կանխահաս ընտրութեան ձեռնարկելու որոշումը ընդունելու առաջադրութեամբ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

«Մահմետական մը քրիստոնեայ դառնալու համար պէտք է նախ դիմէ իր հոգեւոր առաջնորդին»:
Տ. Կոմիտաս Վարդապետ Յովնանեան անդրադարձաւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ դիրքորոշման:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին մէջ Ե­րուանդ Օ­տեա­նի «Ա­նի­ծեալ տա­րի­ներ» գիր­քը լոյս տե­սաւ պարս­կե­րէ­նով։ «Ար­մէն-փ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս թարգ­մա­նու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ Թեհ­րա­նի մէջ 100-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ո­գե­կո­չում­նե­րու ծրագ­րին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սո­վո­րու­թիւն է, տա­րին ան­գամ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ «Մայ­րե­րու օր»ուան տօ­նին առ­թիւ։ Ը­սե­լիք չու­նինք այդ մա­սին ան­շուշտ, բայց երբ կա՛յ մայ­րու­թեան մեծ տի­պար մը՝ Աս­տուա­ծա­մայ­րը, ա­պա ու­րեմն մենք ալ կ՚ու­զենք ամ­բողջ շա­բաթ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ Աս­տուա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման յա­ջոր­դող օ­րե­րուն, քա­նի որ ըստ Ե­կե­ղեց­ւոյ, տօ­նը կը տե­ւէ ի­նը լման օ­րեր։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Ս. Մահսէրէճեան

Այս տո­ղե­րը ծնունդ են սփիւռ­քեան ընդ­հան­րա­կան ցա­ւի մը, որ կը կո­չուի ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԴՊՐՈՑ­ՆԵ­ՐՈՒ ՓԱ­ԿՈՒՄ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Ամ­րան ա­միս­նե­րուն կ՚աշ­խու­ժա­նայ հա­յաս­տա­նեան փա­ռա­տօ­նա­յին կեան­քը: Այս ա­մառ Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան կարգ մը հե­տաքրք­րա­կան փա­ռա­տօ­ներ, ո­րոնց­մէ մի քա­նին ար­դէն ա­ւան­դա­կան դար­ձած է, ինչ­պէս՝ Մեղ­րի եւ հա­տապ­տուղ­նե­րու, Լա­ւա­շի, Ձմե­րու­կի, Ծաղ­ի­կի, Հաս­կի, Տա­րա­զի, Թու­թի, Ոչ­խար­նե­րու խուզ­ման եւ այլ փա­ռա­տօ­ներ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բա­րո­յա­կան վե­րա­նո­րո­գու­մը ամ­բողջ մարդ­կու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն զբա­ղու­մը եւ նպա­տա­կը ե­ղած է բո­լոր շրջան­նե­րու մէջ՝ սկիզ­բէն մին­չեւ այ­սօր, եւ պի­տի շա­րու­նա­կէ այն­քան՝ որ­քան մարդ­կու­թիւ­նը գո­յա­տե­ւէ՝ մին­չեւ իսկ մէ՛կ ան­հատ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Մեծ Բրի­տա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րը­լայն Քոքս խումբ մը ուխ­տագ­նաց­նե­րու հետ կ՚այ­ցե­լէ Ար­ցախ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի յա­ռա­ջա­տար աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւ­նով սկսած է ներ­կայ ե­ղա­նա­կին եւ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կով Գեր­մա­նիոյ լի­կին մէջ կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միու­թիւն-2015. Յաղ­թա­նա­կի ժա­ռանգ­ներ-Հա­յաս­տան» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը։ Ռազ­մա­մար­զա­կան այս հա­ւա­քը ձօ­նուած է Բ. Աշ­խար­հա­մար­տի ա­ւար­տին տա­րուած յաղ­թա­նա­կի 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Բա­զէ-2015» ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­րե­կան հա­ւա­քը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցին հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ե­րեք խում­բե­րու բաժ­նուած՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն, կը գոր­ծադ­րեն ի­րենց ծրա­գի­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015

ԱՄՆ-ի եւ Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարները քննարկեցին համագործակցութեան ընթացքը:
Ուաշինկթըն կը պատրաստուի յաւելեալ ձեւով 20 միլիոն ամերիկեան տոլար յատկացնել Թիֆլիզին:

Էջեր