ԽՈՒՆԿ ՈՒ ԱՂՕԹՔ ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԻՆ

Ինչ­պէս յայտ­նի է, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րը վեր­ջերս սրբա­դա­սուած էին Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ եւ այս շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած էր նաեւ սրբան­կար մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, նա­հա­տա­կաց այս սրբա­պատ­կե­րը զե­տե­ղուած էր Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ, որ­պէս­զի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը բե­րեն ի­րենց խո­նար­հու­մը եւ ա­ղօթ­քը։ Յա­ռա­ջի­կայ ա­միս սրբա­պատ­կե­րը պի­տի փո­խադ­րուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Սրբոց Հրեշ­տա­կա­պե­տաց ե­կե­ղե­ցին։ Հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը Օ­գոս­տո­սին ալ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նան զայն տես­նե­լու Ե­րե­ւա­նի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ, ա­պա նաեւ Հա­յաս­տա­նի մէջ գտնուող այլ թե­մե­րու ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015