ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մա­յա Կոյ­քո­վի­չը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։ Հիւր պա­տուի­րա­կու­թեան ու­ղեկ­ցե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ե­դուարդ Շար­մա­զա­նով։ Ներ­կայ էր նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը մատ­նան­շեց, որ հայ եւ սերպ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը կը դա­ւա­նին քրիս­տո­նէա­կան միեւ­նոյն ար­ժէք­նե­րու ու դա­րեր շա­րու­նակ ա­նոնք հա­ւատ­քով եւ յոյ­սով վե­րապ­րած են ի­րենց վի­ճա­կած բո­լոր փոր­ձու­թիւն­նե­րը, լա­ւա­տե­սու­թեան ո­գիով ի­րա­կա­նա­ցու­ցած՝ ի­րենց իղ­ձերն ու նուի­րա­կան ե­րա­զանք­նե­րը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Սերպ Ուղ­ղա­փառ քոյր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, նաեւ փո­խան­ցեց իր եղ­բայ­րա­կան ող­ջոյն­նե­րը Սերպ Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Ի­րի­նէոս Պատ­րիար­քին։ 

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016