«ԲԱՐԵՒ»Ի ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան մէջ, «Բա­րեւ» նո­րաս­տեղծ թա­տե­րա­խում­բը թա­փով կը պատ­րաս­տուի իր անդ­րա­նիկ ներ­կա­յաց­ման։ Յայտ­նի ա­րուես­տա­գի­տու­հի Սօ­սի Ճնտո­յեա­նի բե­մադ­րու­թեամբ այս խում­բը յա­ռա­ջի­կայ ամ­սուան սկիզ­բին հան­դէս պի­տի գայ «Հարս ու կե­սուր Գնա­լը կղզիի մէջ» ա­նուն զա­ւեշ­տով՝ հիւ­րըն­կալ միու­թեան բե­մին վրայ։ Նա­խագ­ծին մաս կը կազ­մեն հե­տե­ւեալ ա­նուն­նե­րը.

Թա­լին Պէր­պէ­րեան, Աս­լին Սի­մո­նեան, Լե­նա Ե­նիեոր­կան, Սե­ւա­տա Տե­միր­ճի, Ար­թուն Կե­պեն­լիօղ­լու, Քե­ւըն Քա­րա­քուշ, Նա­տին Պէր­պէ­րեան, Ա­րան Ե­նիեոր­կան, Լի­զա Թուր, Թա­լիա Թուր, Սե­ւան Թուր եւ Սա­րօ Սա­րաֆ։

Թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ­նե­րը կ'ե­րե­ւին ե­րէ­կուան ընդ­հա­նուր փոր­ձէն վեր­ջ։ (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016