Արխիւ

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րի հի­ման վրայ՝ Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Սա­մուէլ Մկրտիչեան։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի մեթ­րոն, որ ձօ­նուած է Կա­րէն Տե­միր­ճեա­նի ա­նուան։ Քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի եւ մեթ­րո­յի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ու­ղեկ­ցու­թեամբ ան ճամ­բոր­դեց «Բաղ­րա­մեան» կա­յա­րա­նէն մին­չեւ «Զօ­րա­վար Անդ­րա­նիկ» կա­յա­րա­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Թուրքիոյ եւ Յունաստանի վարչապետները շօշափեցին երկկողմանի համատեղ օրակարգի հարցերը, որոնք հրատապ են նաեւ միջազգային առումով:
Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Ալեքսիս Ցիփրաս առաջնահերթօրէն կանգ առին դէպի Եւրոպա գաղթականաց հոսքի կասեցման եւ Եգէականի վերահսկման վրայ:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Թուր­քիոյ հա­յոց 84-րդ պատ­րիարք Տ. Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեա­նին հա­մար ե­րէկ խնա­մա­տար (vasi) մը նշա­նա­կուե­ցաւ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ ար­ձա­կուած վճի­ռով։ Մեր հա­մայն­քէն չորս ան­հատ­նե­րու՝ Թա­դէոս Պէ­պէ­քի, Յա­րութ Էօ­զէ­րի, Նա­զար Պի­նաթ­լըի եւ Տքթ. Ար­թին Մե­ծա­տու­րի կող­մէ բա­ցուած դա­տի ար­դիւն­քին՝ պատ­րիար­քին հա­մար խնա­մա­տար նշա­նա­կուե­ցաւ տի­րա­մայր Մա­րի Մու­թա­ֆեան։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մը մե­զի՝ հա­յե­րուս հա­մար, տար­բեր-տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ կոր­ծա­նիչ ու անս­պա­սե­լի հե­տե­ւանք­նե­րու դուռ բա­ցաւ: Սու­րիա­հայ գա­ղու­թը վեր­ջին ա­ւե­լի քան 40-50 տա­րի­նե­րու ը­նթաց­քին դար­ձած էր ու էր սփիւռ­քին ող­նա­յա­րը, սփիւռ­քին ա­րիւն նե­րար­կո­ղը, գրե­թէ բո­լոր ո­լորտ­նե­րուն վրայ կրօ­նա­կան, ազ­գա­յին, մշա­կու­թա­յին, լե­զուա­կան, եւ այն բո­լոր ո­րո­լորտ­նե­րը, ո­րոնք սերտ ա­ռըն­չու­թիւն ու­նին հա­յու­թեան եւ նա­մա­նա­ւանդ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան հետ:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Վեր­ջին թի­թե­ղա­շէն թա­ղե­րու փլու­զու­մը սկսաւ, փոր­ձե­լով ար­մա­տա­խիլ ը­նել մեր ան­ցեա­լի յի­շա­տակ­նե­րը:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչութեան բաժինը աշխատանք կը տանի թափով:
«Պատմութիւն հայոց աղօթամատոյցին»ը եւ «Խրատ ժամատեղեաց»ը հետաքրքիրներու տրամադրութեան տակ:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հե­տաքրք­րա­կան եւ նո՛յն­քան շա­հե­կան է թղթա­տել պատ­մու­թեան հին է­ջե­րը՝ ո­րոնք ուղ­ղա­կի եւ եր­բեմն ա­նուղ­ղա­կի կեր­պով խա­րիս­խը կը կազ­մեն ա­պա­գա­յի բազ­մա­թիւ դէպ­քե­րու եւ ըն­կե­րա­յին ե­րե­ւոյթ­նե­րու։ Մա­նա­ւանդ մեր ե­կե­ղե­ցա­կան պատ­մու­թեան մէջ կան այն­պի­սի ե­րե­ւոյթ­ներ՝ որ կեր­պով մը նա­խա­պատ­ճառ­նե­րը կազ­մած են յա­ռա­ջի­կայ դէպ­քե­րուն, ե­ղե­լու­թիւն­նե­րուն, ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Պէյ­րու­թի մեր պաշ­տօ­նա­կից «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը ներ­կա­յիս կ­­՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Քա­նի մը օր ա­ռաջ՝ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին «Ազ­դակ» բո­լո­րեց իր հրա­տա­րա­կու­թեան 89-րդ տա­րին ու թե­ւա­կո­խեց 90-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՄԻ­ՆԱ­ՍԵԱՆ

Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը ներ­կա­յիս կ՚անց­ը­նէ յոյժ տագ­նա­պա­լի հան-գը­րւան մը։ Ա­րեւ­մուտ­քի կող­մէ խթա­նուած «Ա­րա­բա­կան գա­րու­նը» (2011-էն սկսեալ), հա­կակ­շռէ դուրս ել­լե­լով, Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէէն ան­ցաւ Մի­ջին Ա­րե­ւելք, ստեղ­ծե­լով իս­լա­մա­կան ինք­նա­կոչ այլ ծայ­րա­յեղ «Խա­լի­ֆա­յու­թիւն»ը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ն հաս­տա­տեց այն տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, ըստ ո­րոնց, նկա­տի ու­նե­նա­լով անվ­տան­գու­թեան հետ կապուած դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, «Եւ­րօ-2016»ի Եւ­րո­պա­յի ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան մրցում­նե­րը կրնան տե­ղի ու­նե­նալ… ա­ռանց հա­մա­կիր­նե­րու:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Վե­րի լու­սան­կա­րին մէջ կ՚ե­րե­ւի Աս­քա­նազ Նա­զա­րէ­թի Մա­նու­կեան, որ ե­ղած է Վա­նի պատ­մա­կան Այ­գես­տան թա­ղա­մա­սէն։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

74 տա­րե­կա­նին մա­հա­ցած է ե­լեկտ­րո­նա­կան նա­մա­կի (E.mail) գիւ­տի հե­ղի­նակ Ռէյ Թոմ­լին­սըն:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Ռու­սաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող հա­յազ­գի տի­զայ­նըր Ա­լեք­սանդր Սի­րա­դե­կեան (Aleksander Siradekian) Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փա­րի­զի մէջ ըն­թա­ցող Նո­րա­ձե­ւու­թեան շաբ­թուան շրջա­նակ­նե­րէն ներս ներ­կա­յա­ցու­ցած է իր ստեղ­ծած հան­րա­յայտ «պո­չի­կա­ւոր» կօ­շիկ­նե­րու ա­ռանձ­նա­յա­տուկ հա­ւա­քա­ծոն:

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան 34-րդ թա­գա­ւո­րին՝ Սուլ­թան Ապ­տիւլ­հա­մի­տի շա­ռա­ւիղ­նե­րը որ­պէս ժա­ռանգ ի­րա­ւա­կան պայ­քար կը մղեն՝ ի­րենց մեծ­հօր­մէ ժա­ռան­գուած կա­լուած­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան վերս­տին տի­րա­նա­լու հա­մար։

Չորեքշաբթի, Մարտ 9, 2016

Վաղը, Ռու­սաս­տա­նի Պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ պի­տի բա­ցուի «Հա­յաս­տան. լի­նե­լու­թեան ա­ռաս­պել­ներ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէս մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ցու­ցա­հան­դէ­սին շրջագ­ծով պի­տի ներ­կա­յա­ցուի ա­ւե­լի քան 160 ցու­ցան­մոյշ՝ Հա­յաս­տա­նի Պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նէն, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի թան-­գա­րան­նե­րէն եւ Ե­րե­ւա­նի Մա­տե­նա­դա­րա­նէն։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ե­րի­տա­սար­դու­թեան վե­րա­բե­րեալ մեր հա­մայն­քին մօ­տե­ցու­մը մեծ հար­ցա­կան­նե­րով կ­­՚ուղ­ղոր­դուի։ Նոր սե­րուն­դի հար­ցե­րը թէեւ սկզբուն­քօ­րէն կը հա­մա­րուին ա­ռաջ­նա­հերթ, սա­կայն գործ­նա­կա­նին մէջ կա՞յ այդ սկզբուն­քին հա­մա­հունչ վե­րա­բեր­մունք մը։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը վեր­ջերս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ պատ­կե­րա­ւոր ճատ­րա­կի մրցա­շար­քի մը կազ­մա­կերպ­ման։ «Լիոնս» ա­կում­բի ցան­ցի Շիշ­լիի մաս­նա­ճիւ­ղին եւ Թուր­քիոյ Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջի այս մրցա­շար­քը։ Կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին մաս կը կազ­մէին Շիշ­լի մար­զա­կում­բէն Սար­վէն Չաք­մաք եւ Տիա­նա Ալ­թուն։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Է­րաս­մուս ծրագ­րին շրջագ­ծով ներ­կա­յիս հաս­տա­տուած է նոր նա­խա­գիծ մը, որ կը կո­չուի «The European Job Market For Teens»։ Սոյն նա­խագ­ծի մաս­նա­կից եր­կիր­ներն են՝ Ֆին­լան­տիա, Հուն­գա­րիա, Գեր­մա­նիա, Խրուա­թիա, Լե­հաս­տան եւ Թուր­քիա։

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016

«Վա­րիշ» թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ «Քաչ քա­չա­մաք» խո­րագ­րեալ խա­ղի ա­ռա­ջին ներ­կա­յաց­մամբ։ Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րուն ներ­կայ էին Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան թատ­րո­նի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սիւ­հա Ույ­կուր, մեր թա­տե­րա­կան աշ­խար­հէն բազ­մա­թիւ ծա­նօթ դէմ­քեր եւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներ։

Էջեր