ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ԷՏԻԹ ՓԻԱՖԻ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ

«Պո­յա­լը քուշ» թա­տե­րա­խում­բը, որ կը նշէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 15-րդ տա­րե­դար­ձը, ֆրան­սա­ցի յայտ­նի երգ­չու­հի Է­տիթ Փիա­ֆի 100-րդ ծնն­դեան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կը հիւ­րըն­կա­լէ «Է­տիթ Փիաֆ-Մար­սէլ» խո­րագ­րեալ ե­րաժշ­տա­կան մե­նա­խա­ղը։

Բռնցքա­մար­տի աշ­խար­հի ա­խո­յեան Մար­սէլ Սեր­տան 1949-ին կը մա­հա­նայ՝ օ­դա­նա­ւի ար­կա­ծի մը հե­տե­ւան­քով։ Ան մե­ծա­գոյն սէրն էր Է­տիթ Փիա­ֆին։ «Է­տիթ Փիաֆ-Մար­սէլ» թա­տե­րա­խա­ղին մէջ Է­տիթ Փիաֆ զգաց­մունք­նե­րով եւ ե­րե­ւա­կա­յու­թեամբ կը ստեղ­ծէ աշ­խարհ մը՝ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն հաս­տա­տե­լու հա­մար իր մե­ծա­գոյն սի­րոյ հետ։

Թա­տե­րա­խա­ղին ար­տադ­րողն է Ե­րե­ւա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան պե­տա­կան թատ­րո­նը։ Է­տիթ Փիա­ֆը կը մարմ­նա­ւո­րէ տա­ղան­դա­ւոր դե­րա­սա­նու­հի Մա­րիամ Ղա­զան­չեան։ Խա­ղը բե­մադ­րուած է Յա­կոբ Ղա­զան­չեա­նի կող­մէ։ Հարկ է նշել, որ ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ Ե­րե­ւա­նէն պե­տա­կան թա­տե­րա­խումբ մը կը ժա­մա­նէ քա­ղաքս, ինչ որ ա­ւե­լի հմա­յիչ կը դարձ­նէ բե­մադ­րու­թիւ­նը։

Ձեռ­նար­կին նե­ցուկ կանգ­նած են Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ, Փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, Ա­րէտ-Մո­նիք Եր­կա­նեան ա­մո­լը, Տիգ­րան-Շնոր­հիկ Ալ­թուն ա­մո­լը, Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գէորգ Սիմ­քէ­շեան, «Ճաշ»ի սե­փա­կա­նա­տէր Տայգ Մի­րի­ճա­նեան, մեր հա­մայն­քէն Սօ­նա Մեն­թե­շէ, «Ար­մա­տա» հիւ­րա­նո­ցի հիմ­նա­դիր ու սե­փա­կա­նա­տէր Քա­սըմ Զո­թօ, «Է­քա­վարդ» հե­ռուս­տաա­լի­քը ու իր հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ Ին­ճի Աք­սոյ։ Այս առ­թիւ յու­շանուէր­ներ յանձ­նուե­ցան ի­րենց։

«Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ թա­տե­րա­խա­ղը բեմ պի­տի բարձ­րա­նայ նաեւ այս ի­րի­կուն։ Լոյ­սի պա­տաս­խա­նա­տուն է Նա­յի­րա Վա­սի­լեան, ձայ­նի պա­տաս­խա­նա­տուն՝ Աստ­ղիկ Կա­րա­պե­տեան, բե­մի պա­տաս­խա­նա­տուն՝ Ա­շոտ Մնա­ցա­կա­նեան, կ՚օ­ժան­դա­կէ ու կը թարգ­մա­նէ՝ Սօ­նա Մկրտչեան։

Ե­րէ­կի ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թեան ներ­կայ էին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Իս­թան­պու­լի մօտ Ֆրան­սա­յի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Միւ­րիէլ Տո­մե­նաք, ՍԾՏՀԿ­-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան, ինչ­պէս նաեւ յայտ­նի լրագ­րող­ներ ու հան­դի­սա­կան­նե­րու բազ­մու­թիւն մը։ Սրտի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Յա­կոբ Ղա­զան­չեան, որ ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը եւ ը­սաւ, թէ Է­տիթ Փիա­ֆը դար­ձաւ ա­ռիթ մը, որ­պէս­զի իր եր­կի­րը ներ­կայ ըլ­լայ Թուր­քիոյ մէջ։ Ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ «Պո­յա­լը քուշ» թա­տե­րա­խում­բի գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ժա­լէ Քա­րա­պե­քիր։ Բե­մադ­րու­թեան ա­ւար­տին կտրուե­ցաւ նաեւ կար­կան­դակ մը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015