Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Այս ա­ռա­ւօտ խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ի Տէր հան­գած է մեր քա­հա­յա­նից դա­սու ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն Տ. Պսակ Ա. Քհնյ. Թէ­զէն­լեան, որ եր­կար տա­րի­ներ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած էր մեր ե­կե­ղեցւոյ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

«Հայկական մարմնամարզը եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութեան մէջ»:
Հայկ Դեմոյեանի ուսումնասիրութիւններուն հիման վրայ գոյացած աննախընթաց արդիւնք:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նեցաւ «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի փակ­ման ա­րարո­ղու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոյն նա­խա­րա­րու­թեան «Վազ­գէն Սարգ­սեան» ռազ­մա­կան կա­ճա­ռի եւ ռազ­մաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու տա­րե­վեր­ջի եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ընդ­լայն­ման եւ հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հահն ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քը­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուած Բարձ­րա­գոյն զի­նուո­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղով­նե­րու ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ճշդուե­ցաւ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան նոր կազ­մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող թե­նի­սի ար­հես­տա­վարժ մար­զի­կու­հի Մար­գա­րի­տա Գաս­պա­րեան Կի­րա­կի, Օ­գոս­տոս 2-ին խլած է Պա­քուի մրցա­շար­քի տիտ­ղո­սը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայնու­թիւ­նը տա­րած­քաշր­ջա­նը պի­տի դարձ­նէ անվ­տանգ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Մոսկուայի առընթեր Երեւան զինուորական կապերը կը խորացնէ նաեւ Ուաշինկթընի հետ:
ԱՄՆ պիտի օգնէ ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտիէն ներս հրադադարի պահպանման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի պատուիրակութիւններուն հինգերորդ հանդիպումը:
Սկզբնական փուլի աւարտին կը սպասուի կուսակցութիւններու դիրքորոշման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ա­հա­բեկ­չա­կան բռնա­րարք­նե­րը այս օ­րե­րուն դժբախ­տա­բար ան­պա­կաս են Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գէն։ «Սի.Էն.Էն. Թիւրք»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ա­ռա­ւօտ ալ Շըր­նա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ող­բեր­գա­կան դէպք մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Խրի­մի թա­թար­նե­րու պա­տուոյ ղե­կա­վար եւ Ուք­րայ­նոյ ե­րես­փո­խան Մուս­թա­ֆա Ապ­տիւլ­մե­ճիտ Քը­րըմ­լըօղ­լուի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, թէ Թուր­քիա չի ճանչ­նար Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ Խրի­մի բռնագ­րա­ւու­մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ պարգեւատրեց մեր համայնքէն Էֆրիմ Պաղը եւ Սիպիլը:
Համահայկական վեցերորդ խաղերու կազմակերպիչները, հովանաւորներն ու պատուոյ հիւրերը ընդունելութիւնով մը մեծարուեցան Երեւանի մէջ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ ընդ­հան­րա­պէս ու­րի­շէն կը պա­հան­ջեն այն՝ ի՛նչ որ ի­րենք չու­նին եւ կամ ու­նին բայց չե՛ն տար։
Կեան­քի փոր­ձա­ռու­թիւ­նը մե­զի ցոյց կու տայ, թէ շա­տեր կը պա­հան­ջեն այն՝ ի՛նչ որ ի­րենց կը պակ­սի։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Գումգաբուի Աթոռանիստ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի անդամները՝ գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Անդրէաս Ա. Քհնյ. Յակոբեանի, ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի եւ իր գործակից ընկերներուն այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Յու­լիս 29-ին, ա­րո­ւես­տա­սէր ողջ մարդկու­թեան հետ, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րին հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­ռա­գայ­թում­նե­րէն ­Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կիի:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ «Հրաչեայ Աճառեան» լեզուի կաճառի տնօրէն Վիքթոր Կատուալեանի յայտարարութիւնները ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
Երեւանի մէջ կազմակերպուած «Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ համաժողովի լոյսին տակ վերլուծումները կը շարունակուին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեւանի մէջ կազմակերպուած «Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ համաժողովին շրջագծով օրակարգի վրայ եկան թէ՛ հին եւ թէ նոր հարցեր, որոնք առիթ ընձեռեցին տարիներու հոլովոյթին մէջ ձեւաւորուած առաջնահերթութիւններու մասնագիտական ամփոփման:
Հրանոյշ Յակոբեան. «Ընդունելի կը նկատեմ այն տեսակէտը, թէ մեր դպրոցներուն մէջ աւելցնենք արեւմտահայ գրողներու ստեղծագործութիւններու ուսումնասիրման դասաժամերը»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեկոյթին ներկայ էր նաեւ Տիգրան Մանսուրեան, որ դրուատեց մեծանուն վարպետին գործը

Էջեր