Արխիւ

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

​Սե­բաս­տա­հայ գրող Մե­լի­սա Քո­չաք հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «Պիր թու­թամ կեչ­միշ» խո­րագ­րով։ Գրքին մէջ հե­ղի­նա­կը կը պատ­կե­րէ Սվա­սի հա­յու­թեան ան­ցեալն ու այժ­մու կեան­քը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց մղած պայ­քա­րը ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու հա­մար։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րաւ Մայր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դի­մաց՝ Մե­ճի­տի­յէ­գիւ­ղի հրա­պա­րա­կին վրայ Հայ կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տու­նէն 45 տա­րի ա­ռաջ գրա­ւուած 4474 քա­ռա­կու­սի մեթր հո­ղա­մա­սին գծով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեա­նի եւ ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

31-րդ ամառնային ողիմպիական խաղերուն ընդառաջ՝ նոր աւան մը հայ մարզիկներուն համար, որոնք Երեւանի մէջ կ՚ողջունեն իրենց խարիսխը:
Շուրջ 7500 քառակուսի մեթր տարածքի վրայ կառուցուած հսկայ համալիրը յաւակնոտ հորիզոններ կը բանայ հայկական մարմնամարզին առջեւ: 

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­գամ մը եւս հրեշ­տակ­նե­րու եր­գը կը հնչէ երկն­քի բարձ­րունք­նե­րէն եւ կը ծա­նու­ցա­նէ Յի­սուս Քրիս­տո­սի գա­լուս­տը աշ­խարհ՝ Ս. Բեթ­ղե­հէ­մի մէջ։ Ար­դա­րեւ մեծ ու­րա­խու­թիւն է ա­ւե­տել Քրիս­տո­սի ծնուն­դը եւ յայտ­նու­թիւ­նը, եւ հա­ճոյք՝ մաս­նակ­ցիլ այդ ու­րա­խու­թեան։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

«Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ քննադատական մօտեցումներ»ու քննարկումները եզրափակուեցան:
Քառօրեայ գիտաժողովին ծրագիրը աւարտին հասաւ շաբաթավերջի խտացեալ աշխատանքներով, որոնց ամփոփումը կատարուեցաւ հեղինակաւոր ակադեմականներու կողմէ: Ձեռնարկը ձօնուած էր Վանկելիս Քեխրիոթիսի յիշատակին:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Համայնքային շրջանակները համախմբուեցան տարուան առաջին սիրոյ սեղանին առթիւ՝ զօրակցելու համար Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան վարժարանին:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Եր­բեք մտա­ծա՞ծ էք, սի­րե­լի­նե՜ր, ե­թէ ըն­կե­րու­թեան մը, հա­սա­րա­կու­թեան մը մէջ բո­լոր ան­հատ­ներ «նոյն կերպ»ով խոր­հէին, ի՜նչ կ՚ըլ­լար հե­տե­ւան­քը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​Ճարտարապետներու պալատի Իսթանպուլի մասնաճիւղի դահլիճի երդիքին տակ շահեկան ասուլիս:
Թուրքիոյ կրթական համակարգէն ներս խտրականութեան դրսեւորումներուն վերաբերեալ պատրաստուած տեղեկագիրը առարկայ կը դառնայ հասարակական լայն քննարկումներու: Փոքրամասնական վարժարաններու առկայ խնդիրները լուրջ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն նիւթի ամբողջին մէջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը երէկ նախագահեց Մայր Տաճարի Ս. Պատարագին:
Նորօրհնեալ Սրբալոյս Միւռոնով Սուրբ Էջմիածնի մէջ տեղի ունեցաւ Ջրօրհնէքի հանդիսաւոր արարողութիւն:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քաեւ վեր­ջին օ­րե­րուն ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հարցազրոյց՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի հետ:
 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­մուս­նու­թիւն» եւ «ա­մուս­նա­լու­ծու­թիւն»՝ եր­կու կա­րե­ւոր մարդ­կա­յին պա­րա­գա­ներ կամ հար­ցեր, որ կը հե­տաքրք­րէ թէ՛ աշ­խար­հա­յին, թէ՛ հո­գե­ւոր կեան­քը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

100 տա­րի ա­ռաջ, Ա. Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 մի­լիոն զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­յին­ներ զո­հուե­ցան, եւ աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան հաս­ցու­ցած ա­նոր տա­ռա­պանք­նե­րը ու բա­ցած վէր­քե­րը չէին բու­ժուած դեռ բո­լո­րո­վին, հաշ­տու­թիւն կնքուած էր յաղ­թա­կան դաշ­նա­կից­նե­րու եւ պար­տուած կող­մե­րու մի­ջեւ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ վա­ղը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ջրօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Յա­ւարտ Միած­նաէջ Մայր Տա­ճա­րին մէջ մա­տու­ցուե­լիք Ս. Պա­տա­րա­գին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին, նո­րօրհ­նեալ Յաղ­թու­թեան Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նով պի­տի կա­տա­րուի Ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող միջ­գե­րա­տես­չա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հեր­թա­կան նիս­տը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան կը կո­չուին նոր ու բարձ­րո­րակ պան­դոկ­ներ։ Այս շրջագ­ծով վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուե­ցաւ «Օ­փե­րա Սուիթ» պան­դո­կը, որ կը գտնուի Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տա­յի ան­մի­ջա­պէս մուտ­քին, Գրող­նե­րու միու­թեան հա­րե­ւա­նու­թեամբ ստեղ­ծուած «Լե­ւոն Ա­նա­նեան» պու­րա­կի յա­րած տա­րած­քին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր սկսաւ «Ու­ժա­նիւթ կա­յուն զար­գաց­ման հա­մար» վե­ցե­րորդ մի­ջազ­գա­յին ֆո­րու­մը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 7-րդ տա­րե­դար­ձը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 3, 2015

«Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ քննադատական մօտեցումներ»ու վերաբերեալ քննարկումները:
Գիտաժողովի երէկուան երեք նիստերը տեղի ունեցան Գարագիւղի «Միներվա» պատմական խանին մէջ:

Էջեր