ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀՄԸՄ) կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկրտի­չեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը։ Այս առ­թիւ Գառ­նիկ Մկրտի­չեան նշեց, թէ կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը այս օ­րե­րուն մէկ­տեղուած են Հա­յաս­տա­նի մէջ, ինչ որ յա­ւե­լեալ ե­ռանդ մը կու տայ ի­րենց բո­լո­րին։ Մկրտի­չեան ընդգ­ծեց, որ ի­րենք հա­ւա­տա­րիմ կը մնան ՀՄԸՄ-ի ա­ռա­քե­լու­թեան, որ կը նա­խա­տե­սէ հայ ե­րի­տա­սար­դը պա­հել մա­քուր եւ ամ­բա­սիր, նաեւ հա­ւա­տա­րիմ նախ­նի­նե­րու սուրբ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն ու բար­քե­րուն նկատ­մամբ։

Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը ՀՄԸՄ-ի վար­չա­յին­նե­րուն եւ կա­րե­ւո­րեց ա­նոնց տուած այ­ցե­լու­թիւ­նը հա­մայն հա­յու­թեան հո­գե­ւոր կեդ­րոն։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը գնա­հա­տեց այն դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը, զոր ՀՄԸՄ ստանձ­նած է հայ ե­րի­տա­սար­դի նկա­րագ­րի կազ­մու­թեան, ա­նոր սրտին մէջ հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան ար­ժէք­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման աս­տուա­ծա­հա­ճոյ գոր­ծին ուղ­ղու­թեամբ։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ՀՄԸՄ-ի կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը դի­տել տուաւ, թէ Հայ Ե­կե­ղե­ցին մշտա­պէս ա­ռաջ­նա­հերթ կա­րե­ւո­րու­թիւն ըն­ծա­յած է մա­տաղ սե­րուն­դի կրթու­թեան վեհ ու նուի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան նկատ­մամբ։ Հե­տե­ւա­բար ան ող­ջու­նեց այդ գոր­ծին ներգ­րա­ւուած հա­յոր­դի­նե­րը, ո­րոնք անձ­նուի­րա­բար կեան­քի կը կո­չեն ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­սի­րա­կան աշ­խար­հա­հա­յեաց­քի կեր­տու­մը։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ գոր­ծող Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեան եւ այն­տեղ ջամ­բուող հո­գե­ւոր-հայ­րե­նա­սի­րա­կան կրթու­թեան։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էր նաեւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 9, 2015