ԳԷՈՐԳԵԱՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նեցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րուան եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րու յայ­տա­գի­րը սկսաւ միաս­նա­կան Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հո­գե­ւոր-կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու վե­րա­տե­սուչ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի տե­սուչ Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան այս առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ ե­լոյ­թով մը, ո­րով ամ­փո­փեց 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը կանգ ա­ռաւ ան­ցեալ տա­րուան ըն­թաց­քին ճե­մա­րա­նի մշա­կու­թա­յին եւ քա­րոզ­չա­կան, ըն­կե­րա­յին, գի­տա-ման­կա­վար­ժա­կան գոր­ծու­նէու­թեան վրայ։ Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ զա­նա­զան հո­գե­ւոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ հա­մալ­սա­րան­նե­րու հետ ճե­մա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, գրահ­րա­տա­րակ­չա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րուն եւ «Սերմ­նա­ցան» մա­տե­նա­շա­րի ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն։ Տե­սուչ Սրբա­զա­նը ճե­մա­րա­նի նկատ­մամբ հայ­րա­կան հո­գա­ծու­թեան հա­մար ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին նկատ­մամբ։ «Այս լոյ­սին ներ­քեւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նը հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ պէտք է ըլ­լայ նաեւ այն ան­մա­տոյց ամ­րոցն ու լու­սա­ւոր փա­րո­սը, որ ա­նա­ղարտ կը պա­հէ հա­յա­գի­տու­թեան դա­րա­ւոր ա­ւանդ­նե­րը եւ մշտա­վառ լու­սա­ւոր­չեան կան­թե­ղը», ը­սաւ ան։

Յայ­տագ­րի գե­ղա­րուես­տա­կան բաժ­նին մէջ ճե­մա­րա­նի սա­նե­րը հան­դէս ե­կան աս­մունք­նե­րով, նաեւ խմբերգ­նե­րով։ Ցե­րե­կոյ­թը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ Տ. Տա­թեւ Արք. Սար­գի­սեա­նի խօս­քով, ո­րու ըն­թաց­քին ան ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցեց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին օրհ­նու­թիւ­նը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ան գնա­հա­տանք յայտ­նեց ճե­մա­րա­նի տես­չա­կան եւ դա­սա­խօ­սա­կան անձ­նա­կազ­մի հո­գե­ւոր եւ աշ­խար­հա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն նկատ­մամբ՝ ան­ցեալ տա­րի ներդ­րուած ջան­քե­րուն եւ կա­տա­րուած աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը խօ­սե­ցաւ ճե­մա­րա­նի մէջ ու­սա­նած լու­սե­ղէն կեր­պար­նե­րուն՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի նշա­նա­ւոր մտա­ւո­րա­կան­նե­րուն մա­սին եւ ճե­մա­րա­նա­կան­նե­րուն յոր­դո­րեց շա­րու­նա­կել ա­նոնց ու­ղեն­շած ճա­նա­պար­հը։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ նուի­րեալ հո­գե­ւո­րա­կա­նի կեր­պա­րին ու մաղ­թեց, որ ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թեան ըն­թաց­քին սա­նե­րը Աս­տու­ծոյ կող­մէ տրուած շնորհ­նե­րը ծա­ռա­յա­սի­րու­թեան ո­գիով ա­ռա­տօ­րէն բաշ­խեն մար­դոց։

Հան­դի­սու­թիւ­նը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ա­ղօթ­քով եւ Հայ­րա­պե­տա­կան մաղ­թան­քի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ։

Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նը այս տա­րի ու­նի քսան­վեց շրջա­նա­ւարտ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015