GOOGLE-ԻՆ ՆՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

Ա­մե­րի­կեան Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գը ներ­կա­յա­ցու­ցած է սե­փա­կան օ­րա­ցոյ­ցի թար­մա­ցուած տար­բե­րա­կը, որ ստա­ցած է Goals (նպա­տակ­ներ) ան­վա­նու­մը: «Խե­լա­ցի» օ­րա­ցոյ­ցը կրնայ օգ­տա­տի­րոջ օ­րա­կար­գին մէջ ինք­նու­րոյն ժա­մա­նակ գտնել ո­րե­ւէ օգ­տա­կար բա­նով զբա­ղե­լու հա­մար։

Օ­րի­նակ՝ օգ­տա­տէ­րը կրնայ յանձ­նա­րա­րել Goals-ին իր օ­րա­կար­գին մէջ ա­զատ ժա­մա­նակ գտնել մար­զաս­րահ այ­ցե­լե­լու հա­մար: Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, ան կրնայ նշել, թէ օ­րուան ո՛ր ժա­մուն կ՚ու­զէ եր­թալ մար­զաս­րահ եւ որ­քա՛ն ա­տեն մտա­դիր է կե­նալ այն­տեղ։ Այ­նու­հե­տեւ Goals-ը կը վեր­լու­ծէ  օգ­տա­տի­րոջ օ­րա­կար­գը ու կ՚ընտ­րէ ա­նոր նշած զբաղ­մուն­քի հա­մար ա­մե­նա­յար­մար ժա­մա­նա­կը: Սկիզ­բի շրջա­նին հա­մար օգ­տա­տէ­րե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ու­նե­նան Goals-ի մի­ջո­ցով ժա­մա­նակ գտնել մարմ­նա­մար­զով զբա­ղե­լու, ո­րե­ւէ նոր լե­զու ու­սում­նա­սի­րե­լու, ե­րաժշ­տա­կան գոր­ծիք նուա­գել սո­­րվե­լու հա­մար ու նմա­նա­տիպ այլ զբաղ­մունք­նե­րու հա­մա­ր։

 

 

 

 

Ուրբաթ, Ապրիլ 15, 2016