ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏԵՑ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԷՋ ԿԱՌՈՒՑՈՒԵԼԻՔ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈՂՕՐՀՆԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Տա­ւու­շի մար­զի Դի­լի­ջան քա­ղա­քին մէջ վեր­ջերս Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց նոր կա­ռու­ցուե­լիք ե­կե­ղե­ցիի մը հո­ղօրհ­նէ­քի հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։ Այս ե­կե­ղե­ցին պի­տի կա­ռու­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի, Դի­լի­ջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի, «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» հիմ­նադ­րա­մի եւ «Դի­լի­ջա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րամ»ի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ե­կե­ղե­ցա­շի­նա­կան ծրագ­րի բա­րե­րար­ներն են Ռու­բէն Վար­դա­նեան, Գա­գիկ Ա­դի­բէ­կեան, Մաք­սիմ Ա­թաեանց եւ Ար­մէն Կա­րա­պե­տեան։

Դի­լի­ջա­նի մէջ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը դի­մա­ւո­րուե­ցաւ աղ ու հա­ցի ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ Ա­պա քա­ղա­քի ժո­ղո­վուր­դին դի­մե­ցին քա­ղա­քա­պետ Ար­մէն Սանթ­րո­սեան եւ «Դի­լի­ջա­նի զար­գաց­ման հիմ­նադ­րամ»ի ղե­կա­վար Ար­թուր Յա­կո­բեան։ Ա­ւե­լի վերջ, Տա­ւու­շի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան ող­ջու­նեց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ա­նոր օրհ­նա­բեր այ­ցե­լու­թեան հա­մար։ Թե­մա­կալ ա­ռաջ­նոր­դը ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, որ պատ­մա­կան եր­կար ընդ­մի­ջու­մէ մը վերջ Դի­լի­ջան քա­ղա­քը պի­տի զար­դա­րուի նոր ա­ղօ­թա­տու­նով մը։

Ա­ւե­լի վերջ, ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռու­ցուե­լիք վայ­րին վրայ կա­տա­րուե­ցաւ հո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին գլխա­ւո­րու­թեամբ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը ա­ղօ­թեց կա­ռու­ցուե­լիք սրբա­վայ­րի ան­սա­սա­նու­թեան եւ պայ­ծա­ռու­թեան հա­մար։

Ա­պա ներ­կա­նե­րուն իր հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց Նո­րին Սրբու­թիւ­նը, որ ը­սաւ. «Հո­գիի բերկ­րան­քով այ­սօր կա­տա­րե­ցինք Դի­լի­ջա­նի մէջ կա­ռու­ցուե­լիք ե­կե­ղեց­ւոյ հո­ղօրհ­րէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Դա­րեր շա­րու­նակ Հա­յաս­տա­նի բո­լոր բնա­կա­վայ­րե­րուն մէջ ե­կե­ղե­ցա­կան կա­ռոյց­ներ, ա­ղօ­թա­վայ­րեր հիմ­նուած են մեր բա­րե­պաշտ հայ­րե­րուն ջան­քե­րով՝ հա­ւա­տա­ցեալ հա­յոր­դի­նե­րու հո­գա­տա­րու­թեան եւ հո­գե­ւոր խնամք ցու­ցա­բե­րե­լու, Աս­տու­ծոյ հետ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը մշտար­թուն ու կեն­դա­նի պա­հե­լու հա­մար»։

­Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Աս­տու­ծոյ փառք վե­րա­ռա­քեց, որ կեան­քի կը կո­չուի Դի­լի­ջա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ եր­կար սպա­սուած կա­ռու­ցու­մը։ Կա­ռու­ց-ւե­լիք ե­կե­ղե­ցին աս­տուա­ծա­յին երկ­նա­ռաք նոր օրհ­նու­թիւն պի­տի բե­րէ Դի­լի­ջա­նի բնա­կիչ­նե­րուն եւ պի­տի պայ­ծա­ռա­զար­դէ ա­նոնց հո­գե­ւոր-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քը։ «Ե­կե­ղե­ցին յու­շա­րարն է մեր ա­ռա­քե­լու­թեան՝ ապ­րե­լու Բարձ­րեա­լի կամ­քի ու պա­տուի­րան­նե­րուն հա­մա­ձայն, հե­ռու մնա­լու մեղ­քէ ու չա­րի­քէ, ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան մեր ան­դաս­տա­նէն ներս ա­ռա­տաց­նե­լու հայ­րե­նա­շէն ու ազ­գա­շէն աս­տուա­ծա­հա­ճոյ ձեռ­նար­կում­նե­րը», ա­ւել­ցուց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը։

Հո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­սաս­տա­նի եւ Նոր Նա­խի­ջե­ւա­նի Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Եզ­րաս Արք. Ներ­սի­սեան, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Դի­ւա­նա­պետ Տ. Ար­շակ Եպսկ. Խա­չատ­րեան, լու­սա­րա­րա­պետ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեան, Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նի տնօ­րէն Տ. Վար­դան Եպսկ. Նա­ւա­սար­դեան, Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Շա­հէ Վրդ. Ա­նա­նեան, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին գա­ւա­զա­նա­կի­րը՝ Տ. Ա­ղան Ա­բե­ղայ Երն­ջա­կեան, Մայր Ա­թո­ռի Տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի տնօ­րէն Տ. Վահ­րամ Քհնյ. Մե­լի­քեան եւ այլ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ։

Միւս կող­մէ, ե­րէկ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քոն, որ վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Հա­յաս­տան։ Բարձ­րաս­տի­ճան հիւ­րին կ՚ու­ղեկ­ցէր Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Հեր­մի­նէ Նաղ­դա­լեան։ Նո­րին Սրբու­թեան կող­քին էին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան եւ Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­սաս­տա­նի եւ Նոր Նա­խի­ջե­ւա­նի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Եզ­րաս Արք. Ներ­սի­սեան։

Մաթ­վիեն­քօ նշեց, թէ հայ եւ ռուս ժո­ղո­վուրդ­նե­րը կը միա­ւո­րուին քրիս­տո­նէա­կան միեւ­նոյն ար­ժէք­նե­րու վրայ խարս­խուած հո­գե­ւոր ընդ­հան­րու­թիւ­նով, ինչ որ կը զօ­րա­նայ ու կ՚ամ­րապն­դուի նաեւ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Ռուս Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ջան­քե­րով։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015