ՈՍԿԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեա­կը շա­բա­թա­վեր­ջին ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձաւ հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս։ Հաս­տա­տու­թեան ոս­կեայ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցան կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի։

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց եւ օ­րուան պատ­գա­մը տուաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Պա­տա­րա­գիչն էր Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Լիւ­սի Գահ­վէ­ճիօղ­լուի։ Յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, ո­րով ո­գե­կո­չուե­ցան Ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի հան­գու­ցեալ հիմ­նա­դիր­նե­րը, վար­չա­յին­նե­րը, ան­դամ­նե­րը, բա­րե­րար­նե­րը եւ մեր ան­դարձ բաժ­նուած բո­լոր կրթա­կան մշակ­նե­րը։

Օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին տե­ղի ու­նե­ցան այս հո­գե­ւոր հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց շա­րու­նա­կու­թիւ­նը ե­ղաւ ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քը։ Թաք­սի­մի «Է­լիթ Ո­ւորլտ» պան­դո­կի եր­դի­քին տակ հիմ­նար­կի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյթ մըն էր այս մէ­կը։ Ընթ­րի­քը պա­տուեց Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, ինչ­պէս նաեւ Վե­րա­պա­տուե­լի Գրի­գոր Ա­ղա­պա­լօղ­լու։ Այս ե­րե­կոյ­թին հրա­ւի­րուած էին իս­թան­պու­լա­հայ կրթա­կան շրջա­նակ­նե­րը եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր։ Վար­ժա­րան հո­վա­նա­ւո­րող մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, մեր վար­ժա­րան­նե­րու հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ տնօ­րէն­ներ, կրթա­կան մշակ­ներ, Ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, բա­րե­րար­ներ, մտա­ւո­րա­կան­ներ այս առ­թիւ հա­մախմ­բուե­ցաaն տօ­նա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Սար­գիս Քիւ­լէ­կէչ եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։ Հա­ւա­քոյ­թի ողջ տե­ւո­ղու­թեան խո­րին ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան վար­չու­թեան բազ­մա­մեայ ա­տե­նադ­պիր Ա­րամ Գամ­պու­րեա­նի կող­մէ շուրջ 42 տա­րիէ ի վեր մա­տու­ցուած անձ­նու­րաց ծա­ռա­յու­թեան։

Ե­րե­կոյ­թի յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։ Հիմ­նար­կի վար­չու­թեան ա­նու­նով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Փոխ-ա­տե­նա­պետ Նա­զա­րէթ Պալ։ Գե­ղա­րուես­տա­կան բաժ­նին մէջ աս­մուն­քեց Սիլ­վա Կո­մի­կեան, մե­ներ­գեց Լիւ­սի Գահ­վէ­ճիօղ­լու՝ նուա­գակ­ցու­թեամբ Սե­սիլ Գահ­վէ­ճիօղ­լուի։ Ոս­կեայ յո­բե­լեա­նը ող­ջու­նե­ցին իս­թան­պու­լա­հայ մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեան, «Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­պետ Ռո­պէր Հատ­տէ­ճեան, «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հրա­տա­րա­կու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ե­դուարդ Տան­ձի­կեան, ինչ­պէս նաեւ Վե­րա­պա­տուե­լի Ա­ղա­պա­լօղ­լու։ Յո­բե­լա­նին առ­թիւ յու­շա­նուէր­ներ յանձ­նուե­ցան հիմ­նար­կին վար­չա­կան կամ մաս­նա­գի­տա­կան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած շարք մը նուի­րեալ­նե­րու։

Հուսկ 50-ա­մեա­կի առ­թիւ հա­տուած կար­կան­դա­կը տրա­մադ­րու­թիւ­նը գա­գաթ­նա­կէ­տին հաս­ցուց դահ­լի­ճէն ներս։  

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016