ՄԵԾ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­ւագ շաբ­թուան իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը կ՚ու­նե­նայ հո­գե­ւոր խոր ապ­րում­ներ։ Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Է­ջի­մած­նի մէջ Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թին ան­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ խորհր­դա­ւո­րու­թեամբ։ Ա­ռա­ւօ­տեան, Միած­նաէջ Մայր Տա­ճա­րին մէջ կա­տա­րուե­ցաւ Ա­պաշ­խա­րո­ղաց կար­գը։ Մի­ջօ­րէի ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին մա­տու­ցուե­ցաւ Ընթ­րեաց Ս. Պա­տա­րագ։

Օ­րուան խոր­հուր­դը շա­րու­նա­կուե­ցաւ Ոտն­լուա­յի կար­գով։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ կա­տա­րուե­ցաւ Ոտն­լուա­յի Տէ­րու­նա­պա­տուէր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը օրհ­նեց խո­րա­նին վրայ դրուած ջուրն ու իւ­ղը, ո­րուն յա­ջոր­դեց մար­դա­ցեալ Աս­տուա­ծոր­դիի կա­տա­րեալ խո­նար­հու­թեան դրսե­ւոր­ման օ­րի­նա­կը։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը շա­րա­կան­նե­րու եր­գե­ցո­ղու­թեամբ ծնրա­դիր լուաց եւ իւ­ղով օ­ծեց տաս­ներ­կու ան­ձե­րու ոտ­քը։ Ա­նոնց շար­քին էին ե­պիս­կո­պոս մը, ա­բե­ղա­ներ, սար­կա­ւագ­ներ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի սա­ներ, Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Աս­տուա­ծա­բա­նու­թեան ֆա­քիւլ­թէի ու­սա­նող­ներ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի «Էօր­նէ­քեան» հան­րակր­թա­կան դպրո­ցի ա­շա­կերտ­ներ եւ զի­նուոր­ներ։

Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն վերջ օրհ­նուած իւ­ղը բաժ­նուե­ցաւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։

Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ ե­րե­կո­յեան ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ Խա­ւար­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015