Հարթակ

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Նախորդ գրութեան մէջ խօսեցանք առանց կեղծաւորութեան աղօթելու մասին: Այս գրութեամբ պիտի անդրադառնանք մեր Տիրոջ յայտնած երկրորդ միտքին, որն է ծածուկ կերպով պէտք է աղօթել:

Դիմատետրը Կը Ստուգէ Նկարները Եւ Տեսանիւթերը

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

 

Դի­մա­տետ­րը յայ­տա­րա­րեց, որ կը սկսի լու­սան­կար­նե­րը եւ տե­սա­նիւ­թե­րը ստու­գել, ո­րով­հե­տեւ ա­տի­կա կ՚ըն­դար­ձա­կէ ա­ւե­լի մեծ թի­ւով եր­կիր­նե­րու հա­մար ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան վե­րաց­ման ջան­քե­րը:
«Ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թեան դէմ պայ­քա­րին մէջ խնդիր­նե­րէն մէ­կը այն է, որ ա­տի­կա տար­բեր ձե­ւով կ՚ար­տա­յայ­տուի եր­կիր­նե­րու եւ բո­վան­դա­կու­թեան տե­սակ­նե­րու ա­ռու­մով», կ՚ը­սէ Դի­մա­տետ­րի տնօ­րէն Թես Լիոնս:

ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ(*)

Միջազգային քաղաքականութեան ընդհանուր տեսարանի ֆոնին կարեւորագոյն տեղ կը գրաւէ Միջին Արեւելքը։ Անցնող տարիներուն տարբեր մակարդակի ընդհարումներու, շահերու բախման եւ ռազմավարական իմաստի «քաշողականութիւն» ունեցող այս տարածքը տարբեր ձեւաչափերով եւ յաճախ հակասական մօտեցումներու բերումով դարձած է համաշխարհային հասարակարգին մէջ իրենց «խօսք»ն ու դիրքը ունեցող գերտէրութեանց «քաշողականութեան առանցք»ը։

Մի՛ Խռովէք Հայու Հոգին «Վերցուր Էջմիածինը՝ Հայ Հոգին Կը Մեռնի»

ՆՈ­ՒԱՐԴ ՄԱ­ՏՈ­ՅԵԱՆ ՏԱ­ՐԱԳ­ՃԵԱՆ

Աշխարհի վրայ կա՞յ հայ մարդ, որ չի գիտեր՝ ի՛նչ կը նշանակէ Ս. Էջմիածին: Սրբագործուած այն վայրը, ուր իջաւ Աստուծոյ Միածին Որդին: Անգիտութի՞ւն է, թէ անտարբերութիւն, այն ինչ որ կը կատարուի մեր ժողովուրդի կրօնական հաւատքի բնօրրան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հանդէպ:

ԱՂՕԹՔ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

Բազմաթիւ խորհողներու կողմէ աղօթքը սահմանուած է, որպէս խօսակցութիւն, երկխօսութիւն Աստուծոյ հետ, ուր մարդը ազատ կերպով յարաբերութեան մէջ կը մտնէ Աստուծոյ հետ, կը խօսի Անոր, իր մտահոգութիւնները, խնդրանքները եւ երախտագիտական խօսքերը կը յայտնէ Անոր:

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ

Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Այ­սօր 7.6 մի­լիառ բնա­կիչ հա­շուող երկ­րա­գուն­դը կը դի­մագ­րա­ւէ մար­դոց քա­ղաք­նե­րու մէջ բնա­կեց­ման ծան­րա­գոյն մար­տահ­րա­ւէ­րը։
Յու­լիս 11-ին քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թիւ­նը կը նշէ «Աշ­խար­հի բնակ­չու­թեան օր»ը:

ԵՍԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ (Բ.)

Աշխատասիրեց՝
Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Եսայի մարգարէին գիրքը կը սկսի Աստուծոյ յանդիմանութիւններով ուղղուած Իսրայէլի ժողովուրդին, սկիզբը Տիրոջ բարկութիւնը, ահեղութիւնը անհաւատ քաղաքներուն հանդէպ, բարոյական ազդարարութիւնները կը նկարագրուի (Հմմտ. Ես.1-12), որոնց համար Աստուած Եսայի մարգարէն կը ղրկէ։

ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ՏԱՐԻՔ ՉԻ ՃԱՆՉՆԱՐ…

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ոճ­րա­գոր­ծու­թիւ­նը ոչ միայն տա­րիք չի ճանչ­նար, այ­լեւ խտրա­կա­նու­թիւն չի դներ զո­հին ինք­նու­թեան։ Հի­մա թոյլ տուէք բա­ցատ­րեմ։
Վա­տա­համ­բաւ այս դէպ­քը կը պա­տա­հի Գա­լի­ֆոր­նիոյ մեր­ձա­կայ Ա­րի­զո­նա նա­հան­գի Ֆաուն­թին Հիլլզ քա­ղա­քին մէջ, ուր 92 տա­րե­կան Ան­նա Մէյ Պլէ­սինկ (տես՝ նկա­րը) կը սպան­նէ իր 72 տա­րե­կան տղան։

ՀԱՐԻՑ ԶՀՈՎԻՒՆ ԵՒ ՑՐՈՒԵՍՑԻՆ ՈՉԽԱՐՔ ՀՕՏԻՆ

ՏՔԹ. ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

Հակառակ անոր, որ Պետրոս Դուրեանի «Տրտունջք»ը իմ շատ սիրած բանաստեղծութիւններէս մէկն է, հակառակ անոր, որ գիտաթէզիս նիւթը եղած է մեր գրականութեան նշանաւոր «Գանգատ»ին հեղինակ՝ Ֆրիկը, իմ քրիստոնէական դաստիարակութիւնս ինձ երբեք թոյլ չէ տուած, որ ես հարցում ուղղեմ Բարձրեալին նոյնիսկ կեանքի ձախողութիւններու, յուսախաբութիւններու, անհանգստութիւններու ընթացքին։ Ես մի՛շտ վստահ եղած եմ, որ Տիրոջ ծրագիրը աւելի լաւ է եւ մեծ՝ քան հասարակ մահկանացուինս։

ԱՐԱԲԱԳԷՏ ԱՐՄԷՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ. «ՍՈՒՐԻՈՅ ՎԵՐՋԻՆ ԴԷՊՔԵՐԸ ՑՈՅՑ ՏՈՒԻՆ, ՈՐ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԴԷՄ ԵՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2011 թուականէն ի վեր սկիզբ առած սուրիական պատերազմը իր տարբեր երեսակներով, «նրբութիւններ»ով եւ շրջանային հաւասարակշռութիւններուն առընթեր յառաջ բերած նոր մօտեցումներով՝ կը հանդիսանայ իւրօրինակ եւ աննախընթաց հիմնախնդիր մը։

Էջեր