Ս. ՊԱՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՅՈՒՆԻՍԻՆ

Հռո­մէ­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը Հա­յաս­տան պի­տի այ­ցե­լէ 24-26 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն։ Այս այ­ցե­լու­թիւ­նը կը կա­յա­նայ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ հրա­ւէ­րով։

Միւս կող­մէ, Վա­տի­կա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ այս տա­րի աշ­նան Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տը պի­տի այ­ցե­լէ նաեւ Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2016