ՉԵԽԻՈՅ ԿԱՐՏԻՆԱԼԻՆ ԱՅՑԸ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին հրա­ւէ­րով այս օ­րե­րուն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին կ՚այ­ցե­լէ Չե­խիոյ Կար­տի­նալ ու Փրա­կի Ար­քե­պիս­կո­պոս Տո­մի­նիք Տու­քայ։ Ե­րէկ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տե­սակ­ցե­ցաւ հիւր բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կա­նին հետ, ո­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէին Կեդ­րո­նա­կան Եւ­րո­պա­յի Հայ­րա­պե­տա­կան պա­տուի­րա­կի պաշ­տօ­նա­կա­տար Տ. Տի­րան Վրդ. Պետ­րո­սեան եւ չե­խա­հա­յոց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Բար­սեղ Վրդ. Փի­լաւ­չեան։

Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը անդ­րա­դար­ձաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Վա­տի­կա­նի մի­ջեւ առ­կայ սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ու գոր­ծակ­ցու­թեան։ Ան վստա­հու­թիւն յայտ­նեց, թէ կար­տի­նա­լին այ­ցե­լու­թիւ­նը պի­տի զօ­րաց­նէ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան եւ Չե­խիոյ Կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու կա­պե­րը։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ բարձր գնա­հա­տեց հիւր կար­տի­նա­լին կող­մէ Չե­խիոյ հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րուած հո­գա­տար վե­րա­բեր­մուն­քը։ Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգ­ծեց, թէ կար­տի­նա­լին ա­ջակ­ցու­թեամբ վեր­ջերս Չե­խիոյ հայ հա­մայն­քին հա­մար Փրա­կի մէջ տրա­մադ­րուած է ե­կե­ղե­ցի մը, ինչ որ մեծ օգ­տա­կա­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ չե­խա­հա­յու­թեան հո­գե­ւոր կեան­քի կազ­մա­կերպ­ման հա­մար։

Իր կար­գին, Կար­տի­նալ Տու­քայ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի հրա­ւէ­րին հա­մար եւ ար­տա­յայտ­նեց իր ու­րա­խու­թիւ­նը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր ժա­ռան­գու­թեան ծա­նօ­թա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Կար­տի­նա­լը ընդգ­ծեց նաեւ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւնն ու ստանձ­նած ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը։ Ըստ ի­րեն, Հայ Ե­կե­ղե­ցին իւ­րա­յա­տուկ կա­մուրջ մըն է, որ Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ըն­տա­նի­քը կը հա­մախմ­բէ։ Անդ­րա­դառ­նա­լով չե­խա­հայ հա­մայն­քին՝ ան ը­սաւ, թէ չե­խա­հա­յե­րը երկ­րի հա­սա­րա­կու­թեան կա­րե­ւոր մաս­նը կը կազ­մեն։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Չե­խիոյ մէջ հո­գե­ւոր կեան­քին եւ առ­կայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն։

Հան­դիպ­ման ներ­կայ էին Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան եւ Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Շա­հէ Վրդ. Ա­նա­նեան։

Միւս կող­մէ, հիւր կար­տի­նա­լը ե­րէկ ըն­դու­նուե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ, որ զին­քը պար­գե­ւատ­րեց կա­ռա­վա­րու­թեան ոս­կէ մե­տայ­լով։  

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 5, 2015