ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆԵՐԸ ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը շա­րու­նա­կէ իր ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թեան ա­ռար­կայ դարձ­նել Ար­ցա­խը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը կը պատ­րաս­տուին այ­ցե­լել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ։

Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ կա­թո­ղի­կոս­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն եւ ա­նոնք այս առ­թիւ ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը պի­տի ար­տա­յայ­տեն Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին եւ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին։  

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016