Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ ՅՈՒՆԱՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ այց մը տուաւ Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ուղ­ղա­փա­ռաց Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քին կող­մէ։ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ուղ­ղա­փառ աշ­խար­հը այս տա­րի բա­ւա­կան ուշ նշեց Ս. Զա­տի­կը՝ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը Նո­րին Սրբու­թիւ­նը շնոր­հա­ւո­րեց Քրիս­տո­սի Հրա­շա­փառ Ս. Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Այս առ­թիւ Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տով հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը։ 

Շաբաթ, Մայիս 14, 2016