ՓԻՔԱՍՈՅԻ ԿՏԱՒՆԵՐՈՒՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Մեծն Բրի­տա­նիոյ Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի բա­ցուի աշ­խար­հահռ­չակ սպա­նա­ցի գե­ղան­կա­րիչ Փապ­լօ Փի­քա­սո­յի կտաւ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ա­ռա­ւե­լա­բար տեղ պի­տի գրա­ւեն ա­նոր ինք­նան­կար­նե­րը։

Ըստ The Guardian-ի, ցու­ցան­մոյշ­նե­րու շար­քին տեղ կը գրա­ւեն սպա­նա­ցի ա­րուես­տա­գէ­տի եօ­թա­նա­սուն­հինգ աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնց կար­գին՝ ե­րի­տա­սարդ Փի­քա­սո­յի եւ ա­ւե­լի հա­սուն տա­րի­քի ինք­նան­կար­նե­րը: «Այդ մէ­կը ու­շագ­րաւ աշ­խա­տանք է. նա­յե­լով հա­յե­լիին եւ նա­յե­լով մա­հուան աչ­քե­րուն», ը­սած է ա­րուես­տա­բան Է­լիա­զա­պէթ Քոու­լինկ,1972 թուա­կա­նին՝ մա­հուը­նէ տա­րի մը ա­ռաջ, գծուած ինք­նան­կա­րի մա­սին:
 

Միւս ինք­նան­կա­րը պա­տա­նի Փի­քա­սոն պատ­կե­րած է տասն­չորս տա­րե­կա­նին՝ 1896 թուա­կա­նին:

Ցու­ցադ­րու­թիւ­նը Լոնտոնի մէջ բաց պի­տի մնայ յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 6-էն մին­չեւ 2017 թուա­կա­նի Փետ­րուա­րի 5-ը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016