ՅԱՐԱՏԵՒ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, 3-5 Նո­յեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Է­ջի­մած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նը։ Ժո­ղով­նե­րու բաց­ման հանգ­րուա­նին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րուն փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւն­ներն ու բա­րե­մաղ­թան­քը, յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թե­լով աշ­խա­տանք­նե­րուն հա­մար։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ իր բարձր գնա­հա­տան­քը ար­տա­յայ­տեց ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն նկատ­մամբ՝ Հա­յոց Ե­կե­ղեց­ւոյ մա­տու­ցուած նուի­րեալ ծա­ռա­յու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Նիս­տե­րուն ա­տե­նա­պե­տե­ցին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան եւ Ա­րեւմ­տեան թե­մե­րու ա­ռաջ­նորդ­նե­րը՝ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան եւ Տ. Յով­նան Արք. Տէր­տէ­րեան։

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի հա­ղոր­դում­նե­րով, նստաշր­ջա­նի ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին-նուի­րա­պե­տա­կան ա­թոռ­ներ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, թե­մե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը, Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ծի­սա­կան-կար­գա­պա­հա­կան կեան­քին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Նո­յեմ­բե­րի 3-ի նիս­տին 2015-ի ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ մաս­նակ­ցու­թեան մա­սին զե­կու­ցեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին Դի­ւա­նա­պետ Տ. Ար­շակ Եպսկ. Խա­չատ­րեան։ ԳՀԽ զե­կոյ­ցը ըն­դու­նեց գո­հու­նա­կու­թեամբ եւ ժո­ղո­վա­կան­նե­րը մաս­նա­ւոր գնա­հա­տանք յայտ­նե­ցին 100-րդ տա­րե­լի­ցի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բին։

ԳՀԽ­-ի ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձան Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի առ­կայ ի­րա­վի­ճակն ու սու­րիա­հայ հա­մայն­քին խնդիր­նե­րը։ Ժո­ղո­վա­կան­նե­րը ման­րա­մաս­նօ­րէն ի­րա­զե­կուե­ցան այս մա­սին։ Անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ ցարդ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րա­պե­տա­կան ա­թոռ­նե­րուն եւ թե­մա­կան կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ սու­րիա­հա­յու­թեան ցու­ցա­բե­րուած ա­ջակ­ցու­թեան, նե­րա­ռեալ նիւ­թա­կան, ու հա­ւաս­տիա­ցուե­ցաւ՝ որ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը բե­րել ինչ­պէս սու­րիա­հայ հա­մայն­քին, այն­պէս ալ Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­պաս­տան գտած սու­րիա­հայ կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րուն։

Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Դի­ւա­նա­տան Նե­րե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Տ. Պա­րոյր Քհնյ. Ա­ւե­տի­սեան զե­կոյ­ցով մը հան­դէս ե­կաւ Պել­ժիոյ հա­յոց ե­կե­ղե­ցա­կան հա­մայնք­նե­րուն մա­սին։ Ան ներ­կա­յա­ցուց պել­ժիա­հայ ծխա­կան հա­մայնք­նե­րու կազ­մա­ւոր­ման ա­ռըն­չու­թեամբ տրուած յանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րուն գոր­ծըն­թացն ու ա­նոնց ար­դիւնք­նե­րը։ Այս նիւ­թին շուրջ յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց նաեւ Ա­րեւմ­տեան Եւ­րո­պա­յի հայ­րա­պե­տա­կան պա­տուի­րակ եւ ֆրան­սա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Տ. Վա­հան Եպսկ. Յով­հան­նէ­սեան։

ԳՀԽ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց նաեւ ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վա­կան կա­ռոյց­նե­րուն։ Քննար­կում­նե­րու լոյ­սին տակ ծրագ­րուե­ցաւ յա­ռա­ջի­կայ տա­րի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ գու­մա­րել Ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղով։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ստեղ­ծուե­ցան հա­մա­պա­տաս­խան յանձ­նա­խում­բեր։ Ե­պիս­կո­պո­սաց ժո­ղո­վի նո­րաս­տեղծ գրա­սե­նեա­կի գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­բե­րեալ զե­կու­ցեց Տ. Զա­քա­րիա Վրդ. Բա­ղու­մեան, որ այդ գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէնն է։ ԳՀԽ­-ի կող­մէ ու­ղեն­շուե­ցան գրա­սե­նեա­կի ա­պա­գայ գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­նակ­նե­րը։

Նո­յեմ­բե­րի 4-ի նիս­տի սկիզ­բին, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի նա­խա­գա­հու­թեամբ, ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րը ա­ղօ­թե­ցին Ռու­սաս­տա­նի Թու­լա­յի շրջա­նին մէջ, Մոս­կուա-Ե­րե­ւան ճա­նա­պար­հին վրայ ար­կա­ծի են­թար­կուած օ­թօ­պիւ­սին մէջ զո­հուած հա­յոր­դի­նե­րուն հոգ­ւոցն ի հան­գիստ։

Ժո­ղո­վի ա­ւար­տին ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րը շնոր­հա­ւո­րե­ցին Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տի գա­հա­կա­լու­թեան 16-րդ տա­րե­դար­ձը՝ Նո­րին Սրբու­թեան մաղ­թե­լով կե­նաց ա­րեւ­շա­տու­թիւն եւ հո­վուա­կան բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն՝ ի փառս Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ եւ ի մխի­թա­րու­թիւն հա­ւա­տա­ւոր հայ ժո­ղո­վուր­դին։

ԳՀԽ­-ի նստաշր­ջա­նը փա­կուե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի «Պահ­պա­նիչ» ա­ղօթ­քով։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 6, 2015