ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆԵՐ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ «Հա­յ­­կա­կան զար­դա­մո­թի­ֆը ժա­մա­նա­կա­կից նո­րա­ձե­ւու­թեան մէջ» խո­րագ­րով։ Այս առ­թիւ հայ ե­րի­տա­սարդ ձե­ւագծող­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց հա­ւա­քա­ծո­նե­րը։ Ա­նոնք հա­յ­­կա­կան զար­դա­մո­թի­ֆը ի­րենց հա­ւա­քա­ծո­նե­րուն մէջ հա­մադ­րած են ժա­մա­նա­կա­կից նո­րա­ձե­ւու­թեան հետ՝ ու­րոյն ձե­ւով եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հե­տաքրք­րա­կան աշ­խա­տան­քի մը ար­դիւն­քով։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Յով­հան­նէս Շա­րամ­բէեան» ժո­ղովր­դա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան կեդ­րո­նէն ներս «Հայ­կա­կան շրջա­նակ» ե­րի­տա­սար­դա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, ո­րուն զու­գա­հեռ նոյն կեդ­րո­նէն ներս բա­ցուե­ցաւ նաեւ մրցոյթ-ցու­ցա­հան­դէս մը, որ կը ցո­լաց­նէր հայ­կա­կան տա­րա­զը ներ­կա­յաց­նող լու­սան­կար­չա­կան ու­շագ­րաւ աշ­խա­տանք­ներ։

«Այ­սօր դի­ցա­բա­նու­թեան եւ ազ­գագ­րու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լը չի վնա­սեր մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն։ Ընդ­հա­կա­ռակն, սա պի­տի օգ­նէ ճանչ­նա­լու մայ­րե­նին, կրօ­նը, հայ­րե­նիքն ու ճար­տա­րա­պե­տու­թիւ­նը», ը­սաւ ձեռ­նար­կի բաց­ման ըն­թաց­քին գրող Յո­վիկ Յո­վէեան։

Հայ­կա­կան ա­ւան­դա­կան զար­դա­նախ­շե­րու, գոյ­նե­րու մո­թիֆ­նե­րու, ժա­մա­նա­կա­կից նիւ­թե­րու, նո­րա­ձե­ւու­թեան մի­տում­նե­րու հա­մադ­րու­թեամբ՝ ե­րի­տա­սարդ ձե­ւագ­ծող­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը բա­ցի ցու­ցադ­րու­թե­նէն, կ՚օգ­տա­գոր­ծուին նաեւ որ­պէս ե­րե­կո­յեան զգեստ։ Ե­րի­տա­սարդ ձե­ւագ­ծող Ժե­նիա Ա­սա­տ­­րեան նշեց, թէ իր ներ­կա­յա­ցու­ցած «Զուարթ­նոց» հա­ւա­քա­ծոն ստեղ­ծած էր ան­ցեալ տա­րի՝ Ա­րուեստ­նե­րու ա­կա­դե­միոյ վկա­յա­կա­նի աշ­խա­տան­քին հա­մար։ Ան հա­ւա­քա­ծո­յին մէջ օգ­տա­գոր­ծած է Զուարթնոց տա­ճա­րի տար­րե­րը։ Գոյ­նե­րը ընտրուած են այդ տար­րե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան։ Միայն կար­մի­րը, կրա­կի գոյ­նը, Ժե­նիա Ա­սատ­րեա­նի կող­մէ ա­ւել­ցուած է զար­դե­րու տես­քով։

Ձե­ւագ­ծող­ներ Լի­լիթ Ղա­զա­րեան եւ Լիան­նա Սայ­րա­պեան եւս այս նորաձեւութեան ցու­ցադ­րու­թեան շրջագ­ծով ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ա­նոնց հա­ւա­քա­ծո­նե­րը կը կո­չուէին՝ «Ու­րար­տու եւ հայ­կա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւն» եւ «Հայ­կա­կան գոյ­ներ»։

Սոյն ձեռ­նար­կին ա­ջակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին բա­ցի «Յով­հան­նէս Շա­րամ­բէեան» ժո­ղովր­դա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կեդ­րո­նէն՝ «Տէ­րեան» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նը «Սփիւռ­քէն հայ­րե­նիք» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը եւ «Հե­փի փրինթ» տպագ­րու­թեան ըն­կե­րու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 17, 2015