«ԱՌԱՋՆՈՐԴ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ռաջ­նորդ» պա­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ Հա­մակ­րե­լի ա­րուես­տա­գի­տու­հի Նա­թա­լին Պոզ Եըլ­մա­զի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ ան­ցեալ ե­ղա­նա­կին յա­ռաջ տա­րուած պա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն տար­ե­վեր­ջի ներ­կա­յա­ցումն էր այս մէ­կը։ Զա­նա­զան տա­րի­քա­յին խում­բե­րու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած այս դա­սըն­թացք­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան Ֆէ­րի­գիւ­ղի սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ։

Այդ աշ­խա­տան­քին փայ­լուն ար­դիւն­քը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ ե­րէ­կուան ե­րե­կոյ­թով, ո­րուն ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Ներ­կայ էին Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան, դա­սըն­թաց­քի մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րուն ծնող­նե­րը եւ հիւ­րեր։

Մե­լի­սա Թաշ­ճեա­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ գոր­ծադ­րուե­ցաւ յայ­տա­գի­րը, ո­րու ըն­թաց­քին տղա­քը ներ­կա­յա­ցու­ցին զա­նա­զան պա­րեր՝ ար­ժա­նա­նա­լով ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։ «Ա­ռաջ­նորդ» պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թին թեք­նիկ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը ստանձ­նած էին՝ Ա­րաս Մա­նու­կեան, Սի­պիլ Մա­նու­կեան, Ա­րեգ Պոզ, Տե­րին Սոր­ման եւ Ժիլ­տա Պոզ։

Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին բո­լոր հան­դի­սա­տես­նե­րը ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին Նա­թա­լին Պոզ Եըլ­մազն ու իր սա­նե­րը։ 

Ուրբաթ, Յունիս 17, 2016