ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Այ­սօր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի գա­հա­կա­լու­թեան տա­րե­դարձն է։ Հա­յոց հա­ւատ­քի հօր՝ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի Աս­տուա­ծա­կա­ռոյց ու Ա­ռա­քե­լա­հաս­տատ գա­հուն վրայ ան կը դի­մա­ւո­րէ իր 16-րդ տա­րին՝ որ­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի ընդ­հան­րա­կան ու պա­տուա­կան հայ­րա­պե­տը եւ որ­պէս Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ թիւ մէկ սպա­սա­ւո­րը։

Անց­նող ա­ւե­լի քան 15 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը այն­պի­սի գոր­ծու­նէու­թիւն մը ծա­ւա­լած է, որ իր գա­հա­կա­լու­թեան տա­րե­դարձ­նե­րը ար­դէն ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նան Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ար­դի ձեռք­բե­րում­նե­րը մատ­նան­շե­լու եւ այդ բո­լո­րը ա­պա­գա­յա­տե­սիլ ո­րո­նում­նե­րով կշիռ­քի վրայ դնե­լու տե­սան­կիւ­նէն։ Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի գա­հա­կա­լու­թեան տա­րի­նե­րուն դա­րա­կազ­միկ զար­գա­ցում­ներ ապ­րուած են՝ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ան­սա­սա­նու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ պայ­ծա­ռու­թեան տե­սան­կիւ­նէն։

Ուս­տի, Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տը այ­սօր ան­գամ մը եւս իր աշ­խար­հաց­րիւ իր հա­ւա­տա­ցեալ հօ­տի որ­դիա­կան ա­ղօթք­նե­րուն մէջ է՝ որ­պէս­զի Բարձ­րեալն Աս­տուած ի­րեն պար­գե­ւէ գա­հա­կա­լու­թեան եւս բա­զում տա­րի­ներ ու ծաղ­կուն գա­ւա­զան։ Այս առ­թիւ մենք եւս որ­դիա­կան ա­մե­նա­ջերմ զգա­ցում­նե­րով կը շնոր­հա­ւո­րենք Նո­րին Սրբու­թեան գա­հա­կա­լու­թեան 16-րդ տա­րե­դար­ձը։ 

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015