ԱՐԱՄ Ա. ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­գիպ­տոս։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան կը նա­խա­գա­հէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր վար­չու­թեան ժո­ղո­վին։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը այս առ­թիւ հան­դի­պում մըն ալ կ՚ու­նե­նայ Ղպտի Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ գա­հա­կալ՝ Թա­ւատ­րոս Պատ­րիար­քին հետ։

Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս Ե­գիպ­տո­սէն Ան­թի­լիաս պի­տի վե­րա­դառ­նայ վա­ղը։ Հարկ է նշել, որ այս այ­ցե­լու­թեան ըն­դա­ռաջ ան տե­սակ­ցե­ցաւ Լի­բա­նա­նի Մա­րո­նիտ­նե­րու Ռա­յի Պատ­րիար­քի փո­խա­նորդ Փոլ Արք. Սա­յեա­նի հետ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին քննար­կուած էին Լի­բա­նա­նի եւ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի վե­րա­բե­րեալ կարգ մը մի­ջե­կե­ղե­ցական հար­ցեր։ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս շեշ­տած էր քրիս­տո­նեայ հա­մայնք­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը՝ յատ­կա­պէս ընդ­հան­րա­կան բնոյթ ներ­կա­յաց­նող խնդիր­նե­րու շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկուած էին նաեւ Եգիպտոսի մէջ այս օրերուն տեղի ունեցող ժողովի օրակարգին վերաբերեալ մանրամասնութիւններ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015