«ՓՐՈՏ ԷՔՍՓՕ-2016» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մին ա­ջակ­ցու­թեամբ Փետ­րուա­րի 8-­12 թուա­կան­նե­րուն հայ­կա­կան 21 ըն­կե­րու­թիւն­ներ միաս­նա­կան տա­ղա­ւա­րով մը երկ­րի սննդաար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ո­լոր­տը կը ներ­կա­յաց­նեն Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող «Փրոտ Էքս­փօ-2016» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին:

Ա­նի­կա սնուն­դի, խմիչք­նե­րու եւ սննդա­յին հում­քի 23­րդ մի­ջազ­գա­յին ա­մե­նա­մեայ ցու­ցա­հան­դէսն է, որ ճանչ­ցուած եւ ըն­դու­նուած է ար­տադ­րող­նե­րու, յատ­կա­պէս խո­շոր գնորդ­նե­րու եւ ներ­մու­ծող­նե­րու կող­մէ: «Փրոտ Էքս­փօ»ին տա­րե­կան կը մաս­նակ­ցի շուրջ եր­կու հա­զար կազ­մա­կեր­պու­թիւն՝ ա­ւե­լի քան վաթսունհինգ երկ­րէ, կ՚այ­ցե­լէ ա­ւե­լի քան երեսուն հա­զար հո­գի:

Հայ­կա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը միաս­նա­կան տա­ղա­ւա­րի մէջ կը ներ­կա­յաց­նեն ար­տադ­րան­քի հա­րուստ տե­սա­կա­նի. մրգա­յին եւ բան­ջա­րե­ղէ­նա­յին պա­հա­ծո­ներ, հիւ­թեր, ըմ­պե­լիք­ներ, ա­նուշ­ներ, թթու, մա­րի­նա­ցուած բան­ջա­րե­ղէն, թարմ եւ մա­րի­նա­ցուած սունկ, գա­րե­ջուր, խմե­լու աղ­բիւ­րի շի­շալ­ցուած ջուր, խա­ղո­ղի կո­րի­զի, նրան հա­տի­կի եւ կտա­ւա­տի իւղ, մսամ­թերք, մի­սի ու ձու­կի պա­հա­ծո­ներ, թէ­յի տե­սակ­ներ, մեղր, ըն­դե­ղէն, չի­րե­ղէն, ալ­քո­լա­յին խմիչք­ներ՝ մրգա­յին խմիչք­ներ եւ օ­ղի­ներ, քո­նեակ, գի­նի, ուիս­քի:

«Այ­սօր Հա­յաս­տա­նը ռու­սա­կան մեծ շու­կա­յին կըր-նայ ա­ռա­ջար­կել սննդաար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ընդգըր-կուն տե­սա­կա­նի, իսկ այս­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը ա­մե­նա­կարճ ճա­նա­պարհն են մե­ծա­ծախ գնորդ­նե­րուն հայ­կա­կան ար­տադ­րան­քը լա­ւա­գոյնս ներ­կա­յաց­նե­լու, գոր­ծա­րար կա­պեր ստեղ­ծե­լու հա­մար: Նման ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու ժա­մա­նակ մեր ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ու­նե­նան նաեւ ծա­նօ­թա­նա­լու ո­լոր­տի նո­րու­թիւն­նե­րուն եւ զար­գաց­ման մի­տում­նե­րուն», նշած է Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ար­ման Խա­չատ­րեան:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016