ՇՈՒՇԻԻ ՄԷՋ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

 Շու­շիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ւ Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի ստեղ­ծած նո­րա­ձեւ հա­գուս­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։

Նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցադ­րու­թեան մտայ­ղաց­ման հե­ղի­նակ, հա­գուս­տի ձե­ւա­ւո­րող Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա­յի հա­մա­ձայն,  ձեռ­նար­կին նպա­տա­կն­ է ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի գրաւ­չու­թիւնն ու ա­նոր ա­նա­ղարտ բնու­թիւ­նը, ազ­գա­յին, ա­ւան­դա­կան, մշա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րը:

«Այս­տեղ բա­րե­բախ­տա­բար այդ ա­մէ­նը պահ­պա­նուած է: Այդ պատ­ճա­ռով փա­փա­քած եմ այս ցու­ցադ­րու­թեան մի­ջո­ցով ընդգ­ծել, որ  իմ ձե­ւա­ւո­րա­կան եր­կա­րա­փէշ շրջազ­գեստ­նե­րը այն հա­գուստ­ներն են, ո­րոնք անհ­րա­ժեշտ են եւ կը զար­դա­րեն ա­ւան­դա­պահ կի­նե­րը», ը­սած է Ա­լիո­նա Ստեր­լի­կո­վա՝ ա­ւելց­նե­լով, որ ցու­ցադ­րու­թեան նպա­տակ­նե­րէն մին է նաեւ ար­ցա­խեան ազ­գա­յին ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­նե­րը կա­րե­ւո­րե­լ՝ ­մաս­նա­ւո­րա­պէս՝ ար­ցա­խեան ձե­ռա­գործ գոր­գե­րու, հիւ­րա­սի­րու­թեան ու այն ա­մէ­նուն ար­ժե­ւոր­ման, զորս ի­րենք պի­տի ու­զէին պա­հել ի­րենց սրտե­րուն մէջ եւ փո­խան­ցել աշ­խար­հին ու մարդ­կանց:

Նո­րա­ձե­ւու­թեան ցու­ցադ­րու­թեան մաս­նակ­ցած են քսա­նեօթ բնոր­դու­հի­ներ: Հա­գուստ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թե­նէն յե­տոյ կա­յա­ցած է ա­ւա­նակ­նե­րով մրցա­վազք, ո­րուն մաս­նա­կից­նե­րը Ստեր­լի­կով ա­մո­լին կող­մէ պար­գե­ւատ­րո­ւած են մե­տայլ­նե­րով ու ար­ժէ­քա­ւոր նո­ւէր­նե­րով:

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ ե­ղած են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մ­­շա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Ստե­փա­նա­կեր­տի, Շու­շիի բնա­կիչ­ներ եւ այլ հիւ­րեր:

Բաց աս­տի, Ա­լիո­նա Սդեր­լի­գո­վա ռուս յայտ­նի մե­ծա­հա­րուստ եւ գոր­ծա­րար Կեր­ման Ստեր­լի­կո­վի կո­ղա­կիցն է, ո­րոնք ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան ամ­րան ըն­տա­նի­քով տե­ղա­փո­խո­ւած եւ հաս­տա­տո­ւած են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ, Շու­շի:

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 2, 2015