Թրքահայ կեանք

Եկեղեցական

Հոգեմտաւոր

ԱՆԱՄՕԹԻՆ ԱՄՕԹԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ամօ՜թ է...
Մարդկութեան մէջ գոյութիւն ունեցող մեծագոյն ամօթը նոյնինքն ամօթն է, որ մարդուս ներքին աշխարհը կրծելով որոշ բարոյական «պատնէշ»ներ կը փորձէ ստեղծել մեր շուրջ: