ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Անգ­լիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Ճու­տիթ Ֆար­նուըր­տը։ Ներ­կայ էր նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը շնոր­հա­ւո­րեց նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը, անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Անգ­լիոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց այդ կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման ուղ­ղու­թեամբ անգ­լիա­հայ հա­մայն­քին ու­նե­ցած կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը կանգ ա­ռաւ նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի բազ­մա­կող­մա­նի գոր­ծու­նէու­թեան վրայ ու մատ­նան­շեց տա­րած­քաշր­ջա­նի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած քայ­լե­րը՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ 

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 23, 2015