Արխիւ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2016

Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 25-ամեայ յոբելեանին առթիւ տօնակատարութիւններ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Մենք չենք փոխած մեր ազատութիւնը պաշտպանելու վճռականութիւնը»:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Հանրապետութեան 25-ամեակի յոբելեանին առթիւ տեսակցութիւն՝ «Ազգ»ի գլխաւոր խմբագիր Յակոբ Աւետիքեանի հետ:
«Մարդկանց կը թուի, որ իրենք եթէ պատերազմի հերոս են, ուրեմն կրնան նաեւ ղեկավարել։ Այս մտայնութիւնը տակաւին չէ փոխուած»:

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Գիր­քի գլխա­ւոր յատ­կու­թիւն­նե­րէն մին է ա­նոր «միու­թիւ­նը»ը։ Ուս­տի «միու­թիւն» ը­սե­լով կը հասկ­նանք այն՝ թէ ու­նի մէ՛կ գլխա­ւոր նպա­տակ՝ որ ա­նոր գրե­թէ իւ­րա­քան­չիւր է­ջին վրայ կը տես­նուի սկիզ­բէն մին­չեւ վեր­ջը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2016

ԳԵՐՅ. Հ. ՅՈՎ­ՍԷՓ Ծ. Վ. ԹՈ­ՓԱ­ԼԵԱՆ

Ար­հի. Գերպծ. Տ. Յով­հան­նէս Ար­քեպս. Չո­լա­քեա­նի յա­ւեր­ժա­կան եր­թին ա­ռի­թով (1919-2016)

Կա՛ց, Գե­րա­պայ­ծառ Տէր,
կա՛ց, Ար­հիա­պա­տիւ Հայր...:
Ո՛չ իսկ լուր մը տուիր Քու մեկ­նու­միդ...:

 

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016

Հայաստանի անկախութեան 25-ամեայ յոբելեանին առթիւ Հանրապետական մաղթանք՝ Երեւանի մէջ:
«Միայն հզօր պետութիւնով մը կրնանք սատարել սփիւռքի հայապահպանման ջանքերուն», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

30 Ապ­րիլ 1911 թուա­կիր Հայ Մա­մու­լի մէջ կը հան­դի­պինք հե­տաքրք­րա­կան հա­տուած­նե­րու՝ ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նենք մեր սի­րե­լի՜ ըն­թեր­ցող բա­րե­կամ­նե­րուն՝ բաղ­դա­տե­լու եզր մը՝ ան­ցեա­լի դէպ­քե­րը եւ ներ­կան։ Ուս­տի, ինչ­պէս յա­ճախ կը կրկնենք, ներ­կան լաւ հասկ­նա­լու հա­մար, պէտք է ա­տեն ա­տեն նա­յիլ ան­ցեա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան նախ­կին բազ­մա­մեայ վի­ճա­կա­ւոր Ար­հիա­պա­տիւ Տ. Յով­հան­նէս Արք. Չո­լա­քեան Գե­րա­պայ­ծա­ռին մա­հը մեծ ցաւ ստեղ­ծած է պոլ­սա­հայ կեան­քէն ներս։ Տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ իր հօ­տը հովուած Չո­լա­քեան Գե­րա­պայ­ծառ կը վեր­յի­շուի իր մարդ­կա­յին ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րով եւ իր հա­րուստ կեն­սագ­րու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին առ­թիւ զրու­ցե­ցինք յայտ­նի լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր, վեր­լու­ծա­բան եւ «Ա­նի» ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի ղե­կա­վար Թա­թուլ Յա­կո­բեա­նի հետ։ Ստո­րեւ մը ներ­կա­յաց­նենք այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2016

Հանրապետութեան նախագահը երէկ Նիւ Եորքի մէջ ելոյթ մը ունեցաւ ՄԱԿ-ի ամպիոնէն:
Էրտողան. «Թուրքիա կը պաշտպանէ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութիւնը ու կը շարունակէ աշխատիլ՝ այդ երկրէն ներս թռիչքներու համար փակ գօտիի մը ստեղծման նպատակով։ «Եփրատի վահան» գործողութիւնը կը քաջալերէ այն ուժերը, որոնք Իրաքի մէջ կը ձգտին ահաբեկիչներէն ազատագրել Մուսուլ քաղաքը»:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Ռիո­յի ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի հա­մար մե­տայլ­ներ ա­պա­հո­ված մար­զիկ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուած մաս­նա­ւոր ե­րե­կոյ­թով մը մե­ծա­րուե­ցան Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէն այս առ­թիւ 1 մի­լիոն տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ բնա­կա­րան­ներ նուի­րեց Ար­թուր Ա­լիք­սա­նեա­նին եւ Միհ­րան Յա­րու­թիւ­նեա­նին, ո­րոնք ոս­կի եւ ար­ծաթ մե­տայլ­ներ ա­պա­հո­վե­ցին երկ­րին հա­մար։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Արմաւենի Միրօղլու ԺԱՄԱՆԱԿ-ին հարցազրոյց մը տուաւ՝ Երեւանի մէջ կազմակերպուած իր գրքի շնորհանդէսէն վերջ:
«Ես պարտաւորուեցայ թերթերու տողերուն ընդմէջէն որսալ նիւթերը, հիմնականօրէն ուսումնասիրած եմ արեւմտահայ մամուլը»:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ֆրան­սա­յէն խումբ մը բժիշկներ, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տան։ Մաս­նա­գէտ­նե­րու այս խում­բը կը գլխա­ւո­րէր Տքթ. Ժան Փիէռ Պէր­պէ­րեան։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ 2016-2017 կրթա­կան շրջա­նը։ Ներ­կայ էին Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը կը սգայ իր նախ­կին բազ­մա­մեայ վի­ճա­կա­ւո­րին՝ Տ. Յով­հան­նէս Արք. Չո­լա­քեան Գե­րա­պայ­ծա­ռի վախ­ճա­նու­մը։ Յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի մէջ ի Տէր հան­գած է Գե­րա­պայ­ծա­ռը, որ անջն­ջե­լի հետք մը թո­ղած է Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան տա­րեգ­րու­թեանց մէջ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Համայնքային վաքըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան գումարեց 2016-2017 եղանակի առաջին ժողովը՝ Ս. Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի մէջ:
Հրեայ համայնքը որոշած է այլեւս առանձին վարուիլ եւ դիմել պետութեան՝ մէկ անգամուան համար առկախեալ կանոնադրութեամբ ընտրութիւններու ձեռնարկելու արտօնութիւնը ապահովելու նպատակով:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

«Կոմիտաս» թանգարանի երդիքին տակ ծրագիր. «Կուտինայի հայկական յախճապակիի արուեստը»:
Մշակոյթի նախարար Յասմիկ Պօղոսեան պատուեց Հայաստանի անկախութեան 25-ամեակին ձօնուած ձեռնարկը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Ե­րե­ւա­նի «Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ «Ար­տադ­րուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ-2016» տօ­նա­վա­ճա­ռը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հան­դի­սա­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան պա­տուոյ հիւ­րը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար յայ­տա­րա­րեց, թէ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ի­րա­ւա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան շրջագ­ծին մէջ եւ Թուր­քիա աչք չէ դրած ո­րե­ւէ այլ երկ­րի հո­ղե­րուն։ 

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 20, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Որ­դե­սի­րու­թիւ­նը, մարդ­կա­յին ա­մե­նէն բնա­կան եւ նո՛յն­քան ան­կեղծ զգա­ցում­նե­րէն մէկն է։ Խոր­հե­ցէք ան­գամ մը սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ. ո՞վ իր զա­ւա­կը ա­մէն կեղ­ծի­քէ ա­մէն ա­րուես­տա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէ զերծ, սրտանց չի սի­րեր։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 19, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այ­սօր 2016-2017 կրթա­կան տա­րուան ա­ռա­ջին օրն է։ Նոր շրջան մը կը սկսի՝ մարդ­կա­յին ա­մէն տե­սակ զգա­ցում­նե­րու միա­ձուլ­մամբ։ Ե­ռանդն ու սպա­սում­նե­րը, կամքն ու նպա­տակ­նե­րը, տա­ղանդն ու աշ­խա­տան­քը միա­հիւ­սուած են՝ ա­հա­ւա­սիկ... Վե­րա­մու­տը կը խորհրդան­շուի նաեւ վեհ տրա­մադ­րու­թիւ­նով մը՝ ըն­կեր­սի­րու­թեամբ։

Էջեր