Արխիւ

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Նախ­կին դա­տա­խազ­ներ՝ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա այս օ­րե­րուն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­նոնք խոյս տուած են Թուր­քիա­յէն, ճիշդ այն հանգ­րուա­նին, երբ ի­րենց դէմ ձեր­բա­կալ­ման ո­րո­շում տրուե­ցաւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն կող­մէ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րու ծրագ­րին մէջ ներգ­րա­ւուած մրցա­շարք­նե­րը ե­րէկ հա­սան ի­րենց ա­ւար­տին։ Շուրջ տասն օ­րուան հան­դի­պում­նե­րու ար­դիւն­քին ար­դէն յայտ­նի են դափ­նե­կիր­նե­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն խտա­ցեալ ձե­ւով կը շա­րու­նա­կեն հրա­դա­դա­րը խախ­տել Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ։ Ե­րե­ւա­նի եւ Ստե­փա­նա­կեր­տի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ օ­րուան սկիզ­բին ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան հա­մա­պա­տաս­խան լու­րե­րու, ո­րոնց ան­մի­ջա­պէս յա­ջոր­դեց նոր նա­հա­տա­կի մը գոյ­ժը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

​Ռուսաստանի Հիւսիսային Կովկասի 5-րդ կայազօրային զինուորական ատեանի արտագնայ նիստը:
Կիւմրիի մէջ Աւետիսեաններու ընտանիքի եօթ անդամները սպաննած զինուոր Վալերի Փերմեաքովի դէմ ծանր վճիռ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Հայաստանի եւ Իրանի միեւ ելեկտրահաղորդման երրորդ գծին կառուցումը պիտի սկսի արդէն յաջորդ շաբաթ:
Երկու երկիրներու ընկերութիւնները վերաստորագրեցին համապատասխան պայմանագիրը, որ նոր հարթութեան վրայ պիտի դնէ անոնց համագործակցութիւնը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

2015 թուականի մթնոլորտին մէջ ծպտեալ հայերու խնդիրը վերստին ծառացած է հայաշխարհին առջեւ՝ իր բազում բարդ երեսակներով - Ա:
Հայաստանէն, Պոլիսէն կամ այլ տեղէ մը դիտարկելու ժամանակ միշտ նոյն պատկերը չի պարզուիր մարդոց աչքին առջեւ, ինչ որ պայմանաւորուած է յաճախ շատ զգացական տարբեր առաջնահերթութիւններով եւ զգայնութիւններով: Մասնակի պատկերացումներով անկարելի է տիրապետել հարցի ամբողջութեան՝ բոլոր ծալքերով:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մարդկային յատկանիշ մը, որով կ՚որոշուի մարմնի աջ ու ձախ ձեռքերուն միջեւ անհաւասարաչափ բաշխուած շարժունակութիւնը:
Ձախլիկները՝ աջլիկներու աշխարհին մէջ կամ տօն մը բոլոր անոնց համար, որոնք առօրեայ գործողութիւնները կը կատարեն ահեակ ձեռքով:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կ՚ը­սուի, թէ բժիշ­կը՝ Աս­տու­ծոյ ձեռքն է աշ­խար­հի վրայ։ Ար­դա­րեւ, ե­թէ նկա­տի ու­նե­նանք բժիշկ­նե­րու օգ­տա­կա­րու­թիւ­նը եւ ծա­ռա­յու­թիւ­նը մարդ­կա­յին կեան­քին պահ­պան­ման եւ գո­յա­տեւ­ման նկատ­մամբ, կը տես­նենք, թէ ո՛ր­քան ի­րա­ւա­ցի է այս խօս­քը, ի­րա­կա­նու­թիւն մըն է այն մեծ մա­սամբ, քա­նի որ բժիշկ­նե­րը, կեր­պով մը գոր­ծա­կից­նե­րը կ՚ըլ­լան Աս­տու­ծոյ՝ Իր նա­խախ­նա­մու­թեան ու հո­գա­տա­րու­թեան գոր­ծին մէջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Զուի­ցե­րիոյ ա­ւագ հիւ­պա­տոս Մո­նի­քա Շը­մուց Քըր­կէօ­զը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Պատ­րիար­քա­րա­նի եր­դի­քին տակ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ տե­սակ­ցած է զուի­ցե­րա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տին հետ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 13, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) այս տա­րի 28-րդ ան­գամ Նիւ Եոր­քի մէջ կազ­մա­կեր­պեց ամ­րան ե­րի­տա­սար­դա­կան ծրա­գիր մը։ Աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն քսան­չորս ե­րի­տա­սարդ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Ո­ւի­քի­փե­տիան բազ­մա­լե­զու հա­մա­ցան­ցա­յին ա­զատ հան­րա­գի­տա­րան է, որ կը ստեղ­ծուի կա­մա­ւոր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ: Ան կ՚օգ­նէ տե­ղե­կա­նա­լու մարդ­կու­թեան պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ստեղ­ծուած գի­տե­լիք­նե­րու ամ­բողջ պա­շա­րին: Ան հիմ­նուած է ա­մե­րի­կա­ցի­ներ՝ Ճի­մի Ո­ւել­սի եւ Լա­րի Սան­ճէ­րի կող­մէ, 15 Յու­նուար 2001-ին:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը ա­ւե­լի քան շա­բա­թէ մը ի վեր ա­ռար­կայ դար­ձան հա­մայն հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Հե­տաքրք­րու­թիւ­նը սահ­մա­նա­փակ չմնաց տեղ­ւոյն վրայ ստեղ­ծուած խան­դա­վա­ռու­թիւ­նով, ո­րով­հե­տեւ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն Հա­յաս­տան մեկ­նած պատուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րու հա­րա­զատ­ներն ալ ի­րենց ապ­րած մի­ջա­վայ­րին մէջ ու­շի ու­շով հե­տե­ւե­ցան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րի­ֆի Թուր­քիա կա­տա­րե­լիք այ­ցե­լու­թիւ­նը յե­տաձ­գուե­ցաւ։ «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ տե­ղե­կա­ցուց, թէ յայտ­նի չէ այս այ­ցե­լու­թեան յե­տաձգ­ման պատ­ճա­ռը ու կը պակ­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը նաեւ այն մա­սին, թէ ի՛նչ ժամ­կէ­տով յե­տաձ­գուած է այդ մէ­կը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ զո­հուե­ցաւ 22-ա­մեայ հա­յազ­գի զի­նուոր մը՝ Հա­բէթ Մա­նուկ Ա­բի­կեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Զա­պա­տա­նի շրջա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցած է Ա­բի­կեան, որ կը կռուէր Սու­րիոյ բա­նա­կի շար­քե­րէն ներս։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղա­կա­յուած ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խին են­թա­կայ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը այս շրջա­նին կը փոր­ձար­կեն ՄիԳ-29 նոր ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այդ փոր­ձար­կում­նե­րը կը կա­տա­րուին Հա­յաս­տա­նի ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Կիւմ­րիի քա­ղա­քա­պետ Սա­մուէլ Բա­լա­սա­նեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Հայ-զուի­ցե­րա­կան դրա­մա­տան (ArmSwissBank) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Այս դրա­մա­տու­նը Շի­րա­կի մար­զէն ներս ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք ներդրում­նե­րու ծի­րին մէջ պի­տի գան­ձատ­րէ գոր­ծա­րար­նե­րուն կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած շարք մը ծրագ­րեր։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած 17-25 Դեկ­տեմ­բե­րի հա­րուա­ծի պա­րագ­լուխ­նե­րէն՝ նախ­կին դա­տա­խազ­ներ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա վեր­ջին օ­րե­րուն խոյս տուած են երկ­րէն։ Տե­ղա­կան զան­գուա­ծա­յին լրատուու­թեան մի­ջոց­նե­րը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը մատ­նան­շեն, որ ա­նոնք կը պատ­կա­նին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հաս­տա­տուած Ֆե­թուլ­լահ Կիւ­լէն հո­ճա­յի հա­մայն­քին եւ ա­նոր կող­մէ գլխա­ւո­րուած զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցին։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Քեմալ Քըլըչտարօղլու պայմանաւորուեցան յաջորդ ժամադրութեան համար:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Երկիրը բացարձակապէս պէտք չէ մնայ առանց կառավարութեան»:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Հայց. Առաքելական Եկեղեցին զգուշաւորութիւն եւ վերապահութիւն կը դրսեւորէ՝ անցեալի դաւանափոխներու շառաւիղները իր սուրբ աւազանին մէջ կնքելու ճանապարհին:
Համահայկական 6-րդ խաղերուն մասնակից երեք ծպտեալ հայերու պարագան լայն արձագանգ կը գտնէ զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն մօտ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցեա­լի մէջ դա­ւա­նա­փոխ կամ կրօ­նա­փոխ ե­ղած հա­յոց մե­րօ­րեայ շա­ռա­ւիղ­նե­րուն վե­րա­դար­ձի հար­ցը ու­նի բարդ ե­րե­սակ­ներ։ Հա­յաս­տա­նի մէջ մկրտուե­լու ցան­կու­թիւն յայտ­նած ու մերժուած ե­րեք ծպտեալ հա­յե­րու հար­ցը վառ օ­րի­նակ մըն է այս ա­ռու­մով։

Էջեր