ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ ԳԱՐԻՆ ՃԻՆՃԻՕՂԼՈՒԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ՝ ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

Հա­մակ­րե­լի նկար­չու­հի Գա­րին Ճին­ճիօղ­լու ե­րէկ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը բա­ցաւ Պէ­յօղ­լուի մէջ։ Ի­տա­լա­կան մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ բա­ցուե­ցաւ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ ձօ­նուած է Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։ Գա­րին Ճին­ճիօղ­լու, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր մեր գե­ղա­րուես­տա­կան կեան­քէն ներս ու­շադ­րու­թեան եւ գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նի նկար­չու­հի մըն է, ո­րո­շած է իր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն հա­սոյ­թը ներդ­նել Գալ­ֆաեան Տան հա­մար։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Ձեռ­նար­կը պա­տուե­ցին Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը եւ 150-ա­մեա­կի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը։ Ա­նոնք մա­նա­ւանդ մեծ գնա­հա­տան­քով եւ հա­մակ­րան­քով շրջա­պա­տե­ցին նկար­չու­հի Գա­րին Ճին­ճիօղ­լուն, որ զօ­րակ­ցու­թեան ո­գի ցու­ցա­բե­րած է այս հաս­տա­տու­թեան նկատ­մամբ։

Գա­րին Ճին­ճիօղ­լուի ե­րէկ բա­ցուած ցու­ցա­հան­դէ­սը կ՚եզ­րա­փա­կուի այ­սօր։ 

Շաբաթ, Մայիս 14, 2016