ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՕՐԱՑՈՅՑՆԵՐԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց 2016 թուա­կա­նի ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյց­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան օ­րա­ցոյ­ցը կազ­մուած է Շի­րա­կի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Մի­քա­յէլ Եպսկ. Ա­ջա­պա­հեա­նի կող­մէ։ Ան կը բո­վան­դա­կէ ե­կե­ղե­ցա­կան տա­րուան մա­սին բո­լոր անհ­րա­ժեշտ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը։ Օ­րա­ցոյ­ցի վերջ­նա­մա­սին կան նաեւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րա­պե­տա­կան ա­թոռ­նե­րու եւ թե­մե­րու, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բա­նու­թեան եւ պաշ­տօ­նէու­թեան մա­սին։

Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հրա­տա­րա­կուած է 2016 թուա­կա­նի սե­ղա­նի օ­րա­ցոյ­ցը։ Ա­մե­նօ­րեայ ժա­մա­տախ­տակ­նե­րու զու­գա­հեռ ան բա­ցատ­րու­թիւն­ներ կու տայ բո­լոր տօ­նե­րուն եւ սրբոց յի­շա­տա­կու­թեան օ­րե­րուն շուրջ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015