Արխիւ

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարի» խորագրեալ գիտաժողովը շաբաթավերջին հասաւ իր աւարտին։
Ֆրանսայի Ազգային գրադարանի մեծ դահլիճի երդիքին տակ եզրափակիչ փուլի բովանդակալից քննարկումներ։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Բան­կալ­թիի «Galeri Birzamanlar»ի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս, ցու­ցադ­րուե­ցաւ «Կա­րօտ» ժա­պա­ւէ­նը, որ կը պատ­մէ հայր եւ որ­դի Օն­նիկ եւ Ա­րա Տինք­ճեա­ններու ո­դի­սա­կան­ը։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚ը­սենք. «Բնու­թիւ­նը գե­ղե­ցիկ է…»։ Պայ­մա­նադ­րա­կա­նօ­րէն ը­սուած այս խօս­քով ի՞նչ ը­սել կ՚ու­զենք։

Ար­դա­րեւ, իր լայն ա­ռու­մով «բնու­թիւն» բա­ռը կը նկա­րագ­րէ մարդ­կա­յին էու­թիւ­նը։ Բայց, ընդ­հան­րա­պէս երբ կ՚ը­սենք ու յա­ճախ կը կրկնենք.

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Քրիս­տո­սի երկ­րա­ւոր կեան­քին ա­մե­նէն կա­րե­ւոր բա­ժի­նը վեր­ջին շա­բա­թը, կը կո­չուի Ա­ւագ Շա­բաթ։ Ա­ւագ Շա­բա­թը Ծաղ­կա­զար­դին յա­ջոր­դող Եր­կու­շաբ­թիէն մին­չեւ Զա­տիկ եր­կա­րող շա­բաթն է։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին իր անդ­րա­նիկ Ս. Պա­տա­րա­գը մա­տոյց Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ Այս առ­թիւ Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ՝ թա­ղի ծո­ցէն հա­սած նո­րապ­սակ այս հո­գե­ւո­րա­կա­նը ող­ջու­նե­լով։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան մա­տոյց իր անդ­րա­նիկ Ս. Պա­տա­րա­գը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Յա­րու­թիւն Սրկ. Գու­յում­ճեան, Ա­րամ Սրկ. Պուլ­տու­քեան եւ այլ դպիր­ներ։

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ե­րէկ ա­ւան­դա­կան շու­քով նշեց Տէր Յի­սու­սի Ե­րու­սա­ղէմ յաղ­թա­կան մուտ­քին ձօ­նուած տօ­նը։ Ա­ւագ շաբ­թուան սկիզ­բին ըն­դա­ռաջ, Ծաղ­կա­զար­դի ցնծու­թիւ­նը հո­գե­ւոր հրճուան­քով հա­մա­կեց հայ քրիս­տո­նեայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պահ­քի 7-րդ Կի­րա­կին նուի­րուած է Քրիս­տո­սի Սուրբ Ե­րու­սա­ղէմ գալս­տեան յի­շա­տա­կին։ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան-պատ­մա­կան գա­լուստ մըն է այս բա­րե­պա­տեհ դէպ­քը՝ բո­լո­րո­վին տար­բեր միւս գա­լուստ­նե­րէն։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Պէյ­րու­թի մէջ մա­հա­ցած է լի­բա­նա­նահայ գրող, ու­սու­ցիչ, լրագ­րող, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Պէ­պօ Սի­մո­նեան (Պետ­րոս Գա­լայ­ճեան):

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Թուր­քիոյ հրեայ հա­մայն­քը նա­խըն­թաց օր ապ­րե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, Է­տիր­նէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րա­նո­րո­գեալ Մեծ սի­նա­կո­կի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

«ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութիւնը եւ արեւմտահայութիւնը (19-րդ դար-1914)»:
Արման Կիրակոսեանի գրքին շնորհանդէսը երէկ տեղի ունեցաւ ԵՊՀ-ի մէջ:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ խան­դա­վառ օր մը ապ­րե­ցաւ՝ թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին բե­րու­մով։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան ի գործ կը դնէ վստա­հու­թեան ձե­ւա­ւո­րու­մը մերժ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէյ­րան Օ­հա­նեան դի­տել տուաւ, թէ խա­թա­րե­լով բա­նակ­ցա­յին խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը՝ Ատր­պէյ­ճան դար­ձեալ գոր­ծի կը դնէ ռազ­մա­տենչ հռե­տո­րա­բա­նու­թիւ­նը, սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու մրցա­վազ­քը եւ կող­մե­րու մի­ջեւ վստա­հու­թեան մթնո­լոր­տի ձե­ւա­ւոր­ման դրու­թիւն­նե­րը մեր­ժե­լու ուղ­ղեալ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

​Անգարայի ղեկավարութիւնը Ապրիլի 24-ին ընդառաջ խիստ ոճով հանդէս կու գայ Երեւանի հասցէին:
Էրտողան եւ Չավուշօղլու հերթական անգամ յայտարարութիւններ ըրին Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններուն շուրջ:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Դէ­պի Չի­նաս­տան կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Փե­քի­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։ Ու­սա­նող­նե­րուն եւ դա­սա­խօս­նե­րուն առ­ջեւ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ ան ը­սաւ. «Հա­յաս­տան իր պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին գտնուած է եր­կու աշ­խարհ­նե­րու՝ Ա­րե­ւել­քի եւ Ա­րեւ­մուտ­քի սահ­մա­նագ­ծին, ինչ որ հայ ժո­ղո­վուր­դը ըն­կա­լե­լի դար­ձու­ցած է թէ՛ Եւ­րո­պա­յի եւ թէ Ա­սիոյ հա­մար։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց Դ. Դաս-երգչախումբը երէկ երեկոյեան հանդէս եկաւ հոգեւոր փայլուն համերգով մը:
Խմբավար Ատրուշան Հալաճեան եւ իր սաները պանծացուցին հայկական երաժշտութիւնը: Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Սե­փա­կան լրա­տուու­թիւն.-

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ, Փա­րի­զի մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի ըն­թաց­քին Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը. Հե­տա­զօ­տու­թեան 100 տա­րի» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղո­վը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի կ՚ու­նե­նան եզ­րա­փա­կիչ փու­լի գի­տա­կան նիս­տե­րը։  

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

ՀԲԸՄ, EGAM եւ «DurDe»կը շարունակեն իրենց համագործակցութիւնը այս տարի եւս։
Ապրիլի 24-ի սեմին կը շեշտուի մարդկային հարթութեան վրայ ոգեկոչման կարեւորութիւնը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ բացուած լուսանկարչական ցուցահանդէսէն վերջ Tarih Vakfı-ի երդիքին տակ ասուլիս:
Ըստ ընկերաբան Նեշէ էօզկէնի, Թուրքիա-Հայաստան սահմանին փակ մնալը կը խոչընդոտէ յիշողութեան փոխանակումները:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջին օ­րե­րուն բազ­մա­կող­մա­նի շփում­ներ ու­նե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ մէջ։ Իր այ­ցե­լու­թիւ­նը մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց Աւստ­րա­լիոյ հա­յու­թեան մօտ։

Էջեր