Արխիւ

Շաբաթ, Յուլիս 25, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նեան ա­րա­բա­տառ մէ­կէ ա­ւե­լի պար­բե­րա­կան­ներ վերջին օ­րե­րուն լի­բա­նա­նեան ծո­վե­զե­րեայ Ժի­պէյլ (պատ­մա­կա­նօ­րէն՝ Պիպ­լոս) շրջա­նին մէջ գտնուող «Թռչնոց բոյն» ա­նու­նով յայտ­նի որ­բա­նո­ցին մա­սին նիւ­թեր հրա­պա­րա­կե­ցին: Թեր­թե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րը տար­բեր շա­րադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով կը խօ­սէր որ­բա­նո­ցի տա­րած­քին մօտ գտնուող փոքր գե­րեզ­մա­նա­տան մը մա­սին, ո­րուն մէջ ե­ղող երեսուներեք հան­գու­ցեալ­նե­րու ա­ճիւն­նե­րը, ըստ կա­տա­րուած հա­մա­ձայ­նու­թեան մը, պի­տի հա­նուէին ու վե­րա­թա­ղուէին նո­րա­կա­ռոյց թան­գա­րա­նին մօտ:

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ի­մաս­տու­թեամբ գոր­ծել, մար­դուս վստա­հու­թիւն կը ներշն­չէ, եւ ի­մաս­տուն մար­դը ի վեր­ջոյ կը հաս­նի իր նպա­տա­կին կամ ձեռք կ՚ան­ցը­նէ այն՝ ի՛նչ որ մտադ­րած է ու­նե­նալ։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Պա­քուի ջար­դեր. 1905 թուա­կան» գրքին շնոր­հան­դէ­սը։ 20-րդ դա­րաս­կիզ­բին Պա­քուի նա­հան­գա­պետ ե­ղած Ա­լեք­սանտր Նո­վի­քո­վի անձ­նա­կան օ­րագ­րու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րուած պատ­մա­կան փաս­տե­րու վե­րահ­րա­տա­րա­կու­թիւնն է այս գոր­ծը, որ լոյս կը սփռէ այդ ժա­մա­նակ Պա­քուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րէ ներս գոր­ծող «Ռա­տիօ Այգ»ի հիմ­նա­դիր Շա­քէ Ման­կա­սա­րեանն ու իր քոյ­րե­րը՝ Սե­դա եւ Լու­սին Ման­կա­սա­րեան­նե­րը։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ձե­ւա­ւո­րե­լու ուղ­ղեալ ո­րո­նում­նե­րուն շրջագ­ծով այ­սօր ա­ռա­ջին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ, գլխա­ւո­րու­թեամբ Էօ­մէր Չե­լի­քի եւ Հա­լուք Քո­չի։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Նի­քո­լայ Պոր­տիու­ժա ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան ղե­կա­վար Թրա­յան Խրիս­տէա ար­դէն կ՚ա­ւար­տէ իր ա­ռա­քե­լու­թեան ժամ­կէ­տը Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ժո­ղո­վը ե­րէ­կուան իր լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց հայ­կա­կան այն բա­նա­ձե­ւը, որ եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած էր Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ եւ օր մը ա­ռաջ ալ ա­նոր մա­սին քննար­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած էին լիա­գու­մար նիս­տի ըն­թաց­քին։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

​Փոփով յոյս ունի ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի աշխուժացման համար:
Սերժ Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ պատրաստակամութիւն յայտնած են նոր հանդիպման մը ուղղութեամբ:

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

«Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» եւ ՓՔՔ ահաբեկչական կազմակերպութիւնները երէկ օրուան երկրորդ կէսէն սկսեալ թիրախը դարձան Թուրք զինեալ ուժերուն, որ օդէն ու ցամաքէն ռմբակոծումներ կ՚իրականացնէ ամենայն սաստկութեամբ:
Տաղի սահմանային պահակակէտին մօտ ենթասպայի մը նահատակուելէն վերջ բանակը անմիջապէս շարժման անցաւ՝ դէպի Սուրիոյ սահմանը լայնածաւալ կրակ բանալով: Անգարայի մէջ տեղի ունեցած Անվտանգութեան գագաթաժողովէն վերջ, կէս գիշերին սկսան օդային գործողութիւնները:
Թուրքիա հաւանութիւն տուաւ, որպէսզի ԱՄՆ օգտագործէ Ինճիրլիքի ռազմախարիսխը: Սահմանին վրայ թռիչքներու համար փակ գօտի մը կը ստեղծուի:

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա նուրբ հա­ւա­սա­րաշ­ռու­թիւն­ներ հա­շուի կ՚առ­նէ իր տա­րած­քաշր­ջա­նին մէջ։ Քա­նի մը տա­րիէ ի վեր երկ­րի սահ­ման­նե­րուն վրայ ստեղ­ծուած է ծայր աս­տի­ճան մտա­հո­գիչ ի­րադ­րու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Յուլիս 24, 2015

Մար­սէյ­լի մէջ, Շրջա­նա­յին խոր­հուր­դի ամ­փի­թատ­րո­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջերս բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ տեղ­ւոյն Սա­հակ-Մես­րոպ երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Խա­չիկ Եըլ­մա­զեան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ տեղեկատուութեան փորձագիտութիւններու բնագաւառէն ներս առաջին անգամ չորս երիտասարդներ հասան գերազանց արդիւնքի մը:
«Apple Award Design»ը այս տարի բաժին հասաւ հայերուն՝ շնորհիւ «Թրիատա» արհեստանոցի ստեղծագործած խաղին:

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Զար­մա­նա­լու եւ հասկ­նա­լու հա­մար խոր­հիլ պէտք է, եւ փո­խա­դար­ձա­բար՝ զար­մա­նալ եւ հասկ­նալ պէտք է խոր­հե­լու հա­մար։ Մարդ երբ կը դի­տէ բնու­թեան ե­րե­ւոյթ­նե­րը կը զար­մա­նայ եւ որ­քան զար­մա­նայ՝ այն­քան կը խոր­հի եւ քա­նի խոր­հի՝ այն­քան կ՚ա­ւել­նայ զար­ման­քը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

​Հայաստանի Նոր Հաճըն քաղաքին մէջ նորակառոյց եկեղեցին պաշտամունքի բացուեցաւ հանդիսաւորապէս:
Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ տեղի ունեցած օծման արարողութեան ներկայ էր նաեւ Սերժ Սարգսեան:

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Հա­յաս­տա­նէն նկա­րիչ Լե­ւոն Լա­ճի­կեան ե­րէկ ցուցա­հան­դէս մը բա­ցաւ Գնա­լը կղզիի մէջ։ Սա իր տաս­նե­րորդ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէսն է, ո­րու շրջագծով գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուած են ե­րե­սուն գծան­կար­ներ, ո­րոնց­մէ տա­սը կը ցո­լաց­նեն Գնա­լը կղզիի վե­րա­բե­րեալ դրուագ­ներ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

2000 թո­ւա­կա­նին Բլիկ­եան ըն­տա­նի­քի ազ­նիւ մտայ­ղաց­մամբ հիմ­նադ­րո­ւե­ցաւ «Փոք­րիկ Հրեշ­տակ­ներ» շա­բա­թօր­եայ դպրո­ցը, ո­ր 2010 թո­ւա­կա­նին Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ․ ­Յով­նան Արք․ Տէր­տէր­եա­նի օրհ­նու­թեամբ տե­ղա­փոխ­ո­ւե­ցաւ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան՝ վե­րա­կազ­մա­ւոր­ո­ւե­լով Ս․ Ղ­ե­ւոնդ­եանց Մայր Տա­ճա­րի հո­վա­նիին ներ­քեւ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այս ա­ռա­ւօտ Պա­քուի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ, ո­րոնք այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Հան­քա­ւա­նի «Լու­սա­բաց» ճամ­բա­րը, ուր այս տա­րի Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Ջա­ւախ­քէն շուրջ ե­րեք հա­րիւր յի­սուն ե­րա­խայ կ՚ան­ցը­նէ իր ամ­րան ար­ձա­կուր­դը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լու անդ­րա­դար­ձաւ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծըն­թա­ցին եւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան հետ յա­ռաջ տա­րուած շփում­նե­րուն։

Էջեր