Արխիւ

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

​Միացեալ Նահանգներու Պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչը կ՚այցելէ Երեւան:
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան հանդիպում մը ունեցաւ Էնն Վիթքովսքիի հետ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

Երեւանի մէջ երէկ երեկոյեան առաջին անգամ ցուցադրուեցաւ Թուրքիա-Հայաստան առկայ յարաբերութիւններուն վերաբերեալ ժապաւէն մը:
«Վերսուս սթուտիա»ի կողմէ Պատմութեան հիմնարկին համագործակցութեամբ պատրաստուած փաստավաւերագրական գործը արժանացաւ հետաքրքիրներու ուշադրութեան:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դոց վերջ­նա­կան նպատկն է՝ ըն­կե­րու­թեան մէջ ար­ժա­նա­ւոր ըլ­լալ, ար­ժա­նա­ւոր կեր­պով ապ­րիլ եւ այդ­պէս յի­շուիլ։ Ո՜վ չ՚ու­զեր ար­ժա­նա­ւոր ըլ­լալ, յի­շուիլ, յարգ ու պա­տիւ վա­յե­լել, նոյ­նիսկ ա­մե­նէն հա­մեստ մարդն իսկ ու­նի այդ փա­փա­քը, քա­նի որ մարդ­կա­յին բնա­կան զգա­ցում մըն է ան։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­գամ մը եւս հրեշ­տակ­նե­րու եր­գը կը հնչէ երկն­քի բարձ­րունք­նե­րէն եւ կը ծա­նու­ցա­նէ Յի­սուս Քրիս­տո­սի գա­լուս­տը աշ­խարհ՝ Ս. Բեթ­ղե­հէ­մի մէջ։ Ար­դա­րեւ մեծ ու­րա­խու­թիւն է ա­ւե­տել Քրիս­տո­սի ծնուն­դը եւ յայտ­նու­թիւ­նը, եւ հա­ճոյք՝ մաս­նակ­ցիլ այդ ու­րա­խու­թեան։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան «Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն հա­մար» շքան­շա­նով պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

«Չար­տա­սա­նուած Նո­պէ­լեան ճա­ռեր». այս­պէս կը կո­չուի հա­ղոր­դա­վար, բե­մադ­րիչ, բե­մա­գիր Ար­թուր Բախ­տա­մեա­նի ֆիլ­մա­շա­րը, որ կը ներ­կա­յաց­նէ ա­րեւմ­տա­հայ նա­հա­տակ չորս մտա­ւո­րա­կան­նե­րու՝ Գրի­գոր Զօհ­րա­պի, Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի, Սիա­ման­թո­յի եւ Ռու­բէն Սե­ւա­կի են­թադ­րեալ Նո­պէ­լեան ճա­ռե­րը՝ հե­ղի­նակ­նե­րու կեն­սագ­րա­կան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փաս­տե­րու, ա­նոնց ապ­րած ժա­մա­նա­կի, իղ­ձե­րու ու հիաս­թա­փու­թիւն­նե­րու ճշգրիտ վա­ւե­րա­կան հիմ­քե­րով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը տուաւ իր հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ­պէս­զի Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու նա­խա­գի­ծը դրուի հան­րա­քուէի։ Նա­խագ­ծին կողմ քուէար­կե­ցին 104, դէմ՝ 10 եւ ձեռն­պահ՝ 3 պատ­գա­մա­ւոր­ներ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Պալեան գերդաստանին պատկանող արխիւային նիւթերը Երեւանի մէջ:
Ճարտարապետներու միջազգային օրը նշանաւորուեցաւ այս կարեւոր իրադարձութեամբ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​-Շատ մը դէ­տեր կը խօ­սին Սու­րիոյ մաս­նատ­ման մա­սին: Յատ­կա­պէս նոր հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծե­լու մա­սին, ո­րուն մէջ Դա­մաս­կո­սը, Թար­թու­սը, Լա­թա­քիան կը գրա­ւեն հիմ­նա­կան տեղ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

«Քարնեկի» հիմնարկին մօտ Հայաստանի նախագահը անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին:
«Սահմանին վրայ, մեղմ խօսքով, կ՚ընթանայ պատերազմ», ըսաւ Սարգսեան Ուաշինկթընի մէջ:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

​Սե­բաս­տա­հայ գրող Մե­լի­սա Քո­չաք հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «Պիր թու­թամ կեչ­միշ» խո­րագ­րով։ Գրքին մէջ հե­ղի­նա­կը կը պատ­կե­րէ Սվա­սի հա­յու­թեան ան­ցեալն ու այժ­մու կեան­քը, ինչ­պէս նաեւ ա­նոնց մղած պայ­քա­րը ե­կե­ղե­ցի մը ու­նե­նա­լու հա­մար։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը դա­տա­կան յաղ­թա­նակ մը տա­րաւ Մայր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան դի­մաց՝ Մե­ճի­տի­յէ­գիւ­ղի հրա­պա­րա­կին վրայ Հայ կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տու­նէն 45 տա­րի ա­ռաջ գրա­ւուած 4474 քա­ռա­կու­սի մեթր հո­ղա­մա­սին գծով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեա­նի եւ ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 6, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

31-րդ ամառնային ողիմպիական խաղերուն ընդառաջ՝ նոր աւան մը հայ մարզիկներուն համար, որոնք Երեւանի մէջ կ՚ողջունեն իրենց խարիսխը:
Շուրջ 7500 քառակուսի մեթր տարածքի վրայ կառուցուած հսկայ համալիրը յաւակնոտ հորիզոններ կը բանայ հայկական մարմնամարզին առջեւ: 

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​Ճարտարապետներու պալատի Իսթանպուլի մասնաճիւղի դահլիճի երդիքին տակ շահեկան ասուլիս:
Թուրքիոյ կրթական համակարգէն ներս խտրականութեան դրսեւորումներուն վերաբերեալ պատրաստուած տեղեկագիրը առարկայ կը դառնայ հասարակական լայն քննարկումներու: Փոքրամասնական վարժարաններու առկայ խնդիրները լուրջ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն նիւթի ամբողջին մէջ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը երէկ նախագահեց Մայր Տաճարի Ս. Պատարագին:
Նորօրհնեալ Սրբալոյս Միւռոնով Սուրբ Էջմիածնի մէջ տեղի ունեցաւ Ջրօրհնէքի հանդիսաւոր արարողութիւն:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի ֆութ­պո­լի աստղ Եու­րի Ճոր­քաեւ վեր­ջին օ­րե­րուն ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հարցազրոյց՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի հետ:
 

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

«Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ քննադատական մօտեցումներ»ու քննարկումները եզրափակուեցան:
Քառօրեայ գիտաժողովին ծրագիրը աւարտին հասաւ շաբաթավերջի խտացեալ աշխատանքներով, որոնց ամփոփումը կատարուեցաւ հեղինակաւոր ակադեմականներու կողմէ: Ձեռնարկը ձօնուած էր Վանկելիս Քեխրիոթիսի յիշատակին:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 5, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Համայնքային շրջանակները համախմբուեցան տարուան առաջին սիրոյ սեղանին առթիւ՝ զօրակցելու համար Սամաթիոյ Սահակեան-Նունեան վարժարանին:

Էջեր