ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիոյ Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու պա­լա­տի նա­խա­գահ Եան Հա­մա­չէ­քը, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։ Հիւ­րե­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Է­տուար Շար­մա­զա­նով։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կող­քին էր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան­ցեալ ա­միս Փրա­կի Ար­քե­պիս­կո­պոս Տո­մի­նիք Տու­քա Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին հրա­ւէ­րով այ­ցե­լած էր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին՝ զրու­ցա­կից­նե­րը անդ­րա­դար­ձան Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Չե­խիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք ա­ռա­ւել կը զօ­րա­նան գործ­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Չե­խիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ ար­տա­յայ­տեց իր մաս­նա­ւոր գնա­հա­տան­քը՝ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րուած հո­գա­տար վե­րա­բեր­մուն­քին հա­մար։ Ան գո­հու­նա­կու­թեամբ մատ­նան­շեց, որ չե­խա­հա­յու­թեան հո­գե­ւոր կեան­քի ար­դիւ­նա­ւէտ կազ­մա­կերպ­ման հա­մար Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ կող­մէ հայ հա­մայն­քին ե­կե­ղե­ցի մը տրա­մադ­րուած է Փրա­կի մէջ։ Նո­րին Սրբու­թեան հա­մոզ­մամբ փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շնոր­հիւ եր­կու բա­րե­կամ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ կա­պե­րը ա՛լ ա­ւե­լի կ՚ընդ­լայ­նուին ու կը խո­րա­նան։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ընդգ­ծեց նաեւ, որ եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­ժե­հա­մա­կար­գին մէջ կան մեծ ընդ­հան­րու­թիւն­ներ՝ խարս­խուած քրիս­տո­նէա­կան ար­ժէք­նե­րուն վրայ, ինչ որ պա­րարտ հող կը ստեղ­ծէ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։

Եան Հա­մա­չէք ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց սոյն հան­դիպ­ման առ­թիւ եւ անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տան կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ար­դիւնք­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ հայ-չե­խա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս։ Հա­մա­չէք ա­ւե­լի վերջ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Չե­խիոյ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր կեան­քին եւ երկ­րէն ներս ե­կե­ղե­ցի-պե­տու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ներ­կա­յա­ցուց հար­ցի լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ տա­րած­քաշր­ջա­նի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն կող­մէ գոր­ծադ­րուած ջան­քե­րը։ Ըստ Հա­մա­չէ­քի, հայ եւ չեխ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը ան­ցեա­լի մէջ ու­նե­ցած են բա­զում ող­բեր­գա­կան է­ջեր ու լաւ գի­տեն խա­ղա­ղու­թեան ար­ժէ­քը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015