ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան մօտ գու­մա­րուած է Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։ Ծա­նօթ է, որ այս տա­րե­մու­տին լա­րուա­ծու­թեան ու վե­րի­վայ­րում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ տե­ղի չէր ու­նե­ցած Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։ Այս ա­ռու­մով վեր­ջին հա­ղոր­դում­նե­րը կը հա­մա­րուին դրա­կան։ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ գու­մա­րուած է Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։ Ստո­րեւ նոյ­նու­թեամբ կը ներ­կա­յաց­նենք այս կա­պակ­ցու­թեամբ Ս. Ա­թո­ռի դի­ւա­նին կող­մէ հրա­պար­կուած, 19 Հոկ­տեմ­բեր 2015 թուա­կիր մամ­լոյ պաշ­տօ­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, որ խմբագ­րու­թեանս հա­սաւ ե­լեկտ­րո­նիք փոս­տի մի­ջո­ցաւ, ե­րէ­կուան դրու­թեամբ։

Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 4-րդ նիս­տը գու­մա­րուե­ցաւ 13-15 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն, Պատ­րիար­քա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ` Ա­մեն. Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ քսան­հինգ միա­բան հայ­րե­րու:

Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ 2014 թուա­կա­նի հա­շուե-տուու­թիւ­նը եւ 2015 եւ 2016 թուա­կան­նե­րու նա­խա­հա­շիւ­նե­րը: Միա­բան հայ­րեր բծախնդ­րօ­րէն քննար­կե­ցին Տնօ­րէն ժո­ղո­վի, Կա­լուա­ծոց եւ Ե­լեւմ­տից տես­չու­թեանց տե­ղե­կա­տուու­թիւն­ներն ու հա­շուե­տուու­թիւն­նե­րը:

Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը գնա­հա­տան­քով ըն­դու­նեց Տնօ­րէն ժո­ղո­վին եւ Ե­լեւմ­տից տես­չու­թեան տե­ղե­կա­տուու­թիւ­նը եւ 2014 թուա­կա­նի հա­շուե­տուու­թիւ­նը վա­ւե­րա­ցուց:

Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը զբա­ղե­ցաւ նաեւ կա­լուա­ծա­կան գոր-ծառ­նու­թեանց հար­ցե­րով եւ վար­ձա­կա­լա­կան կա­նոն մը եւս հաս­տա­տեց, ըստ կա­նո­նադ­րու­թեան՝ եր­րորդ ան­գամ քուէար­կե­լով, որ յետ այ­սու վար­ձա­կա­լա­կան մէ­կէն մին­չեւ քսան­հինգ տա­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջան ընդգր­կող ո­րե­ւէ հա­մա­ձայ­նա­գիր վա­ւե­րա­ցուի Տնօ­րէն ժո­ղո­վին կող­մէ եւ հա­մա­ձայ­նագ­րե­րը ստո­րագ­րուին նուա­զա­գոյն ե­րեք ան­ձե­րու կող­մէ` Պատ­րիարք Սրբա­զան Հօր (Ս. Ա­թո­ռը թա­փուր ըլ­լա­լու պա­րա­գա­յին, տե­ղա­պա­հի կամ պատ­րիար­քա­կան փո­խա­նոր­դի), լու­սա­րա­րա­պե­տի, Տնօ­րէն ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պե­տի եւ կա­լուա­ծոց տե­սու­չի կող­մէ:

Իսկ քսան­հին­գէն ա­ռա­ւե­լա­գոյն քա­ռա­սու­նինն տա­րի­նե­րու ժա­մա­նա­կաշր­ջան ընդգր­կող հա­մա­ձայ­նագ­րե­րը, Տնօ­րէն ժո­ղո­վը պար­տի ներ­կա­յաց­նել Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին` վա­ւե­րաց­ման հա­մար: Այդ վա­ւե­րա­ցուած հա­մա­ձայ­նագ­րե­րը կը ստո­րագ­րուին նուա­զա­գոյն ե­րեք ան­ձե­րու կող­մէ` Պատ­րիարք Սրբա­զան Հօր (Ս. Ա­թո­ռը թա­փուր ըլ­լա­լու պա­րա­գա­յին, տե­ղա­պա­հի կամ պատ­րիար­քա­կան փո-խա­նոր­դի), լու­սա­րա­րա­պե­տի, Միա­բա­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պե­տի եւ Տնօ­րէն ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պե­տի կող­մէ:

Քա­ռա­սու­նի­նը տա­րի­նե­րէ ա­ւե­լի պայ­մա­նա­գիր կնքե­լու ստի­պո­ղա­կա­նու­թեան պա­րա­գա­յին, որ­պէս բա­ցա­ռու­թիւն վե­րո­յի­շեալ կա­նո­նին, հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կը վա­ւե­րա­ցուի միայն Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին կող­մէ` գոր­ծադ­րե­լով ստո­րագ­րու­թեան հա­մար վե­րեւ նշուած նոյն ան­ձե­րը:

Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը իր ա­ւար­տին հա­սաւ Հինգ­շաբ­թի 15 Հոկ­տեմ­բեր-ի ե­րե­կո­յեան: Ա­մե­նա­պա­տիւ Պատ­րիարք Սրբա­զան Հայ­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լոր միա­բան հայ­րե­րուն եւ Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի դի­ւա­նին, ա­պա յոտն­կայս Ս. Ա­թո­ռոյ «Օրհ­ներգ»ով եւ Պատ­րիարք Սրբա­զան Հօր «Պահ­պա­նիչ»ով փա­կուե­ցաւ Միա­բա­նա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 4-րդ նիս­տը:

 

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015