ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մէն խոյս տա­լով Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­պաս­տան գտած հա­յոց բազ­մա­կող­մա­նի կա­րիք­նե­րու դի­մագ­րա­ւու­մը միշտ ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նէ օ­րա­կար­գը։ Այս ա­ռու­մով ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­տա­րուե­ցաւ «Ա­րե­ւիկ-Հա­յաս­տան» կեդ­րո­նին բա­ցու­մը։ «Հա­լէպ» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նով վե­րա­բա­ցուած բա­րե­կար­գեալ այս կեդ­րո­նը ծա­ռա­յու­թիւն պի­տի մա­տու­ցէ մտա­յին կամ ֆի­զի­քա­կան տկա­րու­թեամբ ան­ձե­րու։

«Հա­լէպ» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան շրջագ­ծէն ներս ա­ռանց­քա­յին նշա­նա­կու­թիւն ու­նի «Ա­րե­ւիկ-Հա­յաս­տան» կեդ­րո­նի բա­ցու­մը։ Այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուած է Ե­րե­ւա­նի մօտ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։ Կեդ­րո­նի ստեղ­ծու­մը հնա­րա­ւոր դար­ձած է մա­նա­ւանդ՝ «Ճու­լիա Թաւթ» հիմ­նար­կի «Ա­ւե­լի լաւ պայ­ման­ներ հաշ­ման­դա­մու­թեան խնդիր­նե­րով սու­րիա­հայ ան­ձե­րու հա­մար» նա­խագ­ծին շնոր­հիւ։

Նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի ա­ռըն­թեր կեդ­րո­նի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պան Ռի­չըրտ Միլս։ Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ «Հա­լէպ» կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ Ա­նի Պա­լը­խեան։ Ար­տա­յայ­տուե­ցան նաեւ նա­խա­րարն ու դես­պա­նը։

Միւս կող­մէ, «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ռի­չըրտ Միլս մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նեց Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէջ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու են­թար­կուած բռնու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։ 

Չորեքշաբթի, Փետրուար 3, 2016