Արխիւ

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

«Եւրոպական միութեան նպատակն է Երեւանի հետ հասնիլ ազատ մուտքի դրութեան»:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

ԶԱՐՄԻԿ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Անց­նող օ­րե­րուն, սուր­ի­ա­հա­յու­թիւ­նը իր դառն ա­ռօր­եա­յին մէջ յոյ­սի եւ ու­րախու­թեան ե­զա­կի պա­հեր ապ­րե­ցաւ, երբ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու բե­մահար­թակ­նե­րուն վրայ միջ­նա­կար­գի եւ երկ­րոր­դա­կա­նի շր­­ջա­նա­ւարտ հունձ­քե­րու պայ­ծառ ներ­կա­յու­թիւ­նը վա­յե­լեց:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Միջազգային պանդոկներու ցանցերը մասնաճիւղեր կը բանան Հայաստանի մէջ:
Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ Երեւանի «Doubletree By Hilton»ի բացման:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րի պաշ­տօ­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն ապ­րուե­ցաւ հեր­թի փո­փո­խու­թիւն։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Երեւանի մամլոյ ակումբի հիմնադրութեան 20-ամեակին առթիւ ջերմ հաւաքոյթ:
Շնորհաւորելով տարեդարձը՝ Աստղիկ Գէորգեան պարգեւ մը յանձնեց Պորիս Նաւասարդեանին:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ֆրան­սա­յի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Վա­հան Եպսկ. Յով­հան­նէ­սեան եւ Թե­մա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Փաթ­րիս Ճո­լո­լեան վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Նիս։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար եւ վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու տօնա­կան ար­ձա­կուր­դի օ­րե­րէն վերջ վերս­տին կը ձեռ­նար­կէ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ջան­քե­րուն։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Սելինա Տողան Ազգային մեծ ժողովի օրակարգին վրայ բերաւ փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ընտրութեան խնդիրը:
ՃՀՓ-ական երեսփոխանը խորհրդարանի դիւանին հարցման առաջարկ մը ներկայացուց՝ ակնկալելով Պիւլենտ Արընչի պատասխանը:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Մամէտեարով այցելեց Մոսկուա, միջնորդները կ՚ուղեւորուին դէպի հակամարտութեան տարածքաշրջան:
Ըստ Լաւրովի, անհրաժեշտ է աշխուժացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգաւորման բանակցութիւնները:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քրիս­տո­սի մէջ՝ Քրիս­տո­սով ապ­րուած կեանք մը խա­ղաղ ու հանգս­տա­ւէտ կեանք մըն է։ Եւ այս խա­ղաղ կեան­քը վստա­հու­թիւն կը ներշն­չէ մար­դուն՝ որ կա­րօ­տը ու պա­հանջ­քը ու­նի ա­պա­հո­վու­թեան եւ պէտ­քը կը զգայ միշտ վստա­հե­լի անձ­նա­ւո­րու­թեան մը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Եւ­րո­միու­թեան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Տո­նալտ Թուսք այ­սօր տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Հա­րա­ւա­յին Կով­կաս։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

14 ­Յու­լի­սը, աշ­խար­հով մէկ, ֆրան­սա­ցի­նե­րուն վե­րա­պա­հուած տօ­նա­կան օր է։
 14 Յու­լիս 1789-ին, ֆրան­սա­ցիք գրա­ւե­ցին եւ կոր­ծա­նե­ցին ի­րենց պե­տա­կա­նու­թեան բռնա­կա­լա­կան էու­թեան խորհր­դա­նի­շը՝ Պաս­թի­յի տխրահռ­չակ բերդբան­տը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Մի­սաք Մա­նու­շեան» պու­րա­կին մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կերպուե­ցաւ գրքի տօ­նա­վա­ճառ մը, որ երկ­րորդն էր իր տե­սա­կին մէջ։ «Ըն­թեր­ցող Ե­րե­ւան» խո­րագ­րեալ այս եր­կօ­րեայ ծրա­գի­րը հա­մախմբեց ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նեակ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ «Ոս­կէ ծի­րան» շար­ժան­կա­րի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ 12-րդ ան­գամ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայրա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան նշա­նա­կուե­ցաւ Տա­ւու­շի Թե­մի առաջ­նորդ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքէն ներս յատկանշական օր մը:
Կիլիկեան Աթոռի միւռոնօրհնութեան արարողութիւնը ստեղծեց մեծ խանդավառութիւն:

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ան­ցեալ շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ե­ղի­ցի լոյս» մրցա­նակ­նե­րու յանձն­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 20, 2015

Սու­րիա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան միա­ցեալ մար­մի­նը (SARF) կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Հա­մազ­գա­յի­նի «Սա­յաթ Նո­վա» երգ­չա­խում­բը եւ «Ա­նի» պա­րա­խում­բը ո­րո­շած են յա­տուկ ե­լոյ­թով մը ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րել սու­րիա­հա­յու­թեան հա­մար կա­տա­րո­ւող նպաս­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Էջեր