ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՄՕՏ ՔՆՆԱՐԿՈՒԵՑԱՆ ՎԻՐԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԿԱՅ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Վրաս­տա­նի Կրօ­նի հար­ցե­րով պե­տա­կան գոր­ծա­կա­լու­թեան նա­խա­գահ Զա­զա Վա­շաք­մա­ծէն։ Հիւր պա­տուի­րա­կու­թեան կ՚ու­ղեկ­ցէր Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու եւ կրօ­նի հար­ցե­րու բաժ­նի պետ Վար­դան Ա­սատ­րեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Վի­րա­հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Վազ­գէն Եպսկ. Միր­զա­խա­նեան։

Ող­ջու­նե­լով հիւր պա­տուի­րա­կու­թեան այ­ցը հա­մայն հա­յու­թեան հո­գե­ւոր կեդ­րոն՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց, որ Վրաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծուած է կրօ­նի հար­ցե­րով պե­տա­կան գոր­ծա­կա­լու­թիւն մը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը եւ Զա­զա Վա­շաք­մա­ծէ մաս­նա­ւոր անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­ցին այն խնդիր­նե­րուն, ո­րոնք կը յու­զեն Վի­րա­հա­յոց Թեմն ու Վրաց Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղե­ցին։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ող­ջու­նեց Վի­րա­հա­յոց Թե­մին հետ ձե­ւա­ւո­րուած գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը եւ յոյս յայտ­նեց, թէ նո­րաս­տեղծ գոր­ծա­կա­լու­թեան եւ ե­կե­ղե­ցա­կան կա­ռոյց­նե­րու հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քին շնոր­հիւ եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան ո­գիին հա­մա­հունչ բար­ւոք լուծ­ման պի­տի ա­ռաջ­նոր­դուին առ­կայ բո­լոր հար­ցե­րը։

Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին շօ­շա­փուե­ցաւ նաեւ Վրաս­տա­նի մէջ վեր­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րուն փլու­զուած հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու վե­րա­կանգն­ման ուղ­ղու­թեամբ պատ­կան կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած աշ­խա­տանք­նե­րուն ըն­թաց­քը։ Օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ հայ հա­մայն­քի հո­գե­ւոր կա­րիք­նե­րու բա­ւա­րար­ման հա­մար Վի­րա­հա­յոց Թե­մին անհ­րա­ժեշտ հա­յոց պատ­մա­կան սրբա­վայ­րե­րու վե­րա­դարձ­ման հար­ցը։

Ըն­դու­նե­լու­թեան ա­ւար­տին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ող­ջոյն­ներն ու բա­րե­մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցեց Հա­մայն Վրաս­տա­նի Կա­թո­ղի­կոս-պատ­րիարք Ի­լիա Բ.-ին։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 10, 2015