Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

«Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը՝ յղում կա­տա­րե­լով սեր­պա­կան «Թան­ժուկ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան, կը հա­ղոր­դէ, որ Խրուա­թիան վեր­ջին տասն­չորս տա­րուան ըն­թաց­քին վա­ճա­ռած է Ադ­րիա­կան ծո­վուն մէջ գտնուող իր կղզի­նե­րէն հին­գը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Շա­հան Արք. Սար­գի­սեա­նի, Սու­րիոյ Թար­թուս քա­ղա­քին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ հայ­կա­կան կեդ­րո­նի մը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Աշ­խար­հի յա­ռա­ջա­տար Fastcompany.com լրա­տուա­մի­ջո­ցը հրա­պա­րա­կած է տասն քա­ղաք­նե­րու ցան­կը, ո­րոնք մատ­չե­լի են ար­տա­սահ­մա­նի մէջ ապ­րե­լու եւ աշ­խա­տե­լու հա­մար: Ըստ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան, այդ քա­ղաք­նե­րու շար­քին դա­սուած է նաեւ Ե­րե­ւա­նը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը եւ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կու­թիւ­նը Հա­յաս­տան տե­ղա­փո­խուած սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րու հա­մա­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ջակց­ման նպա­տա­կով պայ­մա­նագ­րա­յին հի­մունք­նե­րով աշ­խա­տան­քի կը հրա­ւի­րեն եր­կու մաս­նա­գէտ­ներ, ո­րոնք կ՚ընտ­րուին հար­ցազ­րոյ­ցի ար­դիւն­քով:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

​Յովհաննէս Այվազովսքիի 200-ամեակը ընդգրկուեցաւ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի 2017 թուականի ցուցակին վրայ:
Հայաստանի կողմէ մշակուած է ծրագիր մը՝ զանազան ձեռնարկներու եւ ցուցահանդէսներու նախաձեռնութեամբ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Անգարա-Մոսկուա բնականոնացման զուգահեռ՝ թափ կը ստանայ ուժանիւթի ոլորտի գործակցութիւնը:
«Թրքական հոսք» ծրագիրը կը համընկնի երկու երկիրներու ռազմավարական առաջնահերթութիւններուն:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Տիե­զեր­քը եւ մարդ­կա­յին կեան­քը հա­կա­դիր ու­ժե­րու վրայ հիմ­նուած է եւ այդ հա­կադ­րու­թիւն­ներն են որ շար­ժում, այ­սինքն կեն­սու­նա­կու­թիւն, նե­րուժ կը ստեղ­ծեն։ Զոր օ­րի­նակ՝ մար­դուս մէջ ե­թէ փա­փա­քի զգա­ցու­մը չըլ­լար, գործ յա­ռաջ կու գա՞ր։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Ոչ եւս է իր մարմնաւորած համեստութեամբ մեր հաւաքական կեանքէն ներս յարգանք ու համակրանք վայելելու ախոյեան դարձած պատուական ու շատ սիրելի դէմք մը՝ Նատիա Կիւլմէզկիլ, որ իր սիրելիներէն հրաժեշտ կ՚առնէ թողլով նուիրականութեան համազօր խնկելի, բարի եւ անթառամ յիշատակ մը:
Համայնքային շրջանակները բարոյական անկեղծ զօրակցութեան զգացումներով կը գօտեպնդեն երախտաշատ բարերար եւ Գարակէօզեան Տան խնամակալութեան ատենապետ Տիգրան Կիւլմէզկիլը, որ խոր սուգի մատնուած է իր ամենասիրելի եւ ազնուական կողակցին կորուստով, անողոք հիւանդութեան դէմ մղուած երկարատեւ ու մաշեցուցիչ պայքարի շրջանէ մը վերջ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԿԻՒ­ԶԵ­ԼԵԱՆ

Կաե­թա­նօ Տո­նի­զեթ­թիի «Մար­տի­րոսնե­րը» հա­յե­րուս հա­մար ու­նի յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն, քա­նի որ օ­փե­րա­յի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ, հռո­մէա­կան տի­րա­պե­տու­թեան շրջա­նին, ուր քրիս­տո­նէու­թիւ­նը գաղտ­նօ­րէն բա­ւա­կան տա­րա­ծուած էր։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին հա­տուա­ծին վրայ գտնուող Հասա­քէ քա­ղա­քը վեր­ջին հինգ օ­րե­րուն պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու թա­տե­րա­բե­մը ե­ղաւ: Մինչ տար­բեր վեր­լու­ծա­բան­ներ կը գրեն այն մա­սին, թէ տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րը ար­դիւնքն են եր­կար տա­րի­նե­րու վրայ կու­տա­կուած քիւրտ-ա­րա­բա­կան ա­տե­լու­թեան, ան­դին յստա­կօ­րէն կ­­՚ու­րուագ­ծուի, որ զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ժամ­կէ­տը ան­մեղ չէ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Յոր­դա­նա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ամ­մա­նի սրահ­նե­րէն մէ­կուն մէջ Աւստ­րա­լիոյ բե­մի տա­ղան­դա­ւոր ա­րուես­տա­գէտ Վա­րուժ Սան­ճեա­նի ներ­կա­յաց­մամբ՝ կա­յա­ցաւ Կոս­տան Զա­րեա­նի «Տատ­րա­գո­մի հար­սը» քեր­թուա­ծի բե­մա­կա­նա­ցու­մը՝ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ամ­մա­նի մշա­կու­թա­յին միու­թեան Մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բին:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Գեր­մա­նիոյ  մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի օ­րեր: Մի­ջո­ցա­ռում­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­ուին Օ­գոս­տո­ս 19-Նո­յեմ­բե­րի 6 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ: Գեր­մա­նիոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի օ­րե­րուն շուրջ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թե­նէն Ան­ժե­լա Համ­բար­ձու­մեան զրու­ցեց Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ար­տա­քին կա­պե­րու վար­չու­թեան պետ Սվետ­լա­նա Սա­հա­կեա­նի հետ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 22, 2016

Դէ­պի Հա­ղար­ծին տե­ղա­ցի եւ ար­տա­սահ­ման­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու այս շաբ­թուան այ­ցե­լու­թիւ­նը զու­գորդուած է «Հա­ղար­ծի­նի մշա­կու­թա­յին շաբ­թուան» ե­ռու­զե­ռով:
Շուրջ հարիւր կա­մա­ւոր­ներ՝ կա­նաչ վեր­նա­շա­պիկ­նե­րով, այ­ցե­լու­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նեն Հա­ղար­ծի­նի պատ­մու­թիւ­նը, կ՚ուղ­ղոր­դէ վան­քի շրջա­կայ­քը տե­ղա­կա­յուած հայ­կա­կան օ­ճառ­նե­րու տա­ղա­ւար, Տա­ւու­շի «Վան­քի ա­նուշ»ի փոք­րիկ ար­տադ­րա­մաս ու վար­պե­տու­թեան դա­սե­րու հա­ւա­քա­տե­ղի­ներ:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, 20 Օ­գոս­տոս 2016, Ուր­բաթ, Է­լա­զը­ղի կու­սա­կալ Մու­րատ Զօր­լուօղ­լուին ուղարկեց ցա­ւակ­ցա­կան նա­մակ մը։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Վրաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի «Ճա­նա­չի՛ր հայ­րե­նիքդ-2016» ա­մառ­նա­յին չոր­րորդ ճամ­բա­րը՝ տասն օ­րուան ըն­թաց­քին՝ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տուած է տեղ­ւոյն հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րուն այ­ցե­լե­լու Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի կա­րե­ւո­րա­գոյն պատ­մամ­շա­կու­թա­յին եւ բնու­թեան յու­շար­ձան­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող Աչ­քի խնամ­քի հայ­կա­կան ծրա­գրի (The Armenian EyeCare Project) 52-րդ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, որ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած է միամ­սեայ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցով, յա­ջո­ղու­թեան նոր էջ մը ա­ւել­ցու­ցած է մօ­տա­ւո­րա­պէս քսան­հինգ տա­րի ա­ռաջ հիմ­նուած սոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան պատ­մու­թեան մէջ։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Սփիւռ­քա­հայ մե­ծա­նուն բա­նաս­տեղծ, մշա­կոյ­թի անն­կուն գոր­ծիչ Ժագ Յա­կո­բեա­նի ծննդեան դա­րա­դար­ձը ու իր բե­ղուն վաս­տա­կի 80-ա­մեա­կը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս պի­տի նշուի յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին, Կլեն­տէյ­լի, Գա­լի­ֆոր­նիա, Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, «Փրիս­պի­թե­րիըն» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

«Ռէօյ­թըրզ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Ար­ժան­թի­նի դա­տա­րա­նը սկսած է հե­տաքն­նել բա­նաս­տեղծ Ֆե­տե­րի­քօ Կար­սիա Լոր­քա­յի 18 Փետրուար 1936 թուականի սպա­նա­կան Կրա­նա­տա քա­ղա­քին մէջ մա­հուան հան­գա­մանք­նե­րը:

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւի տնօ­րէն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բեան յայ­տա­րա­րեց, որ մին­չեւ տա­րե­վերջ պի­տի ա­ւար­տի իր ղե­կա­վա­րած հաս­տա­տու­թեան մօտ ի պահ դրուած ժա­պա­ւէն­նե­րուն թուայ­նաց­ման աշ­խա­տան­քը։

Շաբաթ, Օգոստոս 20, 2016

Թուր­քիա եւ Վրաս­տան հա­մա­ձայ­նե­ցան Քուռ գե­տի վրայ ջրաե­լեկտ­րա­կա­յան մը կա­ռու­ցե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Էջեր