ՅՍՏԱԿ ՈՒ ՊԱՐԶ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան­նե­րէն Տ. Զա­քա­րիա Վրդ. Բա­ղու­մեան յայ­տա­րա­րեց, թէ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին չի հրա­ժա­րիր իս­լա­մա­ցած հա­յե­րը մկրտե­լէ, սա­կայն պար­զա­պէս ա­նոնք պէտք է անց­նին ըն­թա­ցա­կար­գէ մը։ Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րու օ­րե­րուն Հա­յաս­տա­նի մէջ մկրտուիլ փա­փա­քած, սա­կայն մեր­ժուած ե­րեք ծպտեալ հա­յե­րու հար­ցին անդ­րա­դառ­նա­լով՝ ան ը­սաւ, որ այդ ըն­թա­ցա­կար­գին նպա­տակն է՝ հասկ­նալ, թէ ի՛նչ է քրիս­տո­նէու­թիւ­նը, ի՛նչ պար­տա­ւո­րու­թիւն­ներ ու­նի քրիս­տո­նեայ մար­դը։ Այս բո­լո­րէն վերջ ա­նոնք միայն կրնան մկրտուիլ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ։ Հայր Սուր­բի բա­նա­ձե­ւու­մով, ե­կե­ղե­ցին չի խո­չըն­դո­տեր նման դէպ­քե­րը, այլ ցոյց կու տայ ճա­նա­պար­հը, ո­րով կրնայ լու­ծուիլ խնդի­րը։ Ըստ ի­րեն, մկրտուիլ փա­փա­քող­նե­րը պէտք է Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­րա­նէն թոյլ­տուու­թիւն ստա­նան նախ­քան մկրտու­թիւ­նը։ Բաց աս­տի, ան ե­կե­ղեց­ւոյ զգու­շա­ւո­րու­թիւ­նը բա­ցատ­րեց ա­պօ­րի­նի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու մէջ չներ­քա­շուե­լու մտայ­նու­թեամբ, վե­րա­պա­հու­թեամբ։ Տ. Զա­քա­րիա Վրդ. Բա­ղու­մեան մատ­նան­շեց, որ ի­րենք մտա­վա­խու­թիւն ու­նին, թէ ա­ռանց Պատ­րիար­քա­րա­նի հա­ւա­նու­թեան կա­տա­րուե­լիք մկրտու­թիւն­նե­րը կրնան խնդիր­ներ ստեղ­ծել պոլ­սա­հայ հա­մայն­քին հա­մար, մինչ այս վեր­ջի­նը ա­ռանց այդ ալ ար­դէն ու­նի բազ­մա­թիւ հար­ցեր։

«News.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, Տ. Զա­քա­րիա Վրդ. Բա­ղու­մեան փո­խան­ցեց նաեւ այլ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ։ Այս­պէս, բազ­մա­թիւ մահ­մե­տա­կան­ներ, յատ­կա­պէս ի­րան­ցի­ներ, մկրտուե­լու խնդրան­քով կը դի­մեն ե­կե­ղե­ցի։ Սա կը կա­տա­րուի միայն մկրտու­թեան վկա­յա­կա­նը ձեռք բե­րե­լու նպա­տա­կով։ «Երբ մենք ը­սենք, որ կը մկրտենք, բայց վկա­յա­կան չենք տար, ա­նոնք այ­լեւս չեն փա­փա­քիր։ Այդ վկա­յա­կա­նը ա­նոնց կ՚օգ­նէ դէ­պի Եւ­րո­պա եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ եր­թա­լու հար­ցին մէջ», ը­սաւ Տ. Զաքարիա Վրդ. Բաղումեան եւ յոր­դո­րեց, որ հան­րա­յին կար­ծի­քը միայն զգա­ցա­կան դաշ­տի մէջ չդի­տար­կէ այս հար­ցը։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջին օ­րե­րուն զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծած էր վե­րո­յի­շեալ ե­րեք իս­լա­մա­ցած հա­յե­րու մկրտու­թեան փա­փա­քին չի­րա­կա­նա­նա­լը։

Շաբաթ, Օգոստոս 15, 2015