ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒ ՀՈՍՔ

2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը այս օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լէ աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պե­տե­րը։ Ե­րէկ, այս ծի­րէն ներս Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին ժա­մա­նե­ցին Ան­տիո­քի եւ Հա­մայն Ա­րե­ւել­քի Պատ­րիարք Տ.Տ. Եփ­րեմ Բ. եւ Մա­րո­նիտ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռաջ­նորդ Կար­տի­նալ Ալ Ռա­յի Պութ­րոս։ Ծա­նօթ է, որ Ա­սո­րի ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րա­պետ Եփ­րեմ Բ. կը գտնուի Սու­րիոյ մէջ, Դա­մաս­կոս, իսկ Մա­րո­նիտ Պատ­րիար­քը՝ Լի­բա­նան, Պէյ­րութ։

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րի մուտ­քին հան­դի­սա­ւո­րա­պէս դի­մա­ւո­րեց իր հո­գե­ւոր եղ­բայր­նե­րը, ո­րոնք Հա­յաս­տան մեկ­նած են իր հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Իջ­ման Ս. Սե­ղա­նին ա­ռ­­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­րի­գալս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Ա­ղօթ­քէն վերջ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ջերմ ե­լոյ­թով մը ող­ջու­նեց իր հո­գե­ւոր եղ­բայր­նե­րուն Հա­յաս­տան ժա­մա­նու­մը։ Ան գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց ա­նոնց ներ­կա­յու­թեան հա­մար։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ընդգ­ծեց, որ Ա­սո­րի եւ Մա­րո­նիտ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն այ­ցը հո­գե­կան ան­հուն բա­ւա­րա­րու­թիւն եւ մխի­թա­րու­թիւն կ՚առ­թէ,  ո­րով­հե­տեւ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը կը զու­գա­դի­պի հայ ժո­ղո­վուր­դին տե­սա­կէ­տէ նուի­րա­կան օ­րե­րու։

Բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­ներն ալ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Մայր Տա­ճա­րին մէջ։ Եփ­րեմ Բ. Պատ­րիար­քը մաղ­թեց, որ այ­լեւս ո­րե­ւէ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն տե­ղի չու­նե­նայ քրիս­տո­նեա­նե­րուն դէմ։ Ան ցաւ յայտ­նեց, որ մեր ժա­մա­նակ­նե­րուն եւս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը չեն դադ­րած, ա­սո­րի ժո­ղո­վուր­դը կրկին կը մար­տի­րո­սուի եւ իր ա­րիւ­նը կը թա­փէ քրիս­տո­նէու­թեան պահ­պան­ման հա­մար։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015