ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՆԱՏԱՆ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՂՕԹՔՆԵՐՈՒ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան Ա­նա­րատ Յղու­թիւն մատ­րան մէջ այս տա­րի եւս տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան Մա­յի­սի ա­ղօթք­նե­րը։ Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին վեր­ջին ա­ղօթ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ ջեր­մե­ռանդ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Եզ­րա­փա­կիչ ա­ղօթ­քին ներ­կայ գտնուե­ցան Հայր Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէն եւ Հայր Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Մխի­թա­րեան երգ­չա­խում­բին կող­մէ։

Միւս կող­մէ, Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քին ան­դամ­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լու­թիւն մը տուին Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան նախ­կին վի­ճա­կա­ւոր Տ. Յով­հան­նէս Արք. Չո­լա­քեան Գե­րա­պայ­ծա­ռին, ո­րու քա­հա­նա­յու­թեան 70-ա­մեայ եւ ե­պիս­կո­պո­սու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեան­նե­րը վեր­ջերս նշուե­ցան հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով։ Մխի­թա­րեան հայ­րե­րը եւ վա­նա­տան մա­տա­կա­րար մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լու այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Չո­լա­քեան Գե­րա­պայ­ծա­ռին յանձ­նե­ցին յու­շա­նուէր մը։ Մխիթարեանցիները այս առթիւ յայտնեցին իրենց երախտագիտութիւնը Չոլաքեան Գերապայծառի երախտաշատ գոր-ծունէութեան համար եւ անկեղծ բարեմաղթանքներ յղեցին իրեն։

Երեքշաբթի, Յունիս 2, 2015