ՅՈՒԶՈՒՄՆԱԼԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ար­դէն սկսած են Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան յու­զում­նա­լի նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, այս տա­րի Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին նա­խա­տե­սուած է Միւ­ռո­նօրհ­նու­թիւ­նը, որ ա­ւան­դա­բար կը կա­տա­րուի եօթ տա­րին ան­գամ մը։ Այս նուի­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թեան պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը Մայ­րա­վան­քէն ներս կը սկսին քա­ռա­սուն օր ա­ռաջ։ Այս նպա­տա­կով ձի­թաիւ­ղով լի ար­ծա­թէ կաթ­սան կը զե­տե­ղուի Մայր Տա­ճա­րի Ա­ւագ Խո­րա­նին առ­ջեւ եւ ա­նոր վրան շղար­շէ ծած­կոց մը կը թո­ղուի։

Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի տնօ­րէ­նի ժա­մա­նա­կա­ւոր պաշ­տօ­նա­կա­տար Տ. Զա­քա­րիա Վար­դա­պետ Բա­ղու­մեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ ա­մէն օր՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թե­նէն յե­տոյ, կը կա­տա­րուի ձի­թաիւ­ղի օրհ­նու­թեան կար­գը։ Այս շրջա­նին Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի խոր­հուր­դին, բա­ղադ­րու­թեան, նշա­նա­կու­թեան եւ յա­րա­կից միւս հար­ցե­րուն մա­սին կա­նո­նա­ւոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցուին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի աղ­բիւր­նե­րուն կող­մէ։ Այս բո­լո­րը հե­տաքրք­րա­կան ու շա­հե­կան են հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու մտքի ու հո­գիի պատ­րաս­տու­թեան տե­սան­կիւ­նէն՝ Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­դա­ռաջ։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի զա­նա­զան բա­ժան­մունք­նե­րը այն­պէս մը կազ­մա­կեր­պուած են, որ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան նա­խոր­դած քա­ռաս­նօ­րեայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին զի­նուին հո­գե­ւոր գի­տե­լիք­նե­րով։

Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի հիմ­նա­կան բա­ղադ­րի­չը ա­նա­րատ ձի­թաիւղն է, ո­րուն կը խառնուին բա­լա­սա­նը, ինչ­պէս նաեւ քա­ռա­սուն տե­սա­կի զա­նա­զան հո­տա­ւէտ խուն­կե­րու, ծա­ղիկ­նե­րու, ա­նու­շա­հոտ բոյ­սե­րու ար­մատ­նե­րու, ծաղ­կե­ջու­րե­րու, իւ­ղա­յին հիւ­թե­րու եւ տե­րեւ­նե­րու միա­շա­ղա­խուած հե­ղու­կը։ Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի նա­խա­տօ­նա­կին՝ գի­շե­րը կը կա­տա­րուի նաեւ հսկում։

Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին նա­խա­տե­սուած Միւ­ռո­նօրհ­նու­թեան առ­թիւ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն հոծ թի­ւով ուխ­տա­ւոր­ներ պի­տի այ­ցե­լեն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին, ուր նոյն առ­թիւ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուին նաեւ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան հիւ­րեր։ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նին ալ ներ­կայ պի­տի գտնուի այս ա­րա­րո­ղու­թեան, ո­րու ըն­թաց­քին Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը՝ Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի Ս. Ա­ջի մա­սուն­քով պի­տի օ­ծէ Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նը։ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ ալ բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ պի­տի մաս­նակ­ցին Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան, գլխա­ւո­րու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի։ Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, մեր հա­մայն­քէն հոծ թի­ւով ուխ­տա­ւոր­ներ ալ մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015