ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄԱՐԱԹՈՆԸ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան մա­րա­թոն մը։ Իր տե­սա­կին մէջ եր­րորդ այս ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր «Բե­մը քեզի կը սպա­սէ… դո՛ւն ալ մաս­նակ­ցէ՛» կար­գա­խօ­սով։ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի բե­մին վրայ այս առ­թիւ տո­ղան­ցե­ցին 154 փոք­րիկ կամ պա­տա­նի ե­րա­ժիշտ­ներ։

Ե­րեք տար­բեր ե­րաժշտա­հան­դէս­նե­րու ձե­ւա­չա­փին մէջ, Շա­բաթ, ամ­բողջ օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ի­րե­րա­յա­ջորդ հան­դէս ե­կան փոք­րիկ կամ պա­տա­նի­ներ, ո­րոնք նուա­գա­րա­նի մը կրթու­թիւ­նը կը ստա­նան։ Ա­նոնք բե­մի այս անգ­նա­հա­տե­լի փոր­ձա­ռու­թեան ու­րա­խու­թիւ­նը բաժ­նե­ցին ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րուն, ըն­կեր­նե­րուն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­հի Ա­րու­սեակ Մո­նէ այս առ­թիւ նշեց, թէ ե­րաժշ­տու­թեան կրթու­թիւ­նը չա­փա­զանց կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի պա­տա­նիի մը ինք­նավս­տա­հու­թեան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան զար­գաց­ման ա­ռու­մով։ Ա­րու­սեակ Մո­նէ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւին եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րը­նին, ո­րոնք ի­րենց ա­ջակ­ցու­թիւ­նը բե­րած էին՝ որ­պէս­զի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հո­վա­նիին տակ գոր­ծող «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նը յատ­կա­ցուի այս ձեռ­նար­կին հա­մար։

Ե­րաժշ­տու­թեան ու­սու­ցիչ­ներ՝ Ա­նի­թա Քուր­տօղ­լու, Գա­րին Սուս­մաք, Գա­րին Քիւ­չիւ­քօղ­լու, Յա­կոբ Մա­մի­կո­նեան, Ար­թիւր Պաղ­տա­սա­րեան եւ Ա­ւե­տիս Ար­զու­ման ի­րենց նպաս­տը բե­րած էին այս ծրագ­րին։ Հան­դի­սա­վար­ներն էին Մա­րալ Պալ եւ Է­լի­զա­պէթ Քա­պէ։ Նախ հան­դէս ե­կան 5-9 տա­րե­կան փոք­րիկ­նե­րը։ Երկ­րորդ ե­րաժշ­տա­հան­դէ­սի յայ­տա­գի­րը բաղ­կա­ցած էր 10-11 տա­րե­կան­նե­րու ե­լոյթ­նե­րէն։ Եր­րորդ փու­լին նուա­գե­ցին 13-16 տա­րե­կան­նե­րը։

Յայ­տագ­րի տե­ւո­ղու­թեան տղա­քը նուա­գե­ցին դաշ­նակ, կի­թառ, ման­տո­լին, ջու­թակ, ֆլիւթ, պա­թե­րի, պոմ­պօ, եր­գե­հոն, քոն­կա, թրոմ­փէթ եւ մե­թա­լո­ֆոն։

Բո­լոր ներ­կա­նե­րուն հա­մար վե­րա­պա­հուած ա­նակն­կալ մըն էր ե­րաժըշ­տա­նո­ցի ու­սա­նո­ղու­հի Ճու­լիա Դա­ւի­թի դաշ­նա­կի նուա­գը եւ եր­կու ա­շա­կերտ­նե­րու մե­ներ­գը։ Նոյն առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ նաեւ Գա­րա­կէօ­զեա­նի, Է­սաեա­նի եւ Սա­հա­կեան-Նու­նեա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն բաղ­կա­ցեալ խումբ մը։  

Ե­րաժշ­տու­թեան մա­րա­թո­նին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Գա­րա­կէօ­զեան Տան խնա­մա­կա­լու­թե­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ա­շա­կերտ­նե­րու ծնող­նե­րը եւ հիւ­րեր։ Ա­ւար­տին բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րուն յանձ­նուե­ցան վկա­յա­կան­ներ։

Գարակէօզեանի կազմակերպած այս վիթխարի ձեռնարկը պսակուեցաւ փայլուն արդիւնքով՝ համախմբած ըլլալով մեր նոր սերունդի բազմատասնեակ ներկայացուցիչները։

Երկուշաբթի, Մայիս 16, 2016