ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան» հրա­տա­րակ­չու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մը, գլխա­ւոր խմբա­գիր Յով­հան­նէս Այ­վա­զեա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ։ Այս առ­թիւ Յով­հան­նէս Այ­վա­զեա­նին ներ­կա­յա­ցուց «Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան»ի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, մաս­նա­ւո­րա­պէս անդ­րա­դառ­նա­լով վեր­ջերս լոյս տե­սած «Գրատ­պու­թիւն եւ գրքա­րուեստ» հան­րա­գի­տա­րա­նի հրա­տա­րա­կու­թեան, նաեւ յա­ռա­ջի­կայ ծրագ­րե­րուն։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւնն ու գնա­հա­տան­քը «Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան» հրա­տա­րակ­չու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րուն հա­մար՝ ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը նուի­րու­մով ու պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ ի­րա­կա­նաց­նե­լու բե­րու­մով։ Ան կա­րե­ւո­րեց նաեւ անց­նող տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին այս հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ ար­ձա­նագրուած ձեռք­բե­րում­նե­րը։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան խօ­սուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ «Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան»ի գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ներ­կա­յա­ցուց նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը հրա­տա­րակ­չա­կան, կրթա­կան, ըն­կե­րա­յին եւ այլ զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։ Անդ­րա­դառ­նա­լով հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քէն ներս ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­քե­լու­թեան՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ընդգ­ծեց, որ ե­կե­ղե­ցին ա­ռա­ջին հեր­թին կը կեր­տէ հայ մար­դը՝ օժ­տուած բա­րո­յա­կան բարձր ար­ժէք­նե­րով եւ նկա­րագ­րով, տո­գո­րուած հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ սի­րով ու նուի­րու­մով։ Ան­մի­ջա­կան զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը պա­տաս­խա­նեց նաեւ հրա­տա­րակ­չու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րու հար­ցում­նե­րուն։

Հան­դիպ­ման ներ­կայ էր Մայր Ա­թո­ռի Ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 2, 2015