Արխիւ

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի վառ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն մին՝ Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան։ Իս­կա­պէս ե­զա­կի ան­հա­տա­կա­նու­թիւն մըն էր Ա­նա­հիտ Տիլ­սի­զեան, որ կը վա­յե­լէր մեծ յար­գանք ու հա­մակ­րանք։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս կը շա­րու­նա­կուին վեր­ջերս օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած ման­կապղ­ծու­թեան գայ­թակ­ղե­ցու­ցիչ պնդում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ներ­քին քննու­թիւն­նե­րը։ «News.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս քննու­թիւ­նը կ՚եր­կա­րի, ո­րով­հե­տեւ նոր նիւ­թեր յայտ­նա­բե­րուած են։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տին Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ դէ­պի Ար­ցախ կա­տա­րուած զօ­րակ­ցու­թեան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան հանգ­րուան մը եւս։ Շու­շիի Ղա­զան­չե­ցոց Ս. Ա­մե­նափր­կիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուե­ցաւ Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Ար­ցա­խի ա­պա­հո­վու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, «Լոս Ան­ճե­լըս Թայմզ» լայ­նա­տա­րած օ­րա­թեր­թը ա­մէն Ապ­րի­լի սկիզբ կը կազ­մա­կեր­պէ գիր­քե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը՝ USC հա­մալ­սա­րա­նին մէջ: Շա­բա­թա­վեր­ջի մը, եր­կու օ­րե­րու վրայ եր­կա­րող եւ մուտ­քը ա­զատ այս ձեռ­նար­կին միշտ կ՛ակն­կա­լուի ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր հա­զար այ­ցե­լու:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ մէջ Ալ­ֆի ա­նու­նով շու­նը, որ կը տի­րա­պե­տէ ֆութ­պո­լի հիա­նա­լի հնարք­նե­րու, ստա­ցած է «Ronaldog» ա­նու­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Մեծն Բրի­տա­նիոյ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի բա­ցուի աշ­խար­հահռ­չակ սպա­նա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Փապ­լօ Փի­քա­սո­յի կտաւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ա­ռա­ւե­լա­բար տեղ պի­տի գրա­ւեն ա­նոր ինք­նան­կար­նե­րը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Մա­կա­տան քա­ղա­քին մէջ գտնուող տու­նը, որ վեր­ջերս վա­ճառ­քի հա­նուած է, ար­դէն գրա­ւած է շարք մը հարուեստ գնորդ­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Ա­մե­րի­կեան Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գը ներ­կա­յա­ցու­ցած է սե­փա­կան օ­րա­ցոյ­ցի թար­մա­ցուած տար­բե­րա­կը, որ ստա­ցած է Goals (նպա­տակ­ներ) ան­վա­նու­մը: «Խե­լա­ցի» օ­րա­ցոյ­ցը կրնայ օգ­տա­տի­րոջ օ­րա­կար­գին մէջ ինք­նու­րոյն ժա­մա­նակ գտնել ո­րե­ւէ օգ­տա­կար բա­նով զբա­ղե­լու հա­մար։

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

«Նոպէլեան օրեր Երեւանի մէջ» ծրագիրը արձանագրեց փայլուն յաջողութիւն:
Դափնեկիր հիւր գիտնականները այցելեցին նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016

Պատրիարքարանի հրաւէրով՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքին երգչախումբը մեր մէջ:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հիւրերուն տուաւ իր օրհնութիւնը դահլիճի երդիքին տակ:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Etihad Airways օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան չուերթ­նե­րէն մէ­կուն ըն­թաց­քին օ­դա­չուն անակնկալ որոշմամբ հրա­ժա­րած է օդ բարձ­րա­նա­լէ՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տա­լով ու­ղե­ւոր­նե­րու շար­քին գտնուող տա­րեց զոյ­գին հաս­նիլ հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ մա­հա­մերձ պառ­կած ի­րենց թո­ռան։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Ֆրան­սա­յի հա­րա­ւին ե­րե­ւան բե­րած են 400-ա­մեայ գե­ղան­կար մը, որ հա­ւա­նա­բար կը պատ­կա­նի ի­տա­լա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Մի­քե­լան­ճե­լօ Մե­րի­զի տա Քա­րա­վա­ճիո­յի վրձի­նին։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Ֆրանսա­յի Տոլ քա­ղա­քի բնա­կի­չը իր հիմ­նած հա­ցի փու­ռը 1 եւ­րո­յով վա­ճա­ռած է տեղ­ւոյն ա­նօ­թե­ւան­նե­րէն մէ­կուն։ 2015 թուա­կա­նին փու­ռին տէ­րը՝ Մի­շէլ Ֆլա­ման, թու­նա­ւո­րուե­լով ած­խաթ­թուէ, հա­զիւ փրկուած է մա­հէն։ Այն ժա­մա­նակ Ֆլա­մա­նին օգ­նած է 37-ա­մեայ ա­նօ­թե­ւան Ժե­րոմ Օ­կան, որ կան­չած է փրկա­րար­նե­րը՝ այդ­պէ­սով թոյլ չտա­լով, որ ան մա­հա­նայ:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի տան­տի­րու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Իս­լա­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան 13-րդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վին առ­թիւ Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ։ Էր­տո­ղան գա­գա­թա­ժո­ղո­վին մաս­նա­կից ղե­կա­վար­նե­րուն հետ կ՚ու­նե­նայ նաեւ երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Ատրպէյճանի բանակը երէկ գիշեր շարունակեց ռմբակոծել Մարտակերտն ու Հադրութը եւ հետախուզական ներթափանցման փորձ մը կատարեցին դէպի Արցախ:
Երեւան ՄԱԿ-ի մարդու իրաւանց յանձնակատարի գրասենեակին ներկայացուցած է Պաքուի հովանաւորած վայրագրութիւններու վերաբերեալ հարցերը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

13 թուան­շա­նը  չա­րա­գու­շակ կը հա­մա­րուի շա­տե­րուն կող­մէ:

Հրեա­նե­րուն քով շատ ա­ւե­լի շեշ­տուած է այդ նա­խա­պա­շա­րու­մը, մա­նա­ւանդ  երբ ամ­սուան 13-րդ օ­րը Ուր­բաթ օ­րուան մը հան­դի­պի:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Այս օ­րե­րուն, երբ ողջ հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը ուղ­ղուած է դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ, ուր կե­նաց մա­հու կռիւ կը տա­րուի, Հա­յաս­տան ժա­մա­նած են մեր ժա­մա­նակ­նե­րու ա­մե­նէն նշա­նա­ւոր մար­դոց­մէ հինգ Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կա­կիր­ներ: Ե­րե­ւա­նի «Մխի­թար Հե­րա­ցի» պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պած է «Նո­պէ­լեան օ­րեր Ե­րե­ւա­նի մէ­ջ» գի­տա­կան ձեռ­նար­կը, ո­ր մեր երկ­րի մէջ եր­բե­ւէ կազ­մա­կեր­պուած ա­մե­նէն նշա­նա­կա­լի գի­տա­կան մի­ջո­ցա­ռումն է:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

Վեհափառ Հայրապետին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին օրհնաբեր ուղեւորութիւնը՝ դէպի Արցախ:
Բակօ Սահակեանի հետ հանդիպում - Գանձասարի սրբազան կամարներուն ներքին աղօթք:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 14, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ով որ ծա­րաւ է՝ թող ին­ծի գայ եւ խմէ։ Ով որ ին­ծի կը հա­ւա­տայ, ինչ­պէս Սուրբ Գիր­քը կ՚ը­սէ.- Ա­նոր սիր­տէն կեն­սա­տու ջու­րի գե­տեր պի­տի բղխին» (ՅՈՎՀ. Է 37)։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ «Hangisi Babası» ա­նուն զա­ւեշ­տը միու­թեան թա­տե­րա­խում­բին կող­մէ պի­տի բե­մադ­րուի՝ բե­մադ­րիչ Մերթ Ա­սու­թա­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։

Էջեր