Արխիւ

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

​Արցախի ղեկավարութիւնը արձագանգեց ռուս խաղաղապահներու տեղակայման հարցին՝ Stratfor-ի վերջին պնդումներուն լոյսին տակ։
Մարիա Զախարովա. «Մոսկուա ամէն ինչ կ՚ընէ՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերջնական լուծումը մօտեցնելու համար»։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Մոս­կուա­յի հո­գե­ւոր ա­կա­դե­միոյ տե­սու­չին՝ Վե­րէյս­քիի Եւ­կե­նի Ար­քե­պիս­կո­պո­սին կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նին կող­մէ կը հիւ­րըն­կա­լուին ռուս հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը՝ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ այ­ցե­լեց Հրէից րա­բու­նա­պե­տա­րան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց հրեայ հա­մայն­քին Ա­մա­նո­րը՝ «Ռոշ հա­շա­նա»ի տօ­նը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

12 ­Սեպ­տեմ­բե­րին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ ժո­ղո­վուր­դի տա­ղան­դա­ւոր ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէն Ե­ղի­շէ Թա­դէո­սեա­նի (1870-1936), որ խո­րա­պէս ար­տա­յայտ­չա­կան իր տպա­ւո­րա­պաշտ կտաւ­նե­րով՝ ինք­նու­րոյն դէմք մը կը հան­դի­սա­նայ հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան մէջ։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Երբ հար­ցը եր­ջան­կու­թեան մա­սին է՝ կ՚ար­ժէ մտա­ծել, թէ՝ եր­ջան­կու­թեան բուն ա­կը դրա՞­մն է։ Շա­տեր կ՚ը­սեն, թէ ա­ռանց դրա­մի եր­ջան­կու­թիւն չ՚ըլ­լար, եւ այն­քա՜ն հա­մո­զուած են այն գա­ղա­փա­րին, որ դրա­մը հա­մա­զօր կը նկա­տեն եր­ջան­կու­թեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Այս սիւ­նակ­նե­րուն մէջ յա­ճախ խօ­սե­ցանք, խորհր­դակ­ցե­ցանք ծխե­լու մա­սին, որ ի­րա­պէս ընդ­հան­րա­ցած մո­լու­թիւն մըն է, եւ կը վնա­սէ թէ՛ ծխո­ղին եւ թէ իր շուր­ջին­նե­րուն։ Ծխա­խոտ գոր­ծա­ծե­լու մո­լու­թեան պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րը ակ­նե­րեւ ու ա­նու­րա­նա­լի են, բայց կա­րե­լի չ՚ըլ­լար հրա­ժա­րիլ, քա­նի որ ան մո­լու­թիւն մըն է՝ ու­նա­կու­թիւն մը, որ գե­րի դար­ձու­ցած է են­թա­կան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Ըստ Travel.ru զբօ­սաշր­ջա­յին ծա­ռա­յու­թեան հե­տա­զօ­տու­թեան, թէ 2015 թո­ւա­կա­նին ԱՊՀ-ա­կան եր­կիր­նե­րուն մէջ ո՞ր ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­պա­տուու­թիւն տո­ւած են ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րը: Վար­կա­նի­շը կազ­մո­ւած է ԱՊՀ-ա­կան հիւ­րա­նոց­նե­րուն մէջ այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ը­րած նախ­նա­կան պա­տո­ւէր­նե­րու տուեալ­նե­րով: Խօս­քը այն զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու մա­սին է, ո­րոնք ճամ­բոր­դած են որ­պէս ան­հատ­ներ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դէս ե­կաւ շքեղ հա­մեր­գով մը։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ե­դուարդ Թոփ­ճեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ե­լոյ­թը, օ­տար հե­ղի­նա­կա­ւոր արուես­տա­գէտ­նե­րու ալ մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Քրիս­տոֆ Ֆրե­տե­րիք Օթ­թօ Պիէր­վիր­տի հետ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ֆիր­տուս Զա­քա­րեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան տնօ­րէն Լե­նա Հա­լա­ճեան։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Կիւմ­րիի մէջ, ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դա­մը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­հո­գե­բա­նա­կան եւ դա­տա­հո­գե­բու­ժա­կան հա­մա­լիր փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այ­սօր։ Կիւմ­րիի մէջ տե­ղա­կա­յուած Ռու­սաս­տա­նի զի­նուո­րա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս տե­ղի կ՚ու­նե­նայ փոր­ձաքն­նու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ կը գտնուին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու փաս­տա­բան­նե­րը։ 

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ զրու­ցե­ցին սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու կա­ցու­թեան շուրջ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Արտաքին գործոց նախարարը Պաքուի պաշտօնական շփումներուն աւարտին ուղեւորուեցաւ դէպի Սոչի:
Ֆերիտուն Սինիրլիօղլու վերահաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերեալ Անգարայի մօտեցումները:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի խումբ մը սա­ներ նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ ե­կե­ղե­ցին։ Վար­ժա­րա­նի 9-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խում­բը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

TEOG-ի քննութիւններուն այս տարի առաջին անգամ պիտի ընդգրկուին նաեւ հայոց կրօնին վերաբերեալ հարցումներ:
Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան եւ խումբ մը կրթական մշակներ երէկ Անգարա այցելեցին՝ քննարկելու համար հարցումներու պատրաստութեան վերաբերեալ նիւթեր: Ազգային կրթութեան նախարարութեան չափման եւ արժեւորման բաժանմունքին հետ կը ծաւալուի դրական աշխատանք:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Մեծն Բրի­տա­նիոյ թա­գա­ւո­րա­կան ըն­տա­նի­քի ա­մե­նէն կրտսեր ան­դա­մը՝ չորս ամ­սուան ար­քա­յա­դուստր Շար­լո­թը, որ ծնուն­դէն ի վեր հան­րու­թեան ներ­կա­յա­ցուած է ըն­դա­մէ­նը ե­րեք ան­գամ, ար­դէն 4 մի­լիառ եւ­րօ ա­պա­հո­ված է իր հա­րա­զատ երկ­րին հա­մար։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ե­րէկ ձեռ­նար­կեց իր 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Տա­րե­կան շրջա­փու­լին մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րե­ցին ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ման Քի Մուն եւ դա­նիա­ցի դի­ւա­նա­գէտ Մո­կենս Լի­քէ­թոֆթ, որ ան­ցեալ Յու­նի­սին ընտ­րուած էր նա­խա­գահ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

«ՀԱՊԿ-ի անդամ պետութիւններու նեղ կազմով հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան սուր հարցեր, ըստ աւանդութեան, անկեղծ ձեւով»։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Իրադրութիւնը սրելու ուղղեալ Ատրպէյճանի փորձերը՝ միջազգային հանրութեան համարժէք հակազդեցութեան բացակայութեան պարագային յղի են ամբողջ Հարաւային Կովկասի տարածքաշրջանի ապակայունացման»։
Տուշանպէի մէջ հրապարակուած համատեղ յայտարարութեան գծով անհանգստութիւն յայտնուեցաւ կառոյցի պատասխանատուութեան գօտիէն ներս չկարգաւորուած հակամարտութիւններուն շուրջ եւ անթոյլատրելի համարուեցան նոր բաժանարար գիծերն ու փակ սահմանները։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Տ. Գարեգին Աբեղայ Համբարձումեան նշանակուեցաւ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի տեսուչ:
«Հոգեւորականի առաջին բարենիշը անոր նկարագիրն է», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Պել­ժիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Ան­րի Ֆան Թիէ­կը­մը։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց պել­ժիա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 16, 2015

Անգ­լիոյ ռազ­մա­կան նուա­գա­խում­բը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան եւ շարք մը հա­մերգ­նե­րով հան­դէս կու գայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Այս շրջագ­ծով ա­ռա­ջին հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջին, Կաս­կա­տի մէջ։

Էջեր